شماره راهنمای کنگرهHD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷ ۱۳۶۸
سرشناسهصفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ - - پدیدآور
عنوانبنه (نظامهای زراعتی سنتی ایران) 
شرح پدیدآورجواد صفی نژاد
ویرایشویرایش ۳
مشخصات ظاهری‎۵۸۴ ص.: جدول، نمونه، نقشه
وضعیت نشرتهران; امیرکبیر; ۱۳۶۸
موضوعبنه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات 4   162106 LEFB1195130  موجود
 ادبیات    76471 LEFB0164690  امانت
 مرکزی ۲   22406 CLFB0073635  موجود
 مرکزی    20039 CLFB0073624  کم استفاده
 ادبیات ۳   5669 LEFB0635608  موجود
 ادبیات ۲   5668 LEFB0164704  موجود
 علوم تربیتی    239 EDFB0202392  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء