نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
شرح گزیده دیوان متنبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی هفتادری، غلام عباس، ۱۳۳۷-;حسن زاده نیری، محمدحسن، ۱۳۳۴-,رضایی، غلام عباس;هفتادری، غلام عباس;نی...
موضوع: متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق. - تاثیر;شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد...
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: PJA‎ ۳۹۸۴‎ /‎د‎۹۰۲‎ ر‎۶‎ ‎
المتنبی رساله فی الطریق الی ثقافتنا «مفتاح کل کتاب فهرس جامع فاقرا الفهرس قبل کل شی»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکر، محمود محمد، -‎۸۲۷ق.؛ Shakir, Mahmud Muhammad;متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق.؛ Mutanabbi, Abu al...
موضوع: متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق. دیوان المتنبی;شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد;ادبیات عربی - قرن ‎۴ق...
نشر: دارالمدنی جده ۱۳۶۶=۱۴۰۷ق
شماره راهنمای کنگره: ۳ش ۹۰۸د/ ۳۹۸۴ PJA
شاعری تقلیل ناپذیر: پژوهشی در شعر و اندیشه متنبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباسی، حبیب الله، ‏‫۱۳۴۵-‏‏‬,حبیب الله عباسی
موضوع: شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد
نشر: زوار تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: PJA‎ ۳۹۸۸‎ /‎ع‎۲‎ ش‎۲‎‎
عاشقانه های متنبی (۱): با شناخت نامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منوچهریان، علیرضا، ‎۱۳۴۴-;قیطان، انسیه، ۱۳۶۸-;متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق.؛ Mutanabbi, Abu al-Tayy...
موضوع: متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق. - نقد و تفسیر;متنبی، احمدبن حسین، ۳۰۳-‎۳۵۴ق. دیوان المتنبی;شعر عربی -...
نشر: زوار تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: PJA‎ ۳۹۸۴‎ /‎د‎۹۰۸‎ م‎۹‎‎
نقد شعر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قدامه بن جعفر، -‎۳۳۷ق.;ضیف، شوقی؛ Dayf, Shawqi;سری، ابوالقاسم، ۱۳۱۲- ;بون باکر، سیگر آدریانوس، ‎۱۹۲۳...
موضوع: شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد
نشر: پرسش آبادان ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: PJA‎ ۳۷۵۴‎ /‎ن‎۷۰۳۳‎‎‎‎
دیوان الراضی بالله العباسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لهیبی، حسین عبدالعال، ۱۹۶۲‏‏-‏‏‏ م.‬؛ Lahibi, Husayn Abd al-Al,اللهیبی، حسین عبدالعال، ۱۹۶۲‏‏-‏‏‏ م....
موضوع: راضی بالله، محمدبن مقتدر بالله، ۲۹۷-۳۲۹ق. دیوان;شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد...
نشر: تموز دیموزی دمشق ۲۰۱۸م = ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: PJA‎ ۳۷۲۹‎ /‎د‎۹۰۸‎ ل‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء