پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری

hesabdari

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

 

عنوان پژوهش

پیشنهاد پژوهش

بررسی رابطه بین ساختارمالکیت وعدم کارایی سرمایه گذاری

بررسی رابطه مکانیزم‌های ساختار مالکیت و کارایی سرمایه گذاری در بین صنایع مختلف
• بررسی رابطه ترکیب اعضای هیئت مدیره (موظف و غیر موظف) با عدم کارایی سرمایه گذاری
• بررسی رابطه مکانیزم‌های ساختار مالکیت و بازده سهام
• بررسی رابطه ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری با سایر متغیرهای کنترلی

بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی

به دلیل اهمیت سیاست های کلی اصل 44 پیشنهاد می  گردد در تحقیقات دیگر، وضعیت عملکرد مالی و همچنین وضعیت اشتغال، بهره  وری منابع انسانی و سرمایه شرکت ها بعد از واگذاری بررسی شود.
2. تعیین سطح اقلام تعهدی اختیاری که یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی در این پژوهش بود، با استفاده از مدلی غیر از مدل تعدیل شده جونز و مقایسه آن با دیگر معیار های کیفیت حسابرسی.
3. بررسی کیفیت حسابرسی درشرکت های فرابورسی که مالکیت آنها از طریق فرابورس، توسط سازمان خصوصی  سازی انتقال پیدا کرده  است.
4. بررسی کیفیت حسابرسی در شرکت های بورسی واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی که بین 5 تا20 درصد سهام آنها واگذار شده است، و مقایسه نتایج حاصل از آن با آن با نتایج این تحقیق.

بررسی تاثیر تجدید ارائه  ی صورت  های مالی بر رشد شرکت  ها

 با توجه به اینکه اکثر شرکت‌ها در طول دوره فعالیت خود صورت‌های مالی را تجدید ارائه می‌کنند، تنها شرکت  هایی مورد بررسی قرارگرفته که حداقل سه سال قبل از اعلان تجدید ارائه، هیچ‌گونه تعدیلات سنواتی در صورت  های مالی خود نداشته باشند. در صورت افزایش دوره مذکور، نتایج حاصله احتمالاً با نتایج این تحقیق متفاوت خواهد بود.
2. توجه تحقیق حاضر معطوف به بررسی اطلاعات واقعی شرکت  ها بوده است. با توجه به تغییر در بودجه و پیش  بینی شرکت  ها، پیشنهاد می  شود اثر متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق با استفاده از اطلاعات بودجه  ای نیز بررسی گردد.

مقايسه مدل هاي تخمينگر بردار پشتيبان، تخمينگر حداقل درجه و شبکه عصبي فازي در پيش بيني سود هر سهم

استفاده از سایر مدل  های مثل موجک  ها در پیش  بینی سود هر سهم پیشنهاد می‌گردد همچنین استفاده از الگوریتم‌های بهینه  سازی همچون الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و الگوریتم زنبورعسل جهت بهینه  سازی ورودی  های سیستم هوشمند، می  تواند موردتوجه قرار گیرد.
1- از مدل  های مورداستفاده در این تحقیق می  توان در سایر حوزه  های مالی مانند پیش  بینی سود تقسیمی،
P/E، شاخص بورس و ورشکستگی استفاده شود.

پيش بيني بند شرط گزارش حسابرسي مرتبط با برآوردهاي حسابداري: رويکرد داده کاوي

مطابق نتايج تحقيقات قبلي، موضوعات زير جهت انجام تحقيق هاي جديد به محققان پيشنهاد مي گردد :
بررسي رابطه بين مديريت واقعي سود و نوع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي در شرکت هاي بورسي.
بررسي توصيفي مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي ورشکسته بورسي طي چند سال قبل از ورشکستگي.
بررسي مقايسه اي توانايي مدل هاي پيش بيني ورشکستگي و ماهيت مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي بورسي.
بررسي علل تاخير در رفع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي توسط شرکت هاي بورسي.
بررسي روند خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و تاثير آن بر نوع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي بورسي.
بررسي تاثير استفاده از روش هاي مختلف حسابداري (موجودي کالا، استهلاک و ...) بر نوع مباني تعديل گزارشات حسابرسي شرکت هاي بورسي.
بررسي رابطه بين متغيرهاي اقتصادي (ارزش افزوده اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نرخ تورم و ...) و نوع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي بورسي.
بررسي تاثير مصوبات نهادهاي قانونگذاري (مجلس شوراي اسلامي، جامعه حسابداران رسمي، سازمان امور مالياتي و ...) بر نوع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي بورسی
   با توجه به اين که اين تحقيق يک تحقيق کاربردي مي باشد، لذا نتايج آن مي تواند به صورت يک سيستم جهت پيش بيني نوع مباني تعديل گزارش حسابرسي مرتبط با برآوردهاي حسابداري کاربرد داشته باشد(به عنوان مثال مي توان با ايجاد سيستم هاي نه چندان پيچيده اي در شرکت هاي حسابرسي اين مدل ها را در جهت افزايش کيفيت حسابرسي و کاهش ريسک حسابرسي مورد استفاده قرار داد).

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد متغیرهای دیگری از مدل کیفیت حسابرسی مانند کمیته حسابرسی و غیره نیز وارد مدل گردند.
پیشنهاد می‌گردد علاوه بر مدل کیفیت حسابرسی، از عامل حاکمیت شرکتی نیز برای سنجش بر کیفیت افشا استفاده شود.

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری

 با توجه به وجود عبارات کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت سود، کیفیت صورت های مالی و استفاده از این عبارت در جاهای مختلف در تحقیقات پیشنهاد می گردد که در تحقیقی به بررسی تفاوت های مختلف این عناوین پرداخته شود تا محققین در تحقیقات آتی خود هر کدام از عبارت ها را در جای مناسب خود به کار ببرند.
2- با توجه به وجود چندین روش در محاسبه کیفیت گزارشگری مالی پیشنهاد می گردد که در تحقیقی روش های متفاوت محاسبه کیفیت گزارشگری مالی با توجه به محیط اقتصادی ایران و بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تفاوت های آن عنوان گردد.
3- با توجه به گستردگی سرمایه گذاری ها در شرکت و تفاوت در نیاز به نقدینگی برای انجام سرمایه گذاری های مختلف از قبیل سرمایه گذاری در دارائی های ثابت، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها ، سرمایه گذاری در اوراق قرضه ، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه پیشنهاد می گردد در تحقیقی به بررسی رابطه بین سیاست های تقسیم سود و سرمایه گذاری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر این رابطه به تفکیک هر یک از سرمایه گذاری ها پرداخته شود.
4- با توجه به این که ممکن است، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، در بین صنایع مختلف متفاوت باشد، پیشنهاد می گردد که این تحقیق در بین صنایع مختلف به صورت جداگانه آزمون گردد.

بررسی اثر نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص عملکرد EVA و REVA)

پیشنهاد می‌گردد تحقیق حاضر با توجه به تفکیک صنایع و بررسی این موضوع در میان شرکت‌های موجود در صنایع بررسی گردد.
2- با توجه به نتايج تحقيق مبني بر عدم تاثيرگذاري ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، به سرمايه‌گذاران و به مديران پيشنهاد مي شود در زمان تصمیمگری به معیارهای عملکردی فوق کمتر مورد توجه قرار داده و به سایر معیارهای عملکردی مانند سود،
Mva توجه بیشنری نمایند.
3- جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت  های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  باشد، لذا نتایج این تحقیق قابل تعمیم به سایر شرکت  های غیر  تولیدی نیست. پیشنهاد می‌شود بررسی دیگری در جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت  ها اعم از تولیدی و غیر تولیدی انجام شود و هم  چنین می  توان با انجام پژوهش  های مشابه تاثیر نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزشیابی شرکت را در شرکت  های تولیدی و غیر تولیدی با هم مقایسه نمود.
4- بررسی تاثیر مواردی همچون چرخه عمر شرکت‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی، نقد شوندگی سهام ساختار مالکیت برعملکرد شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخصعملکرد
EVAوREVA
5- در تحقيق ديگري مي توان تحقيق حاظر را براي دوره‌هاي قبل از اجراي استانداردها و بعد از اجراي استانداردها انجام دادو تاثير استانداردها را بر روي اين نسب‌ها بررسي نمود.
6- با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی از این نمونه گیری حذف شده بودند، پیشنهاد می‌شود که در آینده پژوهشگران تاثیر نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها را برای این گروه از شرکت‌ها مورد بررسی قرار دهند

كشف مديريت سود با استفاده از مدل  هاي تخمينگر بردار پشتيبان، تخمينگر حداقل درجه و شبكه عصبي فازي

پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی از شبكه عصبي فازي، تخمينگر بردار پشتيبان و تخمينگر حداقل درجه برای پیش  بینی سایر مسائل مالی و حسابداری مانند نرخ ارز ومسائل رتبه  بندی استفاده شود.

بررسي تغييرات سود سهام با توجه به پايداري معيارهاي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 بررسي تغييرات سود سهام با توجه به پايداري معيارهاي نوين عملکرد مالي از جمله ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادي و ... در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛
2. تاثير پايداري معيارهاي عملکرد بر ارزش بازار شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت؛
3. بررسي واکنش سرمايه‌گذاران نسبت به پايداري معيارهاي عملکرد؛
4. بررسي تغييرات جريان هاي نقدي عملياتي با توجه به پايداري معيارهاي عملکرد مورد مطالعه در اين تحقيق؛
5. مقايسه پايداري معيارهاي عملکرد نوين با پايداري معيارهاي عملکرد سنتي در کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران.
6. به محققان آتي پيشنهاد مي شود كه تاثير ساير متغيرهاي حاكم بر محيط گزارشگري شركت هاي سهامي، از قبيل كيفيت حسابرسي، تمركز يا پراكندگي مالكيت و نوع مالكيت را بر پايداري معيارهاي عملکرد شركت ها بررسي نمايند.

برآورد احتمال برگشت زیان و تاثیر آن بر بازده غیرعادی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 در تحقيق‌های آتي مي  توان بجای استفاده از بازده غیرعادی آتی مستقیماً تغييرات قيمت را نيز مورد بررسي  قرار داد.
2. تحقیق حاضر در حالی صورت گرفت که در دسترسی به اطلاعات کلیه شرکت‌های زیان‌ده با مشکلات فراوانی مواجه شد و همانطور که در محدودیت ها نیز به آن اشاره شد بدین دلیل حجم نمونه را تحت تأثیر قرار داد. پیشنهاد می شود در صورت دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت‌ها یا اطلاعات سازمان بورس مربوط به مالکیت شرکت  ها که در اختیار عموم قرار ندارد، این تحقیق با حجم نمونه بیشتری انجام پذیرد.
3. در این پژوهش در تعیین درجه محافظه‌کاری از روش مبتنی بر بازده و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده گردید، پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات آتی از سایر روش‌های معرفی شده در فصل سه این پژوهش استفاده شود.

بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

در تحقیق حاضر نظرات مدیران و سرپرستان شرکت‌های حسابرسی و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به عنوان یک جامعه واحد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود در تحقیق مشابه‌ای نظرات این دو گروه با ملاحظات مربوط به حجم جامعه به صورت مجزا بررسی و مقایسه گردد.
در ضمن هدف ما از این پژوهش بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بوده است. پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه با پژوهش حاضر موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در سایر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به صورت مجزا بررسی شود.

بررسی تاثیر اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی بر دقت پیش  بینی
(سودعملیاتی، جریان نقد عملیاتی)

 با توجه به انجام پژوهش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، انجام پژوهش مشابه در واحدهای غیر بورسی پیشنهاد می  گردد.
2. بررسی معنی  داری تاثیر اطلاعات تلفیقی بر دقت مدل  های پیش  بینی.

بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر

مجلات علمي نقش قابل توجهي در توليد دانش و معرفت علمي داشته‌ و دازند. لذا توصيه مي‌گردد اولویت پژوهشی محققین و به خصوص مجلات به زمینه‌هایی داده شود که تحقیقاتی صورت نگرفته و یا تحقیقات اندکی انجام شده است. این زمینه‌ها شامل "مقررات بین‌المللی"، "خدمات غیرحسابرسی"، "دیدگاه تداوم فعالیت"، "حسابرسی مالیاتی"، "آموزش" و "قضاوت حسابرس" می‌باشد.
2. بستری مناسب جهت انجام تحقیق با رویه‌های موردکاوی و زمینه‌یابی و با محوریت بسط و توسعه تکنیک‌ها و روشهای حسابرسی توسط نهادهای حرفه‌ای رشته (سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی) فراهم گردد.
3. لازمه ارزيابي مجلات علمي تخصصي، بررسي گرايشهاي پژوهشي و مطالعات آماري مجلات مي‌باشد. لذا تحقيق پيشنهاد مي‌نمايد كه در خصوص تحقیقات سایر حوزه‌های حسابداری نيز پژوهش مشابه‌اي انجام شود.
4. به دلیل افزایش حجم مقالات حسابرسی چاپ شده در طی سالهای جاری و پیش‌بینی روند این افزایش در سنوات جاری، لذا پیشنهاد می‌شود این پژوهش در سنوات آتی (حداقل 3 تا 5 سال آینده) نیز تکرار گردد.

بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر نیکویی برازش مدل‌‌های علّی سودآوری و نقدینگی

انجام پژوهش با استفاده از سایر مدل‌ها 
2- منظور نمودن سایر متغیرهای کنترلی ازجمله نوع صنعت و ... در مدل
3-انجام پژوهش در دوره زمانی طولانی  تر

ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های بورسی بر اساس چارچوب ارائه شده کوزو

 بررسی رابطه بین ارائه گزارش کنترل داخلی و میزان قابلیت اعتماد و اعتبار گزارش های مالی.
2- بررسی رابطه بین اجرای دستورالعمل کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی.
3- بررسی رابطه بین اجرای دستورالعمل کنترل داخلی و هزینه حسابرسی.
4- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای اسقرار سیستم کنترل های داخلی در شرکتها.

تأثیر دانش مالی مدیر عامل بر روی مدیریت سود در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به نظر پژوهشگر، هنوز موضوعات مختلفی در اين زمينه وجود دارد که براي انجام پژوهش  هاي آينده مي تواند حائز اهميت باشد. بنابراين پيشنهاد می  شود به منظور استفاده هر چه بيش  تر از نتايج پژوهش و نيز کمک به بررسی بهتر رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و میزان مدیریت سود شرکت  ها، به موضوعات زير توجه بيش  تری شود:
1- بررسی و آزمون رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و میزان مدیریت سود شرکت  ها در شرکت  های زيان ده در مقايسه با شرکت  های سود ده.
2- بررسی و آزمون رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و میزان مدیریت سود شرکت  ها در شرکت  های دارای محدودیت مالی در مقايسه با شرکت  های فاقد محدودیت مالی.
3- بررسی میزان وقفه  های زمانی در بررسی رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و میزان مدیریت سود شرکتها.
4- بررسی سایر ویژگی  های شخصیتی مدیریتِ شرکت  های بورسی از قبیل اعتماد به نفس بیش از حد مدیریتی و همچنین سبک  های مدیریتی بر میزان مدیریت سود شرکت  ها.

مقايسه و ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي در شرکت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معيارهاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي

پيشنهاد مي شود از آن جا که به کارگيري شاخص صحيح در ارزيابي عملکرد شرکت هاي مورد مطالعه امري مهم تلقي مي شود، بنابراين تحقيقي جامع تحت عنوان بررسي ارتباط شاخص هاي ارزيابي عملکرد ( شاخص هاي مبتني بر نظريه مدرن و فرامدرن پرتفوي) و نتايج حاصل از به کارگيري آن ها در رتبه بندي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، صورت پذيرد.
به دليل اهميت تغييرات رتبه بندي شرکت هاي سرمايه گذاري در طول زمان، پيشنهاد مي شود موضوع ثبات در رتبه بندي شرکت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس شاخص سورتينو، نسبت پتانسيل مطلوب و امگا در دوره هاي زماني مختلف نيز مورد بررسي قرار گيرد. در پايان لازم است محققان آتي، معيارهاي نامطلوب جديد را معرفي نموده و با معيارهاي بررسي دهش در اين تحقيق در شرکت هاي مورد مطالعه مورد بررسي قرار دهند تا تناسب اين معيارها با بازار سرمايه کشور مشخص گردد.
بررسي عنوان تحقيق به کمک معيارهاي ديگر تئوري مدرن پرتفوي نظير شارپ تعديل شده، مدل شارپ شرطي و نتايج آن با تحقيق حاضر مقايسه و تفسير شود.
پيشنهاد مي شود در تحقيقي، رابطه بين نسبت هزينه هاي  شرکت هاي مورد مطالعه با عملکرد آن ها بررسي گردد.
پيشنهاد مي شود در تحقيقي، رابطه بين نسبت فعاليت سرمايه  و نسبت فعاليت معاملاتي  با عملکرد شرکت هاي مورد مطالعه، مورد بررسي قرار گيرد.

طراحي و تبيين مدل بهاي تمام شده خدمات شهروندي در شهرداري مشهد

 بررسی وتعیین قیمت تمام شده خدمات شهروندی برای مناطق شهری به صورت مجزا با توجه به کیفیت خدمات جداگانه در مناطق
2- بررسی وتعیین افراد وگروه های استفاده کننده از خدمات شهرداری و سهم آنان از این خدمات
3- بررسی تاثیربه کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شهرداری مشهد برمیزان کارایی و اثر بخشی و صرفه اقتصادی
4-  بررسی وتاثیر استفاده از بودجه ریزی عملیاتی درشهرداری مشهد بر روی کیفیت خدمات شهرداری
5- بررسی قوانین ومقررات مالی و محاسباتی به منظور افزایش مشروعیت اجرای روش هزینه یابی  بر مبنای فعالیت درسازمان های دولتی و خدماتی استان.
6- ارزیابی تاثیر اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت برافزایش قدرت پاسخ گویی مدیران شهرداری مشهد
7- اثرات استفاده از مبنای حسابداری تعهدی و نقدی بر استقرار نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت  های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده  ها
تکنیک  های
BCC و CCR

در این پژوهش برای محاسبه کارایی از روش تحلیل پوششی داده  ها تکنیک  های BCC و CCR استفاده شده است تکنیک  های مذکور صرفاً واحدهای مورد بررسی را در دو دسته کارا و ناکارا تقسیم بندی می  نماید لذا نمی  توان با استفاده از این تکنیک  ها و اساسا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده  ها رابطه بین اجزای سرمایه فکری و کارایی را به درستی منعکس نمود لذا پیشنهاد می  گردد به منظور دستیابی به رابطه صحیحی بین اجزای سرمایه فکری و کارایی، برای تعیین کارایی از روش تحلیل پوششی داده  ها و روش تحلیل سلسله مراتبی به صورت ترکیبی و یا سایر روش  های تعیین کارایی استفاده شود تا علاوه بر تعیین سطح درستی از کارایی واحدهای مورد بررسی، ترتیبی از کاراترین و ناکاراترین واحد ارائه نموده و قابلیت بررسی با سایر متغیرها را داشته باشد.
 2ـ در این پژوهش برای محاسبه سرمایه فکری، فقط از روش پالیک استفاده شده است در حالی که می  توان در تحقیقات آتی، سرمایه فکری شرکت‌ها را از سایر روش  های مناسب از جمله روش  های ارزش حال سرمایه بازار محاسبه نمود. و تاثیر سرمایه فکری با استفاده از روش  های مختلف را با کارایی شرکت‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
 3ـ در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پیشنهاد می  گردد در تحقیقات آتی، رابطه سرمایه فکری و کارایی در صنایع خاص مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی رابطه  ی شاخصتوسعه انسانی و عملکرد مالی و سرمایه فکری شرکت  های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت  های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران می  باشند. لذا پیشنهاد می  شود پژوهش دیگری با جامعه  ی آماری متشکل از کلیه شرکت  ها اعم از تولیدی و غیر تولیدی انجام شود و نتایج با هم مقایسه گردند. همچنین می  توان تحقیقی انجام داد که فقط
شرکت  های غیر تولیدی، جامعه آن باشد.
2) در این تحقیق، برای اندازه  گیری سرمایه فکری از روش پالیک استفاده شده است. پیشنهاد می  شود که در تحقیقات دیگر از روش  های دیگری سنجش سرمایه فکری مانند روش کارت امتیازی متوازن و یا غیره استفاده گردد و نتایج با هم مقایسه گردند.
3) در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت  ها فقط از معیارهای سنتی نرخ بازده دارایی-ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. پیشنهاد می  گردد که در تحقیقات آتی از
روش  های مختلف دیگرِ ارزیابی عملکرد مانند روش ارزش افزوده اقتصادی که از روش  های جدید ارزیابی عملکرد مالی می  باشد استفاده نمود.
4) در این تحقیق به تفکیک شرکت  ها برحسب صنعت پرداخته نشده است و پیشنهاد دیگر برای پژوهش  های آتی، بررسی نتایج تحقیق برحسب صنعت می  باشد.
5) رابطه  ی شاخص توسعه انسانی و سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. می  توان در تحقیقی دیگر اثر شاخص توسعه انسانی و سرمایه فکری را بر روی عملکرد غیر مالی مانند رضایت مشتریان و کارکنان سنجید.
6) در این تحقیق از سرانه درآمد ناخالص ملی (تولید ناخالص داخلی سرانه) به عنوان متغیر کلان اقتصادی استفاده شده است. پیشنهاد می  گردد که متغیرهای کلان اقتصادی دیگری مانند نرخ رشد در تحقیقات آتی به کار گرفته شود و نتایج اقتصادی با هم مقایسه گردند.

تأثیر رقابت بازار محصول بر معیارهای مختلف کیفیت سود

به نظر پژوهشگر، هنوز موضوعات مختلفی در اين زمينه وجود دارد که براي انجام پژوهش  هاي آينده مي  تواند حائز اهميت باشد. بنابراين پيشنهاد می  شود به منظور استفاده هر چه بيش  تر از نتايج پژوهش و نيز کمک به روشن شدن رابطه بين معیارهای مختلف کیفیت سود و رقابت بازار محصول در آينده، به موضوعات زير توجه بيش  تری شود:
1- بررسی تأثير شرایط اقتصادی از قبیل وجود تورم، رکود و نوسانات نرخ ارز بر روی روابط بين رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکت  ها.
2- بررسی و آزمون روابط بين رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی برای شرکت  های زيان ده در مقايسه با شرکت  های سود ده.
3- تکرار اين پژوهش با استفاده از وقفه  هاي زماني و بررسي اثر افزايش وقفه بر بهبود پيش  بيني مدل.
4- با توجه به نوسانات نسبتاً زياد در عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي حاکم بر شرکت  ها در کشورمان، پيشنهاد مي  شود در پژوهش  هاي آتي از طراحي رگرسيون غير خطي در تعيين رابطه بين رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکت  ها استفاده شود.
5- استفاده از سایر معیارهای رقابت بازار محصول شامل تمرکز در صنعت (شاخص هرفیندال-هیریشمن)، تعداد شرکت  های صنعت و ... در بررسی روابط بين رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکت  ها.

تعیین معیارهای سنجش انعطاف‌پذیری مالی بر اساس نظر خبرگان
و رتبه‌بندی آنها بر اساس روش
AHP

با توجه به نتایج استخراج یافته از تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده مرتبط با موضوع ارائه داد:
1-رتبه بندی معیارهای سنجش انعطاف‌پذیری مالی با استفاده از تکنیک‌های نوین دیگر مانند روش
TOPSIS.
2- شناسایی و اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی با استفاده از مدل‌های دیگر همچون جریانهای نقد آزاد و تعیین بهترین مدل شناسایی انعطاف‌پذیری مالی.
3-تعیین معیارهای سنجش انعطاف‌پذیری مالی بر مبنای معیارهای مختلف ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد یا شاخص ترکیبی و آزمون اعتبار آنها. 

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

 انجام پژوهش حاضر در بین دانشجویان خارجی یا دانشجویان ‌ایرانی مقیم خارج از کشور و قیاس آن با تحقیق حاضر تا در صورت لزوم از چارت درسی آنها الگو برداری شود.   
2- با توجه به تعدد مقاطع و رشته هاي تحصیلی، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهاي ذکر شده ‌تحقیق‌های جداگانه‌اي برای هرکدام از مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و رشته‌هاي تحصیلی غیرعلوم انسانی نیز صورت گیرد و نتایج با هم مقایسه گردد.
3- با توجه به تأثیرپذیري هوش هیجانی از زمینه ها و شرایط اقتصادي و فرهنگی مختلف، بهتر است پژوهش‌هاي متعددي در این زمینه و با جوامع آماري مختلف صورت گیرد.
4- بررسی تاثیر پیشرفت تحصیلی در سایر ابعاد هوش و علی الخصوص هوش معنوی دانشجویان.

بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد، ساختار سرمایه و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی رابطه‌ی بین ارزش شرکت، نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت در طول چرخه عمر شرکت موردبررسی قرار گیرد.
2. می‌توان در تحقیقات آتی رابطه‌ی بین ارزش شرکت و نگه داشت وجه نقد و ساختار سرمایه را با استفاده از داده‌های فصلی شرکت‌ها موردبررسی قرارداد.
3. بررسی تأثیر ویژگی‌های راهبری شرکتی بر رابطه‌ی بین ارزش شرکت، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد نیز می‌تواند از سایر موضوعاتی باشد که نیاز به بررسی و تحقیق داشته باشند.

بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود

تحقیق فعلی به تفکیک صنایع مختلف انجام شود تا درجه اهمیت متغیرهای این تحقیق در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ü بررسي تأثير چرخه عمر شركت بر ميزان مربوط بودن و نيز توان توضيحي معيارهاي اقتصادي عملكرد همچون ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار، سود اقتصادي باقيمانده و غيره؛
ü بررسي و مقايسه توان توضيحي اقلام نقدي و تعهدي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت.
ü بررسي تأثير چرخه عمر شركت بر متغيرهاي ديگري، همچون مديريت سود، محافظه‌كاري و غيره.

بررسی رابطه چسبندگی هزینه  ها و دقت      EPSپیش  بینی شده درشرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 تحقیق حاضر را در یک سال مالی و برای طبقه های گسترده تری از هزینه  ها در صورت  های فصلی  و با در نظر گرفتن تعدیلات فصلی بررسی کنند.
- این تحقیق را در دوره های زمانی متفاوت و برای صنایع مختلف مورد بررسی قرار دهند.
- رابطه چسبندگی هزینه  ها و سایر متغیرهای مهم و تأثیر  گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان را بررسی کنند.
- بررسی تاثیر متغیرهای دیگر مانند مدیریت سود و محافظه  کاری بر رابطه خطای پیش  بینی سود و چسبندگی هزینه  ها در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با وجوه نقد نگهداری شده و بازده سهام

 توصیه می گردد به بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و احتمال ورشکستگی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.
2- به بررسی تاثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر اعمال حسابداری محافظه کارانه و نگهداشت وجه نقد پرداخته شود.
3- توصیه می گردد به بررسی رابطه کارایی شرکت و بازده سهام پرداخته شود. برای اندازه گیری کارایی شرکت می توان از نسبت گردش موجودی ها، نسبت فروش به سرمایه در گردش و ... استفاده کرد.
4- توصیه می شود از متغیر کیفیت سود در تحقیقاتی که سود جزء متغیرهای اصلی آن است به عنوان متغیرکنترلی استفاده شود. شایان ذکر است علاوه بر مدل مورد بررسی جهت کیفیت سود در این تحقیق، مدل های زیادی جهت اندازه گیری کیفیت سود معرفی شده که می توان از آنها استفاده کرد.
5- توصیه می گردد اثر نسبت وجه نقد نگهداری شده به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، موجودی نگهداری شده به کل دارایی ها بر بازده و سودآوری آتی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر شاخص‌های مالی بر حجم معاملات
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اضافه نمودن نرخ سهام شناور به عنوان متغیر کنترل
2. استفاده از اطلاعات حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر کنترل
3.  بررسی قابلیت اتکا و اعتباربخشی اطلاعات صورت‌های مالی با توجه به حسابرسی شرکت و انعکاس آن در آزمون‌ها به عنوان متغیر کنترل
4. تفکیک دوره‌های پر نوسان بورس و بررسی تفاوت تاثیر شاخص‌های مالی بر حجم معاملات در این سال‌ها با سایر سال‌های فعالیت بورس اوراق بهادار

بررسی دیدگاه شرکاء و مدیران موسسات حسابرسی در خصوص تاثیر جنسیت بر عملکرد حرفه ای حسابرسان

بررسی تعهد شغلی بین حسابرسان زن و مرد.
ب) بررسی فرهنگ کار در بین زنان و مردان حسابرس.
ج) تجزیه و تحلیل تفاوت های ارتباطی مردان و زنان حسابرس.

رابطه حق الزحمه غيرعادي حسابرسي و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي

کنترل کيفيت حسابرسي (اندازه، شهرت و تخصص) در رابطه حق الزحمه غيرعادي حسابرسي و تجديد ارائه صورت هاي مالي دوره آتي؛
2. بررسي تاثير حاکميت شرکتي در رابطه حق الزحمه غيرعادي حسابرسي و تجديد ارائه صورت هاي مالي دوره آتي؛
3. بررسي عكس العمل بازار سهام نسبت به مبالغ تجديد ارائه مثبت و منفي در صورت هاي مالي؛
4. بررسي رابطه حق الزحمه هاي غيرعادي حسابرسي مثبت و منفي با کيفيت گزارشگري مالي.

بررسی دیدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در خصوص عوامل موثر بر بازاریابی حسابرسی

 بررسي ديدگاه حسابرسان نسبت به بازاريابي حسابرسي و تاثير آن در کاهش کيفيت حسابرسي.
2- بررسي ديدگاه حسابرسان نسبت به بازاريابي حسابرسي و ميزان تاثير آن در افزايش جذب کار حسابرسي. 
3- بررسي تاثيرتعداد موسسات حسابرسي بر بازاريابي حسابرسي.

بررسی رابطه کیفیت سود و نقش آن در پیش بینی سودهای آتی در صنایع مختلف و مقایسه بین آنها

 تحقیقی مشابه انجام شود، به این صورت که پس از تعیین متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی، به طور خاص مدل پنلی برای بررسی میزان همپوشانی 7 معیار بکار رفته در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
1.2. تحقیقی مشابه با این تحقیق اما برای دوره‌ی زمانی متفاوت انجام شود و نتایج حاصله با نتیجه این تحقیق مقایسه گردد.
2.3. مطالعه و بررسی ارتباط بین سایر شاخص‌ها و معیارهای سنجش کیفیت سود به ویژه شاخص های مبتنی بر اطلاعات بازار.
3.4. مقایسه قدرت توضیحی روش های مختلف سنجش کیفیت سود بازار محور و حسابداری محور از نظر انعکاس محتوای اطلاعاتی سود.
4.5. بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود با اجزاي اختياري و غير اختياري اقلام تعهدي.
5.6. بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود با اقلام تعهدي در سطح صنعت.

بررسي عوامل موثر بر تبديل مبناي حسابداري نقدي به تعهدي در بخش دولتي

رتبه بندي عوامل موثر بر فرآيند تغيير مبناي حسابداري از نظر خبرگان و متوليان امر از طريق ابزار مصاحبه؛
2. بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي حسابداران دولتي با تغيير مبناي حسابداري در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي؛
3. بررسي بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در سازمان ها و نهادهاي دولتي از جمله سيستم مديريت دانش و سيستم پيشنهادات و تاثير بکارگيري آن در فرآيند تغيير مبناي حسابداري؛
4. تاثير استفاده از مبناي تعهدي در جلوگيري از فساد مالي در دستگاه هاي اجرايي دولتي و فرآيند اصلاحات حسابداري دولتي؛
5. بررسي ساز و کارهاي لازم براي رفع موانع و مشکلات حاکم بر درآمدها (تحقق نيافتن معيارهاي سنجش پذير و وصول پذير بودن) و هزينه هايي که با مبناي تعهدي سازگار نيستند.
6. بررسي و مطالعه ساز و کارهاي لازم براي رفع موانع و مشکلات حاکم بر استفاده از معيار اندازه گيري جريان منابع اقتصادي در گزارشگري دارايي هاي سرمايه اي و زيربنايي و همچنين  بدهي هاي بلند مدت عمومي و فراهم آوردن شرايط لازم از طريق ارائه راهکارهاي مقتضي و  آماده کردن شرايط مناسب براي انعکاس اين قبيل دارايي ها و بدهي ها در نظام حسابداري وگزارشگري مالي.
7. بررسي تاثير ويژگي هاي حاکميتي دولت در نظام جمهوري اسلامي بر فرآيند تغيير اصلاحات و مقايسه آن با ساير کشورهايي که به اين مهم دست يافته اند

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                             bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در خصوص تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی

 مطالعه چرخش اجباری موسسات حسابرسي و تاثير آن بر كيفيت حسابرسی به صورتی که اطلاعات مورد نیاز از صورت‌های مالی شرکت های بورسی استخراج شود.  علاقه مندان مي توانند با گذشت چهار سال از تصويب دستورالعمل بورس8)  مرداد (1386 و اتفاق اولين چرخش موسسات حسابرسي، اثر  چرخش موسسات حسابرسي را در سايه ی وجود قوانين و دوره هاي منظم، بررسي نمایند .
2- مقایسه تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکت های بزرگ و کوچک: از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تاثیر حاکمیت شرکتی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت می‌باشد، توصیه می‌شود تاثیر چرخش اجباری، در شرکت های بزرگ و کوچک با یکدیگر مقایسه گردد.
3- مقايسه دوره هاي زماني چرخش موسسات حسابرسي و تاثير آن بر كيفيت حسابرسی: در اين تحقيق، محققان ميتوانند اثر دوره هاي زماني دو ساله، سه ساله، و يا چهار ساله را از لحاظ تاثير بر كيفيت حسابرسي با يكديگر مقايسه كنند. بدين ترتيب كه محقق ابتدا با مطالعه كيفيت حسابرسي در دوره هاي زماني گوناگون، اثر اين مطالعات را با هم مقايسه مي كند. در واقع در اين تحقيق هدف بر آن است كه تاثير تعداد سال هاي تصدی حسابرس بر كيفيت حسابرسي مورد مطالعه قرار گيرد.

مقایسه تاثیر شاخص‌ها و مدل‌های محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی

با توجه به محدودیت‌های پژوهشی و این‌که موضوعات مورد بحث در این زمینه بسیار گسترده و فراگیر بوده و در این تحقیق تنها به جزء کوچکی از آن پرداخته شده است بنابراین برخی از موارد و حوزه هایی که برای پژوهش های آتی مناسب به نظر می رسد به شرح زیر قابل ارائه به پژوهشگران است.
1- پیشنهاد می‌گردد، نتایج این پژوهش در خصوص همبستگی متغیرهای محافظه‌کاری و پایداری سود با عدم تقارن اطلاعاتی در تحقیقات آتی به عنوان متغیرهای برای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری مدنظر قرار گیرد.
3- با توجه به این‌که در تحقیقات قبلی از برخی متغیرها به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده شده که نتایج این تحقیق حاکی از نامناسب بودن آن‌ها می‌باشد پیشنهاد می‌گردد، تحقیقات قبلی با استفاده از متغیرهای پایداری سود و محافظه‌کاری به عنوان نماینده کیفیت اطلاعات حسابداری و با نوع همبستگی بدست آمده در این تحقیق تکرار و نتیجه آن منتشر گردد.
4- با توجه به این‌که مدل مورد استفاده در این تحقیق برای ضریب واکنش سود از اعتبار کافی برخوردار نمی‌باشد پیشنهاد می‌گردد، از سایر مدل‌ها برای سنجش ضریب واکنش سود استفاده گردد.
5- در این تحقیق امکان استفاده از سایر متغیرهای استفاده شده به عنوان نماینده کیفیت اطلاعات حسابداری میسر نگردید. لذا پیشنهاد می‌گردد تاثیر سایر مدل‌های استفاده شده به عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
6- پیشنهاد می شود متغیرهای کیفیت با یکدیگر تجمیع شود و مدل بهینه جهت تبیین بهتر عدم تقارن اطلاعاتی ارایه گردد.
7- تاثیر عوامل مختلف از جمله نوع صنعت در مدلهای مورد بررسی در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی میزان تحقق پیش­بینی­ سود مندرج در گزارش­های توجیهی افزایش سرمایه

الف. دلایل وقوع اختلاف بین سود پیش  بینی شده و سود تحقق یافته: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، پژوهش  های بعدی می  تواند در جهت یافتن پاسخی برای وقوع اختلاف  های موجود و عوامل موثر بر دقت پیش-بینی سود  های مندرج در گزارش  های توجیهی افزایش سرمایه انجام گیرند.
ب. دوره  ی زمانی: در تحقیق حاضر، باتوجه به محدودیت  های حاکم بر گزارش  های توجیهی افزایش سرمایه  و انجام افزایش سرمایه  ی مجدد در بازه  ای کوتاه بعد از افزایش سرمایه  ی مورد مطالعه (2 سال بعد از افزایش سرمایه  ی قبلی)، طول افق زمانی مورد بررسی جهت تعیین اثر بُعد زمان بر دقت پیش  بینی سود، 2 سال می  باشد. این بازه  ی زمانی در تحقیق  های آتی و با فرض برقراری شرایط، می  تواند طولانی  تر در نظر گرفته شود.
ج. بررسی سایر جنبه  های گزارش  های توجیهی افزایش سرمایه: در این تحقیق، جنبه  ی ریالی مربوط به سودهای پیش  بینی شده  ی افزایش سرمایه ملاک عمل واقع گردیده است. لذا پژوهش  های آتی می  توانند با هدف بررسی جنبه  های مقداری تولید پیش  بینی شده و نیز سایر جنبه  های قابل مطالعه انجام گیرند.

بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت ها، بر اساس شاخص های مالی سنتی و نوین(تجربه خصوصی سازی در ایران)

تحقیق حاضر در حالی صورت گرفت که در دسترسی مستقیم و روشن به نوع مالکیت با مشکلات فراوانی مواجه شد و همانطور که در محدودیت ها نیز به آن اشاره شد بدین دلیل حجم نمونه را تحت تأثیر قرار داد. پیشنهاد می شود در صورت دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت ها یا اطلاعات سازمان بورس مربوط به مالکیت شرکت  ها که در اختیار عموم قرار ندارد، این تحقیق را با حجم نمونه بیشتری انجام دهید.

بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

 در این تحقیق برای کیفیت اطلاعات حسابداری از رتبه‌بندی بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است، توصیه می‌شود کیفیت اطلاعات حسابداری به طور جداگانه محاسبه و با نتایج این تحقیق مقایسه شود.
2- جامعه آماری این پژوهش متشکل از کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پیشنهاد می‌شود بررسی دیگری به تفکیک برای شرکت‌های تولیدی و غیرتولیدی انجام شود.
3- پیشنهاد می‌شود نتایج تحقیق برحسب صنعت بررسی شود که در این تحقیق به این موضوع پرداخته نشده است.

بررسی ارتباط تأمین مالی ترازنامه  ای و عملکرد شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از اَرزش بازار به دفتری

همان طور كه در بخش سوابق تحقيق ذكر گرديد، فعاليت  هاي تأمين مالي برون سازماني علاوه بر عملكرد عملياتي، با مباحثي چون بازدهي و اَرزش شركت  ها نيز در ارتباط است. لذا پيشنهاد مي  شود تحقيقاتي پيرامون اَثرهای تامين مالي برون سازماني بر عملكرد عملياتي، بازدهي و اَرزش شركت‌ها به صورت جامع و تواماً صورت پذيرد.
2) با توجه به اين كه جريان  های نقدي اطلاعات سودمندتري به استفاده كنندگان ارائه مي-دهد، لذا پيشنهاد مي  گردد، به جاي استفاده از اطلاعات و اقلام تعهدي، مشابه اين تحقيق، با استفاده از رويكرد گردش وجوه نقد صورت پذيرد.
3) از آن جا كه در اين تحقيق بزرگي و كوچكي شركت  ها در نظر گرفته نشده است، پيشنهاد مي‌گردد ارتباط تامين مالي برون سازماني و عملكرد عملياتي شركت  ها با توجه اندازه شركت و نوع صنعت به عنوان يك عامل موثر صورت پذيرد.
4) با توجه به معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد پیشنهاد می  شود تحقیق با استفاده از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی به کارگیری روش‌های مختلف سنجش کیفیت سود در پیش‌بینی سودهای آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 مطالعه و بررسی ارتباط بین سایر شاخص‌ها و معیارهای سنجش کیفیت سود به ویژه شاخص های مبتنی بر اطلاعات بازار
2. مقایسه قدرت توضیحی روش های مختلف سنجش کیفیت سود بازار محور و حسابداری محور از نظر انعکاس محتوای اطلاعاتی سود
3. استفاده از سایر تکنیک ها همانند تحلیل مسیر به منظور تعیین سطح کیفیت سود شرکت ها 
4. بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود با اجزاي اختياري و غير اختياري اقلام تعهدي
5. بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود با اقلام تعهدي در سطح صنعت
6. بررسی ارتباط هموارسازی سود و پیش بینی سودهای آتی
7. بررسی رابطه‌ی کیفیت سود و سودهای آتی در صنایع مختلف و مقایسه نتایج بدست آمده

بررسی تاثیر سرمایه تبلیغاتی بر عملکرد مالی و ریسک شرکت

 در بررسی اثر سرمایه تبلیغاتی بر عملکرد شرکت، برای اندازه    گیری عملکرد شرکت  ها از سایر روش  های موجود مانند سودآوری استفاده شود.
Ø در این تحقیق رابطه  ی بین سرمایه تبلیغاتی و عملکرد مالی شرکت  ها مورد بررسی قرار گرفت، می  توان در تحقیقی دیگر اثر سرمایه تبلیغاتی را بر عملکرد غیر  مالی مانند رضایت مشتریان مورد سنجش قرار داد.
Ø پیشنهاد دیگری که می  توان ارائه نمود، بررسی نتایج تحقیق بر حسب صنعت است که در این تحقیق این مورد انجام نشده است.
Ø پیشنهاد می  شود که رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی شرکت  ها مورد بررسی قرار گیرد.
Ø در این تحقیق رابطه سرمایه تبلیغاتی با نسبت جریان  های نقدی عملیاتی به دارایی‌ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بررسی شده است، بنابراین به پژوهشگران پیشنهاد می  شود رابطه و تاثیر هزینه تبلیغات را بر دیگر متغیرهای مهم شرکت  ها انجام دهند.

بررسی تغییرات سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق برای محاسبه سرمایه فکری و چرخه عمر از یک روش استفاده شده است. پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی برای محاسبه سرمایه فکری از سایر روش ها مانند کارت امتیازی متوازن و غیره و برای محاسبه چرخه عمر نیز از متغیرهای دیگری همچون نسبت سود تقسیمی استفاده شود.
2- جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت  های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  باشد، لذا نتایج این تحقیق قابل تعمیم به سایر شرکت  های غیر  تولیدی نیست. پیشنهاد می  شود بررسی دیگری در جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت  ها اعم از تولیدی و غیر تولیدی انجام شود و هم  چنین می  توان با انجام پژوهش  های مشابه میزان تغییرات سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های تولیدی و غیر تولیدی را مقایسه نمود.
3- پیشنهاد دیگری که می  توان ارائه نمود، بررسی نتایج تحقیق بر حسب صنعت است که در این تحقیق به این موضوع پرداخته نشده است.

بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد

پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی با در نظر گرفتن نوع صنعتی که شرکت  ها در آن فعالیت می کنند، حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد، در صنایع مختلف، به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
2. به نظر می‌رسد متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای تأثیرگذاری در زمینه موضوع این پژوهش باشد. در تحقیقات آتی می‌توان اثر چنین متغیرهایی را بر حساسیت جریان های نقدیِ وجه نقد شرکت ها، مورد بررسی قرار داد.
3. پیشنهاد می  گردد در تحقیقات آتی، اثر تحریم های اقتصادی کشورهای غربی، بر حساسیت جریان های نقدیِ وجه نقد بنگاه های اقتصادی کشور، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
4. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی، اثر محافظه کاری روی حساسیت جریان های نقدیِ وجه نقد شرکت  ها، مورد مطالعه قرار گردد. برای این منظور می‌توان شرکت ها را به دو دسته محافظه کار و غیرمحافظه کار، تقسیم و سپس میزان حساسیت جریان های نقدیِ وجه نقد شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار را مورد بررسی قرار داد.

بررسی رابطه بین ترکیب  های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام

با توجه به اینکه دلیل رد فرضیه  های تحقیق بیشتر می  تواند عدم کارایی بازار سرمایه باشد پیشنهاد می  گردد رابطه ترکیب  های  وجه نقد با بازده سهام در بازارهای بین  المللی بورس اوراق بهادار که کارایی لازم را دارند بررسی گردد تا بتوان ترکی  هایی را که با بازده سهام رابطه بهتری برقرار می  نماید را شناسایی و متمایز نمود.

بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره   
و باقیمانده عمر مفید دارایی های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات

در این تحقیق جهت پیش بینی سود و محاسبه سود غیرمنتظره از فرایند گام تصادفی همراه روند رشد سود استفاده شد، پیشنهاد می شود تحقیقاتی با استفاده از سایر روش های متدوال جهت پیش بینی سود صورت پذیرد.
2-از آن جایی که تغییرات ترکیب ترازنامه بیان گر عدم قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری و ابهام در آینده شرکت است ، لذا به نظر می رسد که سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها با ریسک مواجه شود ، لذا پیشنهاد می شود تحقیقی جهت بررسی ارتباط بین ریسک و تغییرات ترکیب ترازنامه انجام پذیرد.
3-پیشنهاد می شود که ارتباط بین بازده سهام و تغییرات ترکیب ترازنامه بررسی شود.در صورتی که این ارتباط اثبات شود می توان تغییرات ترکیب ترازنامه را به عنوان یکی از اقلامی که جهت کسب بازده دارای محتوای اطلاعاتی است به سهامداران معرفی نمود.
4-به نظر می رسد که نسبت های مالی شرکت هایی که آنتروپی ترازنامه ، آنها زیاد است ، به دلیل تغییرات زیاد فاقد ارزش اطلاعاتی باشد ، لذا انجام تحقیقی جهت شناسایی ارتباط تغییرات ترکیب ترازنامه با محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی پیشنهاد می گردد.
5-هم چنان که قبلا" اشاره شد تغییرات ترکیب ترازنامه با آنتروپی به معنی بی نظمی موجود در سیستم ارسال کننده خبر است. از آن جایی که به نظر می رسد این بی نظمی در سال های آخر قبل از ورشکستگی مورد بررسی قرار گیرد در این صورت افزایش تغییرات ترکیب ترازنامه به عنوان چراغ خطر سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در سهام این گونه شرکت ها باز می دارد.
6-ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و هموار سازی سود بررسی شود، چرا که این سوال مطرح است که با توجه به امکان اقدام مدیران به دست کاری سود آیا اثرات هموارسازی در ترازنامه نمایان نمی شود؟
7-در اجرای این تحقیق ترازنامه به صورت یک ماتریس 2*2 با درایه های دارایی های جاری ،دارایی های غیر جاری ، بدهی جاری ، بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شد. پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی ترازنامه 2*
n در نظر گرفته شود. در این صورت تغییراتی که در داخل گروه های اصلی چهار گانه ذکر شده به وجود می آید نیز در محاسبه آنتروپی ترازنامه در نظر گرفته می شود.
8-تغییرات ترکیب ترازنامه به دو صورت تغییر در ترکیب دارایی ها و تغییر در ترکیب بدهی ها و سرمایه تفکیک شده و تفاوت های هر کدام مورد بررسی قرار گیرد.

بررسي رابطه بين كيفيت افشاء و هزينه سرمايه با ریسک نقدی وریسک قیمت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پیشنهاد می  گردد تحقیق حاضر با توجه به تفکیک صنایع و بررسی این موضوع در میان شرکت  های موجود در صنایع بررسی گردد.
2. با توجه به وجود رابطة بين هزينة سرمايه و ريسك قیمت و ریسک نقدی پيشنهاد مي  شود سرمايه-گذاران در برآورد هزينه  ی سرمايه، معيار ريسك را در نظر بگيرند.
3.  به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می  شود الزامات و مقرراتی را برای شرکت  های عضو در تهیه  ی گزارشات فراهم نمایند که ریسک قیمت و ریسک نقدی سالانه   را برای تصمیم  گیری بهتر سرمایه-گذاران، واضح   و شفاف   منتشرکنند.
4.  به منظوردسترسی ساده  تر و استفاده از ریسک قیمت سهام و ریسک جریان نقدی، پیشنهاد می  شود، درگزارش  های مالی سالانه، گزارش مربوط به جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت سهام برای دوره  های زمانی، حداقل 5 سال ارائه شود تا سرمایه  گذاران بتوانند ریسک جریان نقدی و ریسک قیمت آن را محاسبه و درتصمیم  گیری خود لحاظ نمایند.

بررسی رابطه ی برخی عوامل مالی موثر بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیرکیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2) بررسی تاثیر تنوع بخشی(مالی و تجاری) بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3) بررسی تاثیرساختار مالکیت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4) بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه‌ی بین ارزش ا‌فزوده‌ی اقتصادی و دوره بازیافت وجه نقد

انجام تحقيق بر اساس نوع صنعت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار توصيه مي‌شود.
2. در اين تحقيق رابطه ارزش افزوده اقتصادي با دوره بازیافت وجه نقد سنجيده شده است مي توان اين مقايسه را براي ساير شاخص ها (
ROE،MVA، (...,ROAانجام داد.
3. در تحقيق ديگري مي توان تحقيق حاظر را براي دوره هاي قبل از اجراي استانداردها و بعد از اجراي استانداردها انجام دادو تاثير استانداردها را بر روي اين نسب ها بررسي نمود.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فاصله انتظاری بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت  های مالی

پیشنهاد می  شود به منظور تعیین موضوعات خاص مفید و مؤثر در کاهش فاصله انتظاری حسابرسی، تحقیقی به روش دلفی انجام شده که به واسطه  ی آن نیازهای استفاده  کنندگان به طور خاص مشخص شده و بر اساس آن، سازمان  های ذیربط ضمن بررسی شرایط، حسابرسان را ملزم نموده تا به سمت تأمین نیازهای مذکور حرکت نمایند.
همچنین پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی، فاصله  ی انتظارات معقول را از غیر معقول تفکیک نموده و بر اساس آن، موانع و مشکلات موجود جهت کاهش و رفع فاصله  ی معقول و همچنین تفیهم انتظارات نامعقول به استفاده  کنندگان هموار شود.

بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از شبکه  های عصبی مصنوعی

سودآوری متغیر وابسته این تحقیق و معیار ارزیابی آن، سود و زیان عملیاتی خالص می‌باشد که به دلیل بالا رفتن حجم کار و محدودیت زمانی اثر تعدیلات سنواتی که در صورت سود و زیان جامع ارائه می‌شود، بررسی نشد. پیشنهاد می  شود در صورت امکان در تحقیقات آتی اثر این مورد نیز بررسی شود.
 2- سودآوری متغیر وابسته این تحقیق و معیار ارزیابی آن، سود و زیان عملیاتی خالص می‌باشد، پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی جهت در نطر گرفتن هزینه  ی بهره سود خالص نیز مد نطر قرار گیرد.

پیش  بینی قیمت سهام: کاربرد الگوی اقتصاد سنجی و شبکه عصبی

به منظور شناخت رفتار بازار سهام، این تحقیق از تحلیل بنیادی استفاده کرده است، به منظور شناخت بهتر و جامع  تر رفتار قیمت سهام در تحقیقات بعدی، ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکی استفاده شود.
2- الگوریتم  های هوشمند نظیر الگوریتم فاخته، الگوریتم پرندگان و رشد باکتری، برای پیش  بینی قیمت سهام و مقایسه عملکرد آن  ها با شبکه عصبی مصنوعی طراحی شود.
3- ترکیب الگوریتم شبکه عصبی با سایر الگوریتم  های هوشمند و ایجاد یک الگوریتم ترکیبی برای پیش  بینی قیمت سهام.

تحلیل عوامل مؤثر بر میزان دستکاری فعالیت‌های واقعی (مدیریت واقعی سود)

پژوهش‌گران خارجی، تحقیقات مختلفی را جهت آزمون رابطه بین دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت‌های واقعی انجام داده‌اند و تاکنون به نتیجه یکسانی دست نیافته‌اند. برخی از آن‌ها یک رابطه جایگزینی را بین این دو یافت کرده‌اند و برخی دیگر رابطه‌ای تعاملی را کشف نموده‌اند که نشان می‌دهد این دو نوع از مدیریت سود در کنار یکدیگر صورت می‌گیرند و نتایج برخی دیگر نیز نشان از وابستگی رابطه بین این دو شیوه از مدیریت سود به شرایط دیگر دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد تحقیق جامعی در خصوص بررسی این رابطه با توجه به شرایط خاص داخلی صورت پذیرد.
ب‌ـ در این پژوهش سعی گردید، مهم‌ترین عواملی که در تحقیقات پیشین رابطه آن‌ها با مدیریت سود تعهدی به اثبات رسیده است انتخاب و رابطه آن‌ها نیز با مدیریت واقعی سود، سنجیده شود. ولیکن متغیرها و عوامل دیگری نیز وجود دارند که تاکنون به بررسی و کشف رابطه آن‌ها با دستکاری فعالیت‌های واقعی پرداخته نشده است، نظیر؛ هزینه‌های سیاسی شرکت، تغییر مدیر عامل، رتبه اعتباری شرکت، حسابرس داخلی و دعاوی حقوقی و قضایی علیه شرکت. لذا پیشنهاد می‌گردد تا تحقیقاتی به منظور بررسی این متغیرها بر میزان مدیریت واقعی سود صورت پذیرد.
ج‌ـ احتمال می‌رود با نزدیک شدن به اواخر سال مالی و پیش‌بینی مدیران مبنی بر نرسیدن به سطح سود مورد انتظار خود، تمایل بیشتری برای آن‌ها به منظور دستکاری فعالیت‌های واقعی ایجاد گردد. به عبارت دیگر، چنانچه مدیر پیش‌بینی نماید، مدیریت اقلام تعهدی اختیاری برای رسیدن به سود مورد نظر کافی نمی‌باشند، دستکاری فعالیت‌های واقعی را به کار می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌گردد با استفاده از داده‌های فصلی، میزان مدیریت واقعی سود در هر یک از میان‌دوره‌های مالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان نسبت به اثبات این ادعا قضاوت نمود.
دـ این پژوهش در خصوص بررسی رابطه بین اندازه حسابرس و میزان مدیریت واقعی سود، تقسیم‌بندی سازمان حسابرسی و سایر مؤسسه‌های حسابرسی را اتخاذ نمود. از این جهت که رتبه‌بندی‌های اخیر مؤسسات حسابرسی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و امتیاز کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز می‌تواند مبنایی برای تمایز مؤسسات بزرگ از سایر مؤسسات قرار گیرند، لذا می‌توان در پژوهشی تأثیر رابطه اندازه حسابرس را با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها بر روی مدیریت واقعی سود سنجید.

مقایسه دقت پیش  بینی درماندگی مالی شرکت  ها با روش ماشین بردار پشتیبان بازه  ای و ماشین بردار پشتیبان استاندارد

 بررسی امکان استفاده از ترکیب متغیرهای مالی و غیرمالی برای طراحی مدل.
2- بررسی سطح تاثیرگذاری متغیرهای مالی مورد استفاده در این تحقیق به منظور تعیین متغیرهای موثر بر عملکرد مدل.
3- ترکیب مدل تحقیق با سایر روش  ها و مقایسه  ی عملکرد مدل مرکب با مدل تحقیق.
4- استفاده از تابع کرنل متفاوت به منظور تعیین تاثیر آن بر عملکرد مدل پیشنهادی این تحقیق.

تحلیل ارتباط بین تأمین مالی خارجی (صدور سهام و بدهی) و کیفیت گزارش  گری مالی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه و بررسی ارتباط  بین سایر شاخص  ها و معیارهای سنجش کیفیت گزارش  گری مالی و بررسی همبستگی این معیارها با همدیکر برای دست  یابی به بهترین معیار سنجش کیفیت  گزارش  گری مالی، است؛ که می  تواند باعث افزایش قابلیت اتکا گزارش  های مالی گردد.
2-بررسی رابطه تامین مالی خارجی و کیفیت گزارش  گری مالی در صنایع مختلف و مقایسه نتایج بدست آمده.

بررسي رابطه بين مديريت سود و كارايي سرمايه  گذاري
شركت  هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 با توجه به نوسانات موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و محدودیت   زمانی توصیه می-شود با انجام پژوهش  های مشابه برای دوره  های زمانی طولاني  تر، نتايج مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
2) انجام تحقيق حاضر با در نظر گرفتن آثار تورم.
3) انجام تحقيق حاضر با بكارگيري ساير مدل  ها براي اندازه گيري مديريت سود و كارايي سرمايه-گذاري.
4) بررسي رابطه بين مديريت سود و كارايي سرمايه  گذاري شركت  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ساير متغيرهايي كه مي  تواند بر كارايي سرمايه  گذاري تاثير بگذارد مانند محدوديت  هاي تامين مالي، جريان وجه نقد آزاد.

تأثیر ماده 272 قانون مالیات های مستقیم بر میزان تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

 انجام همین پژوهش در زمان و مکان دیگر به طوری مشخص گردد که آیا با گذشت زمان از فاصله بین مالیات ابرازی و قطعی کاسته شده یا خیر ؟
2- انجام پژوهش مبنی بر بررسی مهمترین عوامل اختلاف بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی
3- با توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد ماده 272 ق.م.م پیشنهاد می گردد در تحقیقی عملکرد اجرایی ماده 272 از سال 80 تا سال جاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
4- پیشنهاد می گردد در تحقیقی جامع ، علل مسکوت ماندن بحث تبصره دو همین ماده بررسی گردد .
5- انجام تحقیقی به منظور بررسی راهکار های هماهنگ کردن قانون مالیات ها و استاندارد های حسابرسی
6- انجام تحقیقی با روش اسناد کاوی با موضوع علل اختلاف درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی به تفکیک عوامل به وجود آورنده مغایرت مذکور .
7- انجام تحقیقی به منظور مقایسه نحوه اجرایی حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی کشورهای پیشرفته با حسابرسی مالیاتی در حال اجرا در کشور ایران ، به منظور الگوبرداری از نقاط قوت آنها .

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                          bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

ارزیابی پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های مبتنی بر رگرسیون

 از سایر تکنیک‌های هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی جریان‌های نقدی استفاده شود.
2) از سایر متغیرها مانند اجزای اقلام تعهدی نیز استفاده شود.

بررسی اهمیت نسبی عوامل تاثیر گذار بر خطای پیش بینی سود در صنایع منتخب

 به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، صنایعی که در آن‌ها سود توسط مدیریت، خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شوند از صنایعی که پیش‌بینی بدبینانه‌ای از سود دارند، مشخص گردند و علت خوش‌بینانه یا بدبینانه بودن پیش‌بینی سود در این صنایع بررسی شود.
2) در پژوهشی مشابه اثر سایر متغیرهای کیفی مانند تجربه مدیریت، همراه با متغیرهای کمی مانند افق زمانی پیش‌بینی، اهرم مالی بررسی و با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
3) بررسی رابطه غیر خطی بین متغیرهای پژوهش با خطای پیش‌بینی سود.
4) بررسی و مقایسه خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی.

بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری معیارهای عملکرد گذشته شرکت ها در کوتاه مدت و بلند مدت

 بررسی واكنش بیش از اندازه سرمايه گذاران، با بكارگيري ساير متغيرها همچون سود عملياتي و جريان خالص ورود يا خروج وجه نقد
2- بررسی این موضوع که آیا دو پدیده "واكنش بیش از اندازه" و " واكنش کمتر از اندازه" مستقل از يكديگرهستند یا اینکه واكنش کمتر از اندازه ناشی از واكنش بیش از اندازه است.
3- بررسی واكنش بیش از اندازه سرمایه گذاران به تفكيك صنعت

بررسی اهمیت نسبی عوامل تاثیر گذار بر خطای پیش بینی سود در صنایع منتخب

 به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، صنایعی که در آن‌ها سود توسط مدیریت، خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شوند از صنایعی که پیش‌بینی بدبینانه‌ای از سود دارند، مشخص گردند و علت خوش‌بینانه یا بدبینانه بودن پیش‌بینی سود در این صنایع بررسی شود.
2) در پژوهشی مشابه اثر سایر متغیرهای کیفی مانند تجربه مدیریت، همراه با متغیرهای کمی مانند افق زمانی پیش‌بینی، اهرم مالی بررسی و با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
3) بررسی رابطه غیر خطی بین متغیرهای پژوهش با خطای پیش‌بینی سود.
4) بررسی و مقایسه خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی.

بررسی اثر نوع اخبار مرتبط با سود بر میزان نوسانات قیمت و حجم مبادلات سهام در زمان اعلام تعدیلات میان دوره ای EPS

بررسی رابطه بین نوع تغییرات سود هر سهم پیش بینی شده ناشی از درآمدهای عملیاتی (فعالیتهای مستمر) و واکنش بازار سهام در زمان اعلام این پیش بینی ها
ب) بررسی اثر نوع اخبار مرتبط با سود بر میزان نوسانات بازار سهام در زمان اعلام سود تقسیمی هر سهم
ج) بررسی اثر سایر اخبار ( به عنوان خبر خوب و خبر بد) بر میزان نوسانات بازار سهام در هنگام افشاء این اخبار

بررسي برخی از عوامل موثر بر قضاوت‌هاي اخلاقي از مديريت سود

این احتمال وجود دارد که دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد دیدگاه  های متفاوتی درباره قضاوت  های اخلاقی داشته باشند، از این رو پیشنهاد می‌گردد این تحقیق در بین دانشجویان این مقطع تحصیلی انجام پذیرد تا تأثیر افزایش تحصیلات بر قضاوت  های اخلاقی مشخص گردد.
2- پیشنهاد می‌شود که این مطالعه بین دانشجویان چند کشور نیز به صورت مقایسه  ای انجام شود تا مشخص شود که شرایط محیطی و فرهنگی بر قضاوت های اخلاقی تاثیر دارد یا خیر.
3- با توجه به اینکه این پژوهش در مورد دانشجویان رشته  های حسابداری، مدیریت و اقتصاد در دانشگاه‌های دولتی صورت گرفته است، از این روا پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی موضوع این پژوهش در بین دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه آزاد اسلامی‌ و پیام نور نیز صورت پذیرد تا تأثیر محیط آموزشی بر قضاوت حرفه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

بررسي تجربي چسبندگي بهاي‌تمام‌شده کالاي فروش‌رفته و هزينه‌هاي عملياتي با تغييرات سطح فروش

 با توجه به اینکه تعداد داده‌ها برای تفکیک هزینه‌های عمومی، اداری وفروش به هزینه‌های عمومی واداری و هزینه‌های توزیع وفروش در طول سال‌های تحقیق به اندازه کافی موجود نبود، پیشنهاد می‌شود در بررسی‌های آتی با توجه به اضافه شدن سال‌های تحقیق و افزایش این داده‌ها، چسبندگی این هزینه‌ها به تفکیک بررسی شود.  
2. شواهد نشان مي‌دهد چسبندگي هزينه‌ها مرتبط با تصميم‌هاي آگاهانه مديريت براي تعديل سطح ظرفيت توليد و تقاضاي بازار است. بررسي دقيق‌تر الگوهاي تصميم‌گيري مديران ( مانند الگوهای تصمیم‌گیری بخردانه، منطق‌گرایی رضایت‌بخش و الگوی افزایندگی و ... ) و آثار آن بر چسبندگي هزينه‌ها گام مهمي‌براي بررسي هرچه بهتر رفتار هزينه‌ها در پژوهش‌هاي آتي است.
3. بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي مانند نرخ تورم بر چسبندگي هزينه‌ها

بررسي ميزان تحقق بازده سهامداران از سرمايه  گذاري در سهام شرکت  هاي با P/E  بالا

 در اين تحقيق فقط به نسبت P/E اشاره شده است اما در تحقيقات آتي مي  توان علاوه بر اين نسبت از شاخص  ها و معيارهاي ديگری مانند وضعیت صنعت، بازار محصول و اطلاعات حسابداری استفاده نمود.
2- در تحقيقات آتي مي  توان علاوه بر سود، تغييرات قيمت را نيز مورد بررسي  قرار داد.

پیش بینی تغییر حسابرس مستقل: رویکرد داده کاوی

بر اساس مطالب عنوان شده در بخش های قبل و بنا بر تحقیقات قبلی صورت گرفته موضوعات زیر را به محققان پیشنهاد می نماییم.
1. بررسی رابطه تغییر حسابرس در شرکت های بورسی و شرکت های زیانده خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار.
2. بررسی رابطه تغییر حسابرس در شرکت های مادر و وابسته.
3. بررسی رابطه نوع حسابرس (دولتی یا خصوصی) و کیفیت گزارشات مالی.
4. بررسی رابطه بین اندازه شرکت و اندازه حسابرس مستقل (موسسه حسابرسی).

پیش‌بینی ناتوانی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای سری‌زمانی

 با توجه به محدودیت‌های زمانی، این تحقیق فرضیه های خود را در دو نمونه اجرا کرده است در صورتی که می‌توان در تحقیقات آتی با توجه به وجود اطلاعات در سری‌های زمانی متمادی این فرضیه‌ها و چه بسا فرضیه های دیگری را نیز در یک نمونه اجرا کرد.
2- نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بين الگوهای سری‌زمانی سود عملیاتی و همچنین وجه نقد عملیاتی در پيش‌بيني ناتوانی مالی نسبت به الگوی مقطعی لاجیت از لحاظ آماری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به دلیل این که بررسی این پژوهش به آزمون معنی‌داری فقط نسبت به الگوی لاجیت انجام شده است، پیشنهاد می‌گردد، بررسی معنی‌داری آن نسبت به سایر الگوهای مقطعی که در بند 2-9-1 به آن‌ها اشاره شد، انجام گردد.
3- همچنین با توجه به این که در این پژوهش فقط از روند چند متغیر در الگوی سری‌زمانی استفاده شده است، لذا در تحقیقات آتی می‌توان از روند سایر آیتم‌های صورت‌های مالی (سود (زيان) خالص، مانده وجه نقد در پایان دوره و ... ) برای این امر استفاده گردد.
1- با توجه به محدودیت‌های زمانی، این تحقیق فرضیه های خود را در دو نمونه اجرا کرده است در صورتی که می‌توان در تحقیقات آتی با توجه به وجود اطلاعات در سری‌های زمانی متمادی این فرضیه‌ها و چه بسا فرضیه های دیگری را نیز در یک نمونه اجرا کرد.
2- نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بين الگوهای سری‌زمانی سود عملیاتی و همچنین وجه نقد عملیاتی در پيش‌بيني ناتوانی مالی نسبت به الگوی مقطعی لاجیت از لحاظ آماری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به دلیل این که بررسی این پژوهش به آزمون معنی‌داری فقط نسبت به الگوی لاجیت انجام شده است، پیشنهاد می‌گردد، بررسی معنی‌داری آن نسبت به سایر الگوهای مقطعی که در بند 2-9-1 به آن‌ها اشاره شد، انجام گردد.
3- همچنین با توجه به این که در این پژوهش فقط از روند چند متغیر در الگوی سری‌زمانی استفاده شده است، لذا در تحقیقات آتی می‌توان از روند سایر آیتم‌های صورت‌های مالی (سود (زيان) خالص، مانده وجه نقد در پایان دوره و ... ) برای این امر استفاده گردد.

تاثیر تراکم کار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

 این پژوهش مانند سایر پژوهش  های توصیفی دارای محدودیت زمانی و مکانی است. زمان این پژوهش دوره 8 ساله از سال 1381 الی 1388 و مکان آن بورس اوراق بهادار تهران است. لذا باید در تعمیم نتیجه آن به سایر زمان  ها و سایر جوامع آماری دقت کرد.
2. با توجه به این که برای محاسبه متغیر دوره تصدی حسابرس بایستی اطلاعات مربوط به نام حسابرس از سال 1378 برای شرکت های مورد بررسی در دسترس باشد لذا شرکت هایی که اطلاعات آن ها در دسترس نبود از جامعه مورد بررسی حذف گردیده اند.
3. یکی دیگر از محدودیت  های این تحقیق ادغام تعدادی از صنایع با یکدیگر و طبقه بندی صنعت با نظر محقق و براساس تشابه چرخه تولید و فروش است.

تأثیر شـهرت و توجیهات مدیر عامل در خصوص عملکرد ضعیف شرکت بر قضـاوت سـرمایه گذاران در مورد عملکرد آتی شرکت

 استفاده از سایر گونه‌های اسناد (مثل توانایی و سختی کار) و مقایسه آن‌ها با یکدیگر.
2. انجام تحقیق با استفاده از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فعال در بورس اوراق بهادار.

تحلیل دیدگاه   حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر اعتماد آنها به مدیریت صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی

 بررسی سایر عواملی که ممکن است بر سطح اعتماد حسابرسان به مدیریت صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی تأثیرگذار باشند.
2- بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر اعتماد حسابرس و کیفیت حسابرسی.
3- بررسی عوامل موثر بر اعتماد در سایر گروه‌هایی که روابط مشابه دارند (روابطي كه در آن بحث واگذاري تصميم  گيري وجود دارد) از جمله رابطه بین سهامداران و مدیران.
4- بررسی عوامل موثر بر سطح اعتماد حسابرسان به مدیریت صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی از دیدگاه مدیریت صاحبکار.
نتایج این تحقیقات پیشنهادی ممکن است برای تهیه یک مدل عمومی از عوامل تأثیر گذار بر اعتماد که می‌توانند در روابط تجاری مختلف بکارگرفته شوند، مفید باشند

تعيين طول دوره زماني بهينه در مدل  هاي پيش  بيني سود

در راستاي نتايج حاصل از تحقيق و محدوديت  هاي حاکم بر آن، توصيه مي  شود که محققان با انجام تحقيقات ذيل، به بسط اين تحقيق کمک نمايند:
الف. افق  هاي بلندمدت  تر: در تحقيق حاضر، افق پيش-بيني، براي يک سال آينده بود. همچنان که در يافته-هاي نتايج نيز ذکر شد، در اين تحقيق همسو با فينگر (1990)، برتري مدل گام تصادفي بر سري زماني براي افق زماني يک سال آينده مشاهده شد. اين در جايي است که فينگر گزارش مي  کند براي افق  هاي بيش  تر از يک سال، مدل  هاي سري زماني از خود بهبود نشان داده  اند، که در تحقيق حاضر به آن  ها پرداخته نشده است. لذا مي  توان در تحقيقات آتي، افق  هاي زماني طولاني  تر نيز مورد مطالعه قرار گيرند.
ب. مدل  هاي فصلي: مي  توان با استفاده از داده  هاي فصلي که از صورت  هاي مالي ميان دوره  اي قابل استخراج هستند، بجاي استفاده از الگوهاي سالانه، الگوهاي فصلي را به  کار گرفت و يا حتي بين الگوهاي سالانه و فصلي مقايسه انجام داد.
ج. الگوي گام تصادفي بدون روند: در اين تحقيق، مدل گام تصادفي مورد استفاده، مدل گام تصادفي داراي روند يا روند دار بود. به عبارتي مدل گام تصادفي در اين تحقيق، داراي جزء ثابت بود. پيشنهاد مي  شود به منظور بررسي صحت مدل گام تصادفي بدون روند، از آن جا که يک مدل فوق‌العاده ساده  اي است که در آن سود سال آتي دقيقا برابر سود سال جاري است، اين مدل جايگزين مدل به  کار رفته در اين تحقيق شود و مورد قياس با مدل اتورگرسيو و حتي با خود مدل گام تصادفي روند دار شود.
د. صنعت خاص: اين تحقيق مي  تواند براي صنايع مختلف به طور جداگانه تکرار شود.
ه. پيش  بيني ساير متغيرها (بجز سود) : اين تحقيق مي  تواند براي پيش  بيني ساير متغيرهاي مهم ديگر حسابداري مثل جريان وجه نقد نيز انجام شود.
و. اجزاي نقدي و تعهدي سود: مي  توان بجاي متغيرهاي پيش  گوي اجزاي سود مورد استفاده در اين تحقيق (يعني درآمد، بهاي تمام شده و ساير درآمدها و هزينه  هاي عملياتي) که انواع خاصي از اجزاي سود بودند، از اجزاي نقدي و تعهدي سود استفاده نمود.
ز. استفاده از مدل گام تصادفي، به عنوان نماينده مدل  هاي آماري پيش  بيني سود و مقايسه آن با ساير پيش-بيني  ها: در نهايت پيشنهاد مي  شود از آن جا که در تحقيق حاضر مدل گام تصادفي بر مدل سري زماني سود برتري نسبي داشت، در تحقيقاتي که به مقايسه  ي پيش-بيني سود مدل  هاي آماري و پيش  بيني سود مديران و يا تحليل  گران مي  پردازند، از الگوي گام تصادفي به عنوان نماينده مدل  هاي آماري، به جاي ساير مدل  ها و يا به موازات آن  ها استفاده شود.

بررسی رابطه بین تغییر مدیریت و مدیریت سود

در این تحقیق رابطه تغییر مدیرعامل، تغییر رئیس هیأت مدیره و تغییر حداقل یکی از مدیران غیرموظف با مدیریت سود بررسی شد. محققان می‌توانند تغییر اکثریت اعضای هیأت مدیره را به عنوان شاخص تغییر مدیریت در نظر گرفته و رابطه آن را با مدیریت سود بررسی کنند.
2- به نظر می‌رسد متغیر تحصیلات مدیر در زمینه علوم مالی و تجربه کاری وی، متغیر جذاب و تأثیرگذاری در زمینه موضوع این پژوهش باشد. در تحقیقات آتی می‌توان نمونه تغییرات مدیریت را به دو زیرنمونه تقسیم کرد؛ مدیران با تحصیلات مالی و مدیران بدون تحصیلات مالی و سپس فرضیه‌های این تحقیق را برای این دو زیرنمونه آزمون کرد.
3- پیشنهاد می‌گردد تحقیق حاضر در مورد مدیریت سود واقعی نیز انجام پذیرد.
4- پیشنهاد می‌گردد، این تحقیق در مورد تغییرات معمول مدیریت چون بازنشستگی و تغییراتی چون استعفا و عدم رای مجمع و همچنین در بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی به صورت مقایسه‌ای انجام گردد.
5- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی تأثیر حقیقی بودن شخصیت مدیران و یا نماینده شخصیت حقوقی بودن آنان بررسی گردد.

شناسایی عوامل موثر بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در دستگاه های اجرایی منتخب خراسان رضوی  و ارائه راه کار مناسب

برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که از چگونگی آموزش فنی بودجه ریزی عملیاتی در سطوح مختلف تحقیق به عمل آید .
برای تحقیقات آتی پیشنهاد به عمل می آید یک دستگاه اجرایی به عنوان منتخب مشخص شود. سپس با اجرای صحیح و دقیق بودجه ریزی عملیاتی در آن نتایج حاصل از این روش با روش سنتی مقایسه گردد.
همچنین یک بررسی تحلیلی با استفاده از نظرات کارشناسان به عمل آید تا مشخص شود زمینه های تعامل قوه مقننه و مجریه در راستای تحقق هر چه بهتر بودجه ریزی عملیاتی چیست.
همچنین پیشنهاد می شود با مطالعه تحلیلی معیارهایی مشخص و سپس این معیارها را بین گروهی که تحت آموزشهای پودمانی آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی قرار گرفته اند بعد و قبل از دوره آزمون نماییم تا از میزان کارایی کلاسهای آموزشی اطلاع حاصل گردد.

مالکیت عمومی و افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارش های مالی

با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان نمود بسته به سطح تمرکز، افشاگری اطلاعات مالی می تواند با مالکیت عمومی رابطه مثبت یا منفی داشته باشد. از سوی دیگر از آنجائي كه كيفيت افشاي شركتي در كنار هزينه حقوق صاحبان سهام و نقدشوندگي سهام می‌تواند مورد بهره برداري گسترده استفاده كنندگان اطلاعات مالي قرار گيرد ضرورت دارد رابطه متقابل اين متغيرها به طور دقيق بررسي شود . همچنين توصيه می‌شود كيفيت افشاي شركتي برحسب صورت‌های مالي ساليانه، صورت هاي مالي ميان دوره‌ای و ساير اطلاعاتي كه توسط شرکت‌ها افشا می‌شود طبقه بندي و رابطه هر يك از اين اجزا با مديريت سود به طور جداگانه بررسي گردد.

                                                                                                                   bazgasht

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء