خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 7  
برندهای ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوشه، پاتریک، Bouchet, Patrick;بوده، گیوم، Bodet, Guillaume;هیلایرت، دیتر، Hillairet, Dieter;تجاری، ...
موضوع: ورزش - بازاریابی;ورزش حرفه ای;ورزش - جنبه های اقتصادی;ورزش - جنبه های اجتماعی;ورزش - مدیریت...
نشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴ب ۹ب/ ۷۱۶ GV
راهنمای رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تجاری، فرشاد، ‎۱۳۴۸-;ابودردا، زینب، ‎۱۳۶۳-,فرشاد تجاری، زینب ابودردا...
موضوع: ورزش - بازاریابی;مصرف کنندگان - رفتار
نشر: انتشارات حتمی:‌شرکت جازیکا تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۲ر ۲۸ت/ ۷۱۶ GV
شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی، سیدمحمدحسین، ‎۱۳۳۱-;ذبیحی، اسماعیل، ‎۱۳۵۸-;علوی، سیدحسین، ‏‫۱۳۵۱ -‏‏‏,رضوی، محمدحسین;علوی، حسی...
موضوع: ورزش - بازاریابی;ورزش - مدیریت
نشر: بامداد کتاب: نشر ورزش تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎ر‎۶‎ ش‎۹۲‎‎
مدیریت برند و بلیت فروشی در سازمان های ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حمیدی، مهرزاد، ‎۱۳۳۷-;جوانی، وجیهه، ۱۳۶۴-;تکلی، همیلا، ۱۳۴۴-,مولفان مهرزاد حمیدی، وجیهه جوانی، همیلا...
موضوع: ورزش - بازاریابی;ورزش حرفه ای;ورزش - جنبه های اجتماعی;برندسازی (بازاریابی)...
نشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات تهران ‏‫1394
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎ح‎۸‎ م‎۴۲‎‎
‏‫مقدمه ای بر بازاریابی ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، آرون، ‎۱۹۷۲- م.، Smith, Aaron;جعفرپور، محمود، ‏‫۱۳۶۲-‏;بهشتی زواره، محمدرضا، ‏‫۱۳۶۱-‏;حسن...
موضوع: ورزش - بازاریابی;ورزش - مدیریت
نشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات تهران ‏‫‬1393
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎الف‎۵‎ ز‎۸۲۱‎‎
بازاریابی و زندگی با ورزش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  درگی، پرویز، ‎۱۳۴۵-;آخوندی، احمد، ‏‫۱۳۴۱-‏;جاویدموید، محسن، ‏‫۱۳۶۱-‏,جاوید، محسن، ‏‫۱۳۶۱-‏ ;مؤید، مح...
موضوع: ورزش - بازاریابی;ورزش حرفه ای;ورزش - جنبه های اقتصادی;ورزش - مدیریت...
نشر: انتشارات بازاریابی تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎د‎۴‎ ب‎۲۲‎‎
مبانی بازاریابی ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیتز، برندا؛ Pitts, Brenda G;استاتلر، دیوید کنت، ‏‫۱۹۵۲- ‏ م؛ Stotlar, David Kent;عظیم زاده، سیدمرتض...
موضوع: ورزش - بازاریابی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 1396
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎پ‎۹‎ م‎۲‎‎
; ;