نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 7  
کارنامه اردشیر بابکان، مشتمل بر: متن پهلوی، لغت نامه، ترجمه فارسی مقایسه با شاهنامه و حواشی و تعلیقات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان,به اهتمام محمد جواد مشکور
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: دانش تهران ۱۳۲۹
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /‎ک‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
کارنامه اردشیر بابکان، مشتمل بر: متن پهلوی، تلفظ نگاری، ترجمه فارسی، مقایسه با شاهنامه، حواشی و تعلیقات، لغتنامه و فهرست اعلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;مشکور، محمدجواد، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۴.,به اهتمام محمدجواد مشکور...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: دنیای کتاب تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /‎ک‎۲۳‎ ‎ ‎ ‎
کارنامه اردشیر بابکان: از متن پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;هاشمی نژاد، قاسم، ۱۳۱۹-۱۳۹۵,قاسم هاشمی نژاد...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /‎ک‎۲۳۲‎ ‎ ‎ ‎
کارنامه اردشیر بابکان، از متن پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;هاشمی نژاد، قاسم، ۱۳۱۹-۱۳۹۵,قاسم هاشمی نژاد...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /‎ک‎۲۴‎‎‎‎
کارنامک اردشیر بابکان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;کسروی، سیداحمد، ۱۲۶۹-۱۳۲۴.,حسین کسروی تبریزی، احمد، ۱۲۶۹-۱۳۲۴.;کسرایی، احمد، ۱...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: کتابفروشی پایدار تهران ۱۳۴۲
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /ک‎۲۲‎ ک‎۵
کارنامه اردشیر بابکان؛ با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه نامه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;فرهوشی، بهرام,ترجمه بهرام فره وشی...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /ک‎۲۳ ۱۳۵۴
کارنامه اردشیر پاپکان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارنامه اردشیر بابکان;چخه ئیدزه، تئا،‏‫ ‏‫۱۹۲۹- م.‏‬؛ Chkheidze, Tea Dmitrievna,چ‍خ‍ه ئ‍ی‍دزه‌، ت‍ئ‍...
موضوع: اردشیر ساسانی، شاه ایران، ۲۲۴;ادبیات پهلوی
نشر: فرهنگستان علوم جمهوری گرجستان [تفلیس] ۱۹۷۵
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۶۵‎ /ک‎۲۳‎ چ‎۳
; ;

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء