دسترسي آزمايشي به مجموعه ژورنالهاي الكترونيكي انتشارات Cambridge

 

Untitled1

دسترسي آزمايشي به مجموعه ژورنالهاي الكترونيكي انتشارات Cambridge شامل حدودا"  390 عنوان ژونال تمام متن در تمام زمينه ها شامل علوم پايه، فنّي و مهندسي، علوم انساني و اجتماعي با استفاده از لينك ذيل برقرار مي باشد:   

https://www.cambridge.org/core

 

 

 

 

 

Comments are now closed for this entry