مجموعه آموزشی تلاش سبز

 

 مجموعه تلاش سبز شامل فیلم های آموزشی در حوزه های مختلف علوم کشاورزی است. در حال حاضر این فایلها از داخل مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد قابل دانلود و استفاده است. به این منظور روی کلمه File مربوط به ردیف هر مجموعه کلیک کنید. لازم به ذکر است که این محتوا در حال حاضر به صورت فهرست زیر در دسترس است. امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت فرایند دسترسی بهتری را برای این مجموعه ارزشمند فراهم کنیم.

 


دانلود برنامه

مدت كل

موضوع

ثانيه

دقيقه


File:

 

 

    42.mpg

 
 

25

16

پشم چيني ماشيني

پنبه كاشمر 1

 

File: 56.mpg

43

15

مبارزه با كرم گلوگاه انار

File:

 57.mpg

 
 

43

14

كشت گلخانه اي 1

محلول پاشي درختان ميوه

File:

 58.mpg

 
 

14

17

بسيج سازندگي بجنورد 1

كشت گلخانه اي 2

File:

 59.mpg

 
 

0

18

بسيج سازندگي بجنورد 2

كشت گلخانه اي 3

File:

 67.mpg

 
 

21

14

منابع طبيعي باريجه

پيام ترويج

وله طبيعت

File:

 68.mpg

 
 

52

15

اينترنت ميوه 2

پيام

ذرت 1

File:

 79.mpg

 
 

46

13

كاشت سيب زميني

وله زمستان

File:

 91.mpg

 
 

23

18

منابع طبيعي بيرجند 3

داشت سيب زميني

File:

 96.mpg

 
 

10

15

كاشت وداشت ذرت

پيام

File:

 97.mpg

 
 

9

18

منابع طبيعي (مقدمه)

كاشت نهال 1

File:

 98.mpg

 
 

39

18

منابع طبيعي (مرتع)

كاشت نهال 2

File:

 99.mpg

 
 

0

15

منابع طبیعی(جنگل)

منابع طبیعی تربت جام(3)

File:

 101.mpg

 
 

21

15

مبارزه شيميايي با سن گندم

منابع طبيعي (بيابان زدايي)

File:

 102.mpg

 
 

16

16

نحوه هجوم سن گندم

پيام ترويج

File:

 103.mpg

 
 

5

18

عرضه بهداشتي مرغ

منابع طبيعي تايباد 1

پيام

File:

 104.mpg

41

14

كشتاربهداشتي مرغ

File:

 105.mpg

 
 

56

16

سرمازدگي درختان ميوه

مبارزه باسن

File:

 106.mpg

 
 

37

16

پرورش لاروابريشم

مبارزه با آفات گياهي

پيام سن

File:

 108.mpg

 
 

11

17

توصيه هاي باغداري

چند توصيه به دامداران

پيام

File:

 109.mpg

 
 

15

15

توصيه هاي باغداري

طبيعت كلات

پيام پنبه

File:

 110.mpg

 
 

33

17

چند توصيه به دامداران

بهره برداري از مراتع

كليپ طبيعت

پيام پنبه

File:

 111.mpg

 
 

42

16

مبارزه با آفات درختان

تغذيه در گاوداري

پيام كاشت سيب زميني

File:

 112.mpg

4

12

نكاتي درباره كاشت ذرت

File:

 113.mpg

 
 

0

17

كشاورزي مانه وسملقان 1

عمليات زراعي باغ انگور

پيام زنگ زرد آبياري

File:

 114.mpg

 
 

53

16

منابع طبيعي مانه وسملقان 2

استفاده از آب وخاك در باغها

كليپ برف وبهار

پيام آبياري

 115.mpg

0

15

مانه وسملقان 2

نكاتي درباره زنگ زرد گندم

File:

116.mpg

 
 

0

17

سن گندم چيست

منابع طبيعي مانه وسملقان 3

پيام

File:

118.mpg

 
 

0

18

كاشت سورگم

كاشت گلداني گوجه فرنگي

File:

119.mpg

40

16

كشت گلخانه اي گوجه فرنگي

File:

120.mpg

 
 

0

17

بازسازي ونوسازي اراضي

پيام آبياري

File:

121.mpg

 
 

0

20

مانه وسملقان 4

كاربرد محلول بردو

File:

122.mpg

 
 

30

18

منابع طبيعي قوچان

تجربه هاي يك باغدار

پيام سمپاشي

File:

124.mpg

 
 

0

18

منابع طبيعي تايباد 3

مبارزه با سن در مرحله برداشت

پيام سن گندم

File:

125.mpg

 
 

0

22

آموزش كمباين

بيابانزدايي يك ضرورت

پيام كمباين

File:

127.mpg

 
 

30

16

مبارزه بابيماريهاي مشترك انسان ودام

پيام بيماريها

File:

128.mpg

 
 

0

19

نكاتي درباره خربزه

جمع آوري ميوه آلو

پيام

File:

130.mpg

 
 

 

 

آتشك درختان ميوه

بيمه محصولات

File:

132.mpg

 
 

 

 

آشنايي با گوسفند كردي

يك مزرعه كوچك

File:

145.mpg

30

16

تعادل دام ومرتع 1

File:

148.mpg

 
 

 

15

برداشت انگور

پيام

File:

150.mpg

 

17

برداشت انار

File:

153.mpg

 
 

 

19

حفاظت منابع طبيعي

كاشت كلزا

پيام كلزا

File:

155.mpg

 
 

30

16

خليل آباد 3(محصول انگور)

پيام زعفران

File:

166.mpg

 

18

كاشت زعفران

 

30

15

برداشت و فرآوری زعفران

File:

172.mpg

30

16

داشت وبرداشت سيب زميني

File:

174.mpg

16

18

شيوه هاي آبياري

File:

176.mpg

 

 

عسل غذاي شفابخش

File:

177.mpg

 
 

30

19

آبخيزداري- اسفراين

شيوه هاي آبياري

File:

190.mpg

0

15

شيلات 1 - ميگو

File:

191.mpg

0

15

شيلات 2 - ماهي

File:

193.mpg

30

14

شيلات (خواص ماهي)

File:

196.mpg

 

 

هرس درختان 1

File:

197.mpg

 

 

هرس درختان 2

File:

198.mpg

 
 

30

18

هرس درختان 3

آبخيزداري تربت حيدريه2

File:

200.mpg

 
 

35

18

بهداشت دامداريها1

پرورش قارچ1

File:

201.mpg

 
 

30

18

مدير كل منابع طبيعي 2

پيشگيري از انتقال سوسك سرشاخه خوار

File:

202.mpg

 
 

30

15

مدير كل منابع طبيعي 3

بهداشت در دامداريها2

File:

203.mpg

0

15

پرورش قارچ

File:

204.mpg

30

17

كشتار بهداشتي دام

File:

206.mpg

0

15

پرورش لاروابريشم

File:

210.mpg

 
 

0

15

پرورش كرم ابريشم 2

پيام آبخيزداري علفهاي هرز

File:

211.mpg

 
 

27

15

آبياري تحت فشار

تيزر جشنواره آبياري

File:

212.mpg

 
 

0

17

سرمازدگي باغهاي انگور

پيام آبياري

تيزر جشنواره آبياري

File:

215.mpg

0

17

سرمازدگي باغهاي انار

File:

219.mpg

 
 

0

15

مزرعه الگويي كلزا

استفاده از دستگاه كمبينات

File:

220.mpg

0

16

آبياري درمزارع تربت حيدريه

File:

221.mpg

30

16

اهميت آبياري تحت فشار

File:

223.mpg

 
 

0

15

اثر ريزمغذيها در رشد گندم

پرورش مرغ بومي خليل آباد

File:

225.mpg

0

15

مصرف بهينه آب دركاشت سيب زميني(آبياري قطره اي)-مزرعه سنجري

File:

228.mpg

 

16

برداشت كلزا

File:

229.mpg

 

16

كشت گندم درخاكهاي شور

File:

233.mpg

 
 

0

18

گياهان دارويي

آشنايي با تب مالت

File:

235.mpg

0

15

مزاياي آبياري تحت فشار

File:

237.mpg

30

17

پرورش درختان گردو

File:

238.mpg

 
 

30

17

توصيه دامپزشكي(مواد پروتئيني)

آبخيزداري - اسفراين

File:

239.mpg

0

15

پرورش ماهيان سردآبي

File:

240.mpg

 
 

0

16

فرآورده هاي پروتئيني

ويژگي آبياري تحت فشار

File:

241.mpg

0

15

ويژگي آبياري تحت فشار2

File:

243.mpg

 
 

0

15

پيوند درختان

آشنايي با بيماري هاري

File:

244.mpg

0

16

كشت پائيزه گندم1

File:

245.mpg

30

15

كشت پائيزه گندم2

File:

246.mpg

30

16

پيوند درختان گردو2

File:

248.mpg

 
 

30

15

آنفلوانزاي مرغي

برداشت گردو

File:

250.mpg

0

16

برداشت وفرآوري پسته

File:

254.mpg

0

15

راههاي مبارزه با آنفلزاي مرغي

File:

266.mpg

 
 

0

29

كشت واصلاح پياز

كليپ برداشت سيب

File:

272.mpg

 
 

 

 

پرورش ماهيان گرم آبي

كليپ گل آفتابگردان

File:

286.mpg

 
 

30

15

ساماندهي دامداريها

تغذيه گياهي 2

File:

289.mpg

 
 

30

15

يخ آب زمستانه

آبخيز قائن1

File:

290.mpg

0

16

انبارهاي سيب زميني

File:

294.mpg

0

16

احداث نهالستان

File:

295.mpg

0

17

تعويض رقم در درختان ميوه

File:

298.mpg

30

16

طرح مبارزه با سن گندم

File:

299.mpg

0

15

پرورش آبزيان

File:

300.mpg

 
 

0

14

كارخانه نمونه خوراك دام

سيلوسازي برگ چغندر

File:

301.mpg

 
 

30

15

پشت صحنه تلاش سبز

دانستني هاي گوجه فرنگي

سيلو كردن برگ چغندر قند-سبزوار

File:

302.mpg

 
 

0

16

پيام سن گندم

كليپ تغيير فصل

اثر ريز مغذيها در رشد گندم

File:

303.mpg

 
 

30

15

بيمه محصولات كشاورزي

گفتگو با يك باغدار

File:

306.mpg

0

15

نقش خارشتر در تغذيه دام- سبزوار

File:

311.mpg

 
 

30

15

تنظيم گاوآهن

تيزر جشنواره مرتع2

File:

313.mpg

 
 

30

15

آبخيزداري كاشمر

معرفي ارقام مقاوم به كم آبي گندم

File:

318.mpg

 
 

27

15

طرح تحقيقاتي كشت گل محمدي

بيابانزدايي2

File:

321.mpg

0

15

تناوب كشت درمحصولات زراعي(كلزا)

File:

322.mpg

0

15

برداشت كلزا

File:

323.mpg

0

15

كشت دو رديفه ذرت

File:

325.mpg

 
 

0

15

كليپ برداشت گندم

گياهان معطر دارويي

File:

328.mpg

0

15

استفاده بهينه از ماشين آلات كشاورزي

File:

331.mpg

0

15

پرورش ماهي در دل كوه

File:

332.mpg

43

9

فوايد مصرف ماهي

File:

333.mpg

30

15

پرورش كرم بالغ ابريشم

File:

339.mpg

0

15

ضايعات در توليد و عرضه سبزي 1

File:

340.mpg

30

15

ضايعات در توليد و عرضه سبزي 2

File:

341.mpg

0

16

آفت خربزه

File:

342.mpg

0

16

عوامل افزايش توليد چغندر قند

File:

345.mpg

30

15

عوامل افزايش توليد چغندر قند

File:

346.mpg

 
 

0

15

كاليبراسيون چناران

نكاتي درمورد كشت كلزا

File:

347.mpg

0

16

يك مزرعه كوچك وآبياري نوين(رمز موفقيت)

File:

350.mpg

 
 

0

15

عوامل افزايش توليد چغندرقند

بيمه محصولات كشاورزي

File:

351.mpg

0

15

آفات درختان ميوه (سوسك سرشاخه خوار )

File:

352.mpg

0

15

پيوند درختان گردو

File:

353.mpg

 
 

0

15

پيام آبياري

يك روش براي خشك كردن آلو

File:

355.mpg

0

15

ترويج سيستمهاي نوين آبياري

File:

361.mpg

 
 

0

15

يادبود دكتر حسيني

پيام زعفران

سيستمهاي نوين آبياري (گان)

File:

363.mpg

0

15

آبياري تحت فشار و كشت كلزا

File:

366.mpg

0

26

طرح ترويجي سيستمهاي نوين آبياري

File:

367.mpg

0

15

يكپارچگي اراضي و آبياري تحت فشار

File:

370.mpg

0

15

طرح تحقيقي چغندر قند

File:

371.mpg

0

15

ترويج شيوه هاي نوين آبياري

File:

372.mpg

0

15

توليد انار با كيفيت

File:

373.mpg

 
 

0

15

آشنايي با روشهاي نوين آبياري

مبارزه با سوسك سرشاخه خوار

File:

382.mpg

 
 

 

15

بیابانزدایی سبزوار

کرم گلوگاه انار

File:

386.mpg

 
 

0

14

زكات1

30

14

زكات2

File:

388.mpg

30

15

اصول اوليه در يك نوع انبار سيب زميني

File:

389.mpg

0

16

باغ سيب

File:

391.mpg

 
 

0

16

تحقيق براي خوراك دام

انتخاب نهال

File:

392.mpg

30

15

عوامل افزايش توليد پياز

File:

394.mpg

30

15

تعویض رقم در درختان میوه

File:

395.mpg

0

15

باغ گردو

File:

398.mpg

10

10

مددكاران ترويج

File:

399.mpg

 
 

30

15

ترويج كشاورزي و رسانه هاي آموزشي ترويجي

 ياد بود طالب علم (ويژه همايش ملي 2)

File:

400.mpg

30

15

محيط زيست و شناخت حشرات مفيد

File:

401.mpg

0

15

سموم كشاورزي و سلامتي انسان

File:

404.mpg

0

15

روشهاي مبارزه با آفات 1

File:

405.mpg

7

14

آفت برگخوار چغندر قند

File:

406.mpg

30

15

روشهاي مبارزه با آفات 2

File:

407.mpg

30

16

روشهاي مبارزه با آفات 3

File:

408.mpg

0

15

توليد سيب زميني بذري از طريق كشت بافت

File:

410.mpg

30

15

آشنايي با انواع سمپاشها 1  (سمپاشهاي باغي)

File:

411.mpg

0

15

آشنايي با انواع سمپاشها 2  (سمپاشهاي زراعي )

File:

412.mpg

30

16

كاليبراسيون سمپاشها

File:

416.mpg

 

 

 

File:

430.mpg

0

15

بسيج سازندگي و مبارزه با آتشك

File:

431.mpg

0

15

صنايع تبديلي بسته بندي خشكبار

File:

444.mpg

0

17

كاربرد زيرشكن و تنظيمات آن

File:

445.mpg

0

15

بيماري تب مالت و راههاي پيشگيري

File:

447.mpg

0

15

كاربرد گاوآهن دو طرفه

File:

448.mpg

30

16

نكاتي در مورد توليد پسته مرغوب

File:

449.mpg

30

15

روشهاي مختلف مبارزه با آفات

File:

450.mpg

30

16

كشت الگويي گوجه فرنگي

File:

451.mpg

30

15

اهميت فرآوري پسته

File:

452.mpg

0

16

توليد علوفه در اراضي شور

File:

453.mpg

30

15

آشنايي با انواع بذر چغندر قند-كشت به موقع چغندر قند

File:

454.mpg

30

15

تحقيق بر روي ارقام مختلف گندم و جو

File:

455.mpg

0

16

صنايع تبديلي تكميلي و صادرات زعفران

File:

456.mpg

0

15

اصلاح نژاد مرغ بومي

File:

458.mpg

0

16

نكاتي درباره كشت كلزا

File:

459.mpg

0

17

فرآوري زعفران

File:

460.mpg

0

16

توسعه كشت كلزا (1)

File:

461.mpg

0

16

توسعه كشت كلزا (2)

File:

462.mpg

30

15

توسعه كشت كلزا 1

File:

463.mpg

0

15

توسعه كشت كلزا 2

File:

465.mpg

 
 

0

15

توليد درختان غير مثمر

آشنايي با فعاليت كارشناسان ناظر

File:

466.mpg

0

16

فرآوري انار

File:

472.mpg

0

15

اهميت سيلو كردن علوفه

File:

474.mpg

0

16

توليد سيب زميني بذري (مزرعه آقاي خزايي)

File: