خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 40  
مالکیت فکری: حق اختراع، علامت تجاری، حق طبع و نشر، حق طرح صنعتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میکائیلی، فتاح، ‎۱۳۳۰- ;الکساندر، دانیل، Alexander, Daniel;لین، لینزی، Lane, Lindsay;هاشم بیکی، حمی...
موضوع: مالکیت معنوی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: KD‎ ۱۲۶۹/۳‎ /ج‎۲‎ م‎۲
فرهنگ حقوق مالکیت معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرحسینی، سیدحسن، ۱۳۳۴-,میرحسینی، حسن,نگارش حسن میرحسینی...
موضوع: مالکیت معنوی (حقوق بین الملل);مالکیت معنوی;زبان انگلیسی
نشر: میزان تهران 1385
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۹‎ ف‎۴
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وکیل، امیرساعد، ۱۳۶۹-,ساعد، امیر;وکیل، امیر;ساعدوکیل، امیر,تالیف امیرساعد وکیل؛ مقدمه ضرغام غریبی...
موضوع: سازمان جهانی مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (حقوق بین الملل);مالکیت معنوی;حقوق بشر...
نشر: مجد تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۴‎ /ح‎۸‎ و‎۸
سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صابری انصاری، بهزاد,گردآوری و تنظیم بهزاد صابری انصاری؛ [برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی...
موضوع: سازمان جهانی مالکیت معنوی;مالکیت معنوی
نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تهران 1381
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۴‎ /س‎۲‎ ص‎۲
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرحسینی، سیدحسن، ۱۳۳۴-,میرحسینی، حسن,نگارش حسن میرحسینی...
موضوع: مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (فقه);سازمان جهانی مالکیت معنوی;مالکیت صنعتی;حق مولف...
نشر: میزان تهران 1385
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۹‎ م‎۷ ۱۳۸۵
حقوق مالکیت فکری: حق مولف و مالکیت صنعتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروزی، علیرضا,تالیف علیرضا نوروزی
موضوع: حق مولف;مالکیت معنوی;مالکیت صنعتی
نشر: چاپار تهران 1381
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۱۱۶۰/۲‎ /ن‎۹‎ ح‎۷
مبانی مالکیت فکری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حکمت نیا، محمود، ‎۱۳۴۲-,محمود حکمت نیا
موضوع: مالکیت معنوی
نشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /ح‎۸‎ م‎۲
مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط تهران ‎۶ و ‎۷ اردیبهشت ‎۱۳۸۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط (نخستین: ‎۱۳۸۹: تهران),[برگزارکننده] پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارت...
موضوع: مالکیت معنوی
نشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران 1389
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /هـ‎۸ ۱۳۸۹
حقوق نسخه برداری در آئینه قضاوت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیان فر، علی;عماد خراسانی، نسرین دخت، ‎۱۳۲۷-,علی بیان فر، نسرین دخت عمادخراسانی...
موضوع: حق مولف;مالکیت معنوی
نشر: کتابدار تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۲۰/۵‎ /ب‎۹‎ ح‎۷
مزایای اقتصادی - اجتماعی حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علیخان، شاهد، Alikhan, Shahid;نراقی، یوسف، ‎۱۳۲۳ -,شاهد علیخان؛ گروه ترجمه یوسف نراقی... [و دیگران]؛...
موضوع: مالکیت معنوی
نشر: فصل سبزگمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اس تهران 1381
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /ع‎۸‎ م‎۴
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (معنوی) اعم از ملی و بین المللی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امانی، تقی، ‎۱۳۵۸-,تالیف و تدوین تقی امانی
موضوع: مالکیت معنوی;حق مولف
نشر: بهنامی تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۱۱۵۵‎ /الف‎۸‎ ق‎۹
بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتحی زاده، امیرهوشنگ، ۱۳۴۳-;بزرگی، وحید، ‎۱۳۴۴-,مولفان امیرهوشنگ فتحی زاده، وحید بزرگی...
موضوع: مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (حقوق بین الملل);سازمان جهانی تجارت;سازمان جهانی مالکیت معنوی...
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ف‎۲‎ ب‎۲
مالکیت معنوی: ویژگی ها و کاربردها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدایاریان، قاسم;جهانگرد، نصرالله، ‎۱۳۳۷-,ترجمه قاسم خدایاریان، نصرالله جهانگرد...
موضوع: مالکیت معنوی;سازمان جهانی مالکیت معنوی
نشر: شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۲
رموز مالکیت فکری:راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طارم سری، مسعود، ‎۱۳۲۹ -;صادقی یاوندی، سیف الله، ‎۱۳۱۸ - .,اثر مشترک مرکز تجارت بین الملل، سازما...
موضوع: مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (حقوق بین الملل)
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران 1389
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /ر‎۸۴
ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انصاری، باقر، ‎۱۳۵۳-,باقر انصاری
موضوع: مالکیت معنوی;سیاست فرهنگی;سیاست علمی;حقوق تطبیقی;آثار فرهنگی...
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۱۱۵۵‎ /الف‎۸‎ س‎۲
مجموعه قوانین مالکیت معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ;فاتح نیا، حمید,مولف حمید فاتح نیا
موضوع: مالکیت معنوی;حق مولف
نشر: جنگل؛ جاودانه تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۱۱۵۵‎ /آ‎۲۸
حقوق مالکیت ادبی و هنری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زرکلام، ستار، ‎۱۳۳۷-,ستار زرکلام
موضوع: مالکیت معنوی;حق مولف;حق مولف بین المللی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /ز‎۴‎ ح‎۷
چشم انداز فقهی و حقوقی: حقوق مالکیتهای فکری با تاکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عربیان، جواد، ‎۱۳۵۶ -,جواد عربیان
موضوع: حق مولف (فقه);حق مولف;مالکیت معنوی (فقه);مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (حقوق بین الملل)...
نشر: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معا تهران 1382
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۸/۶‎ /ح‎۷‎ ع‎۴
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرحسینی، سیدحسن، ۱۳۳۴-,میرحسینی، حسن,نگارش حسن میرحسینی...
موضوع: مالکیت معنوی;مالکیت معنوی (فقه);سازمان جهانی مالکیت معنوی;مالکیت صنعتی;حق مولف...
نشر: میزان تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۴۰۱‎ /م‎۹‎ م‎۷
مقاله نامه حقوق مالکیت فکری (Copyright)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همتی، حسن، ۱۳۲۱-;مهراد، جعفر، ‎۱۳۲۵-,حسن همتی، زیرنظر جعفر مهراد...
موضوع: حق مولف;مالکیت معنوی
نشر: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز 1391
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۵۵۱‎ /هـ‎۸‎ م‎۷
قبلی 1 2 بعدی
; ;