شماره راهنمای کنگرهPIR‎ ۲۱۰۲‎ /الف‎۹۹
عنوان قراردادیایوگمدیهچا. پهلوی - فارسی.
عنوانائوگمدئچا؛ متن پهلوی یا زند و ترجمه فارسی و واژه نامه 
شرح پدیدآوراز رحیم عفیفی
وضعیت نشرمشهد; [بی‌نا]; ۱۳۴۴
موضوعادبیات پهلوی
توضیحاتواژه نامه.
توضیحاتکتابنامه.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 قهرمان(ادبیات) ۳   151817 LEFB1071324  موجود
 ادبیات ۲   82744 LEFB0587800  موجود
 ادبیات    73620 LEFB0196406  موجود
 یوسفی (ادبیات)    10278 LEFB0975078  موجود
 مرکزی ۲   2483 CLFB0098946  موجود
 مرکزی    2482 CLFB0098935  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء