شماره بازیابیEC MAN ۲۶۸
عنوانارائه و آزمون مدل تعیین نیازمندیهای اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی بخش عمومی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
نویسندهمیلانی‌فرد، امید
استاد راهنمالگزیان، محمد
استاد مشاورپویا، علیرضا
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
سال دفاع از پایان نامه‎۱۳۹۲
رشتهمدیریت اجرایی
توصیفگرنیازهای اطلاعاتی
توصیفگرمدیران اجرایی
توصیفگردانشگاه فردوسی
توصیفگرتحلیل سلسله مراتبی
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
پرسشنامه چکیده انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء