شماره بازیابیEN COM ۲۰۱
عنواناستخراج روابط معنایی در سطح گفتمان از متن
نویسندهزاهدی، محمدهادی
استاد راهنماکاهانی، محسن
استاد مشاور
مقطع تحصیلیدکتری
سال دفاع از پایان نامه‎۱۳۹۲
رشتهکامپیوتر - نرم افزار
توصیفگرشبکه معنایی
توصیفگرگفتمان
توصیفگرمتن ها
توصیفگرهستان شناسی ها
توصیفگرزبان طبیعی
توصیفگرپردازش زبان طبیعی
توصیفگرمحاسبات آماری
توصیفگرزبانشناسی متن
توصیفگرزبانشناسی
توصیفگرتکینه
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء