شماره بازیابیEN COM ۷۲
عنوانتشخیص نفوذ در شبکه به روش محاسبات نرم تکاملی با استفاده از طبقه بندی کننده الگوی فازی - عصبی
نویسندهنجاران‌طوسی، عادل
استاد راهنماکاهانی، محسن
استاد مشاور
مقطع تحصیلیکارشناسی‌ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۳۸۵
رشتهکامپیوتر
توصیفگرشبکه های کامپیوتری
توصیفگرشبکه های عصبی
توصیفگرروش فازی
توصیفگرسیستم های فازی
توصیفگرسیستم های تشخیص نفوذ
توصیفگرالگوریتم ژنتیک
توصیفگرفعالیت های نرمال
توصیفگرفعالیت های نفوذی (مشکوک)
توصیفگربهینه سازی
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست جداول
فهرست اشکال پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
صفحه عنوان انگلیسی چکیده انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء