نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 101  
گزارشی درباره قوانین نظارت ، طبقه بندی عملیات دولت، وظایف وزارتخانه ها و موسسات دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ضیایی، منوچهر، ‎۱۳۱۵-;محمدی، پرویز,مهیار;محمدی، علی,منوچهر ضیائی، پرویز محمدی...
موضوع: سازمان های دولتی
نشر: موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه [تهران] ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۶‎ /‎ض‎۹‎ گ‎۴‎ ‎
کتاب سال کشاورزی، دامپروری و آب ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمیته کتاب کشاورزی و دامپروری,گردآوری و پیگیری: کمیته کتاب سال کشاورزی، دامپروری...
موضوع: کشاورزی;دامپروری;آب;سازمان های دولتی
نشر: مجله گزارش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۳۰۸‎ /ک‎۲ ۱۳۷۲
راهنمای ایران، نشریه دایره جغرافیایی ستاد ارتش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. وزارت جنگ. اداره جغرافیایی ارتش,وزارت جنگ، اداره جغرافیایی ارتش...
موضوع: سازمان های دولتی;شهرها و شهرستان ها;ایران
نشر: وزارت جنگ، اداره جغرافیایی ارتش تهران ۱۳۳۰
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۴‎ /الف‎۹‎ ر‎۲ ۱۳۳۰
حقوق اداری ایران: استخدامهای کشوری، ارتش و نیروهای انتظامی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابوالحمد، عبدالحمید، ۱۳۰۹- ؛ Abulhamd, Abdolhamid‏ ,اثر عبدالحمید ابوالحمد...
موضوع: حقوق اداری;سازمان های دولتی;استخدام دولتی
نشر: توس تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎الف‎۲‎ ۱۳۷۰‎ ‎ ‎ ‎
اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انوری، حسن، ۱۳۱۲-,تالیف حسن انوری
موضوع: سازمان های دولتی;علوم سیاسی;فارسی
نشر: طهوری تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۶۴‎ /ف‎۲‎ الف‎۸
تشکیلات اداری و بازرگانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرهودی، مهری,مهری فرهودی
موضوع: مدیریت دولتی ;سازمان های دولتی
نشر: بی‌نا [بی‌جا [۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ف‎۴‎ ت‎۵
اصول حسابداری دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نبوی، عزیز، ‏‫۱۳۱۱-,تالیف عزیز نبوی
موضوع: سازمان های دولتی
نشر: کتابخانه فروردین تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۶۵۳‎ /ن‎۲‎ الف‎۶۹۱
حسابداری دولتی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طباطبائی، علی اصغر,
موضوع: حسابداری;سازمان های دولتی
نشر: فروردین تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۶۵۵‎ /‎ط‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
تذکره الملوک از میرزا سمیعا/ سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکره الملوک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزا سمیعا، محمد سمیع، قرن ‎۱۲ق.;مینورسکی، ولادیمیر فیودوروویچ، ۱۸۷۷-‎۱۹۶۶م.، Minorskii, Vladimir F...
موضوع: سازمان های دولتی;کشورداری;پادشاهی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۰‎ /ت‎۴۴‎ م‎۹ ۱۳۶۸
فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شریک امین، شمیس,
موضوع: سازمان های دولتی
نشر: فرهنگستان ادب و هنر ایران تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۱‎ /آ‎۲۵‎ ش‎۴
راهنمای وزارتخانه ها و سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز اسناد و مدارک علمی,...
موضوع: سازمان های دولتی
نشر: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۴‎ /الف‎۹‎ ر‎۲ ۱۳۶۱
کارنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ‎۱۳۶۱-
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دولت جمهوری اسلامی ایران. دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت,...
موضوع: سازمان های دولتی
نشر: وزارت ارشاد اسلامی تهران -۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۶‎ /الف‎۹‎ ک‎۲
حقوق اداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خالی ابوالحمد، عبدالحمید,
موضوع: حقوق اداری;سازمان های دولتی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران -۱۳۵۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎الف‎۲‎‎‎‎‎
مجموعه کامل قوانین استخدام کشوری نیروهای مسلح و قوانین استخدامی وزارت امور خارجه - دانشگاهها - شرکتهای دولتی - گارد صنعت نفت - سازمان بیمه های اجمتماعی به انضمام کلیه آئین نامه های آن و قوانین متمم بو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;طرازنده، عباس,گردآورنده عباس طرازنده...
موضوع: سازمان های دولتی;آیین نامه ها
نشر: زرین تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۹ ۱۳۶۱
مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامی: شامل قانون استخدام کشوری و آئین نامه ها و مقررات اجرائی آن... با آخرین اصحلاحات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;وطنی، محمد حسن,گردآورنده محمد حسن وطنی...
موضوع: استخدام دولتی;آیین نامه ها;سازمان های دولتی
نشر: دانشور تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۹ ۱۳۷۱
مبانی مدیریت دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامغ، پرویز، ۱۳۱۸-۱۳۸۰.,تالیف پرویز نامغ
موضوع: مدیریت;سازمان های دولتی
نشر: نشر آروین تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /‎ن‎۲‎ م‎۲‎ ‎
قانون استخدام کشوری بانضمام آئین نامه های اجرائی و مختصری از تاریخچه مربوطه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام,
موضوع: سازمان های دولتی;آیین نامه ها;حقوق
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ ق‎۲۸۱ ۱۳۶۵
مجموعه قوانین و مقررات مالی و بودجه و محاسباتی که تا مرداد ‎۱۳۴۳ بتصویب رسیده، شامل قوانین مالی و آئین نامه های معاملات و اموال و رسیدگی بحسابها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;وهمن، روح الله,گردآورنده و ناشر روح الله وهمن...
موضوع: سازمان های دولتی;آیین نامه ها
نشر: روح‌الله وهمن گیلان ۱۳۴۳
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۲ ۱۳۴۳
مجموعه کامل قوانین استخدام کشوری نیروهای مسلح و قوانین استخدامی وزارت امور خارجه - دانشگاهها - شرکتهای دولتی - کارد صنعت نفت - سازمان بیمه های اجتماعی به انضمام کلیه آئین نامه های آن و قوانین متمم بود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;وهمن، روح الله,گردآورنده روح الله وهمن...
موضوع: سازمان های دولتی;آیین نامه ها
نشر: زرین تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۹ ۱۳۵۵
تذکره الملوک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مینورسکی، ولادیمیر فیودوروویچ، ۱۸۷۷-‎۱۹۶۶م.، Minorskii, Vladimir Fedorovich;دبیرسیاقی، سیدمحمد، ‎۱۲۹...
موضوع: سازمان های دولتی;کشورداری;پادشاهی
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۳۲
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۰‎ /ت‎۴۴‎ د‎۲
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء