عضویت و فرم‌ها  1. عضویت
  2. فرم‌ها

 گروه های مختلف اعضاء و استفاده کنندگان

گروه اول: اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته و حق التدریسی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه دوم: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع تحصیلی مختلف

گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمانی، بیمه ای و قراردادی شاغل و بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

گروه چهارم: مراجعان خارج از دانشگاه فردوسی مشهد، شامل متخصصان و محققان دانشگاهها، سازمانها، ارگانها، کتابخانه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در صورت موافقت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و بر اساس قرارداد مصوب

 

شرایط عضویت

گروههای اول، دوم و سوم در بدو ورود به دانشگاه و به صورت خودکار عضو کتابخانه می شوند.

گروه چهارم: اعضای حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قرارداد، تکمیل فرم عضویت و پرداخت حق عضویت مصوب. (میزان حق عضویت ابتدای هر سال تحصیلی توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مشخص می شود.)

 

 توجه : برای استرداد کتابهای به امانت گرفته شده و یا جبران خسارتهای احتمالی، اعضای هیات علمی بازنشسته و حق التدریسی و کارکنان بازنشسته ، لازم است فرم ضمانت نامه ی تایید شده توسط مرجع مربوطه در دانشگاه را تکمیل نمایند. (فرم ضمانت نامه در بخش فرمهای سایت گذاشته شده است و مرجع تایید کننده ضمانت نامه برای اعضای هیات علمی معاونت آموزشی دانشکده و برای کارکنان کارگزینی دانشگاه و یا مدیر واحد مربوطه می باشد. )

 

اعتبار عضویت

گروه اول: الف) برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه و برای استادان بازنشسته تا مدت 5 سال بعد از تاریخ بازنشستگی قابل تمدید است.

ب) برای اعضای هیات علمی حق التدریس تا پایان هر نیمسال تحصیلی.

گروه دوم: تا پایان دوره تحصیلی.

گروه سوم: برای کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی و قراردادی تا پایان قراداد . برای کارکنان بازنشسته تا 5 سال بعد از تاریخ بازنشستگی قابل تمدید است.

گروه چهارم: طبق مفاد توافقنامه و به تشخیص مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی.

 نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء