کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهZ‎ ۶۰۱۹‎ /ک‎۲‎ ف‎۹۵
سرشناسهکتابخانه ملی تهران
عنوانفهرست توصیفی سفرنامه های فرانسوی موجود در کتابخانه ملی ایران 
شرح پدیدآورگردآورنده محمد تقی پوراحمد جکتاجی
مشخصات ظاهریسیزده، ‎۲۴۴ ص.: مصور، نمونه، عکس
وضعیت نشرتهران; [بی‌نا; [۱۳۵۵
موضوعسفرنامه های فرانسه
موضوعایران
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی (مرجع) ۲   48672 CLFB5284050  موجود، غیرقابل امانت
 علوم تربیتی    34107 EDFB7438315  موجود، غیرقابل امانت
 یوسفی (ادبیات)    9154 LEFB1007109  موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    3971 CLFB0571508  موجود، غیرقابل امانت
 الهیات    3460 THFB0990626  موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء