کمیته آموزش :اعضاء و وظایف

کمیته آموزش

در این کمیته پیشنهادهای رسیده از طرف مسئول یا یکی اعضای کمیته آموزش بررسی و تائید یا رد می شود .

اعضای کمیته آموزش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء