• برای ورود، از همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به پرتال دانشگاه فردوسی مشهد استفاده نمایید.