نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 18  
سیاست - نامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سروش، عبدالکریم، ‎۱۳۲۴-,عبدالکریم سروش
موضوع: سروش، عبدالکریم، ‎۱۳۲۴- - مناظره ها;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;نامه های فارسی - قرن ‎۱۴...
نشر: موسسه فرهنگی صراط تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۷۰‎ /‎س‎۴‎ س‎۴‎ ‎
توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رفیع پور، فرامرز، ‎۱۳۲۰-,فرامرز رفیع پور
موضوع: ایران - اوضاع اجتماعی - ‎۱۳۵۷- ;توسعه اجتماعی ;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;انقلاب - جنبه های جا...
نشر: انتشار تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۸۶‎ /ر‎۷‎ ت‎۹‎ ‎
درس های سیاست خارجی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لاریجانی، محمدجواد، ۱۳۲۹-,اردشیر لاریجانی، محمدجواد;ا. لاریجانی، محمدجواد,محمدجواد لاریجانی...
موضوع: ایران - روابط خارجی - قرن ‎۱۴;علوم سیاسی;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: نشر مشکوه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۵۰‎ /‎ل‎۲‎ د‎۴‎ ‎
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی بابائی، داود، ‎۱۳۳۷-,علی بابایی، داود، ‎۱۳۳۷-,مولف داود علی بابائی...
موضوع: ایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، ‎۱۳۵۸- ;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;ایران - تاریخ - انقلاب اسلام...
نشر: امید فردا تهران ۱۳۸۲-
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۰‎ /‎ع‎۸‎ ب‎۹‎‎
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-;هراتی، محمدجواد، ‎۱۳۵۶-,محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی م...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: دفتر نشر معارف قم ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎ع‎۹‎ د‎۴۴‎‎
درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ‎۱۹۷۹ تا ‎۲۰۰۵ ( با تاکید بر ایدئولوژی سیاسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صحرایی، علیرضا، ‎۱۳۵۷-,تالیف علیرضا صحرایی
موضوع: ایران - روابط خارجی - ‎۱۳۵۸-;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: سخن‌گستر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معا مشهد ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۵۰‎ /‎ص‎۳‎ د‎۴‎ ‎
سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احتشامی، انوشیروان;متقی، ابراهیم، ‎۱۳۳۸-;پوستین چی، زهره، ۱۳۴۶-,مولف انوشیروان احتشامی؛ ترجمه ابراهی...
موضوع: ایران - روابط خارجی - ۱۳۶۸ -;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-
نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۵۰‎ /‎الف‎۳‎ س‎۹‎ ‎
گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علیپور گرجی، محمود، ۱۳۴۲-,محمود علی پور گرجی
موضوع: گفتمان;اسلام و سیاست;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۰‎ /‎ع‎۸۲‎ گ‎۷‎ ‎
مدیریت بحران های سیاسی در فرایند تثبیت انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براتعلی پور، مهدی، ‎۱۳۴۲-,مهدی براتعلی پور
موضوع: ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;ثبات سیاسی;ایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، ‎۱۳۵۸- - دخالت خارجی;ایر...
نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۳۶ب/ ۱۵۷۰ DSR
سیاست خارجی ایران (۱۳۸۴-۱۳۵۷)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدیرشانه چی، محسن، ۱۳۳۶-,شانه‌ چی، محسن، ۱۳۳۶-;مدیر، محسن، ۱۳۳۶-,مولف محسن مدیرشانه چی...
موضوع: ایران - روابط خارجی - ‎۱۳۵۸-;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: نگاه معاصر تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۵۰‎ /‎م‎۴‎ س‎۹‎ ‎
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی الزامی برای جمهوری اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نزاکتی، فرخنده، ۱۳۶۸-,فرخنده نزاکتی
موضوع: ایران - روابط خارجی - آسیای مرکزی;دیپلماسی فرهنگی ;عربستان سعودی - روابط خارجی ;عربستان سعودی - سیاس...
نشر: کتاب آوا تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۵۶‎ /‎آ‎۵‎ د‎۹‎ ‎
نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خلیلی، محسن، ‎۱۳۴۶-,محسن خلیلی
موضوع: ایران - روابط خارجی - ‎۱۳۵۸-;قانون اساسی;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: نشر میزان تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۰‎ /‎خ‎۸‎ ن‎۸‎‎
گروه فرقان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرصالحی، هاجر، ۱۳۶۳ -,مولف هاجر صالحی
موضوع: گروه فرقان;حزب های سیاسی - ایران - تاریخ;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۴۳‎ /‎ف‎۴‎ الف‎۸‎‎
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه سروی، غلامرضا، ‎۱۳۴۷-;افتخاری، اصغر، ‎۱۳۴۷-,به کوشش غلامرضا خواجه سروی؛ با آثاری به قلم اصغر ا...
موضوع: ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-
نشر: دانشگاه امام صادق(ع) تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۰‎ /‎خ‎۹‎ س‎۹‎‎
چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دولت بازرگان تا دولت روحانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، ‎۱۳۴۴-,ده‍ق‍انی، ج‍لال‌، ۱۳۴۴-;ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۴-;دهقانی فیرو...
موضوع: گفتمان;ایران - روابط خارجی - ‎۱۳۵۸-;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-...
نشر: نشر مخاطب تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۰‎ /‎د‎۹۶‎ چ‎۴‎‎
بررسی چهار دهه تحول خواهی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قهرمانپور، رحمن، ۱۳۵۴-,قهرمانپور، رحمان، ۱۳۵۴-,‏‫رحمن قهرمانپور...
موضوع: اسلام و سیاست - ایران - ‏‫قرن ۱۴ .‏‬ ;حزب های سیاسی - ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴;اسلام و مسائل اجتماعی;...
نشر: روزنه تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۱‎ /‎ق‎۹۳‎ ب‎۴‎‎
انقلاب اسلامی: وقوع، پیامدها و راهکارهایی برای آینده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملکوتیان، مصطفی، ۱۳۳۵-;جهانگیر، کیامرث، ۱۳۳۵-,جهانگیر، کیومرث، ۱۳۳۵-,مصطفی ملکوتیان، کیامرث جهانگیر؛...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ‎۱۳۵۷ - - علل;ایران - سیاست و ح...
نشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف قم ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎م‎۷۵‎ الف‎۸‎‎
نظام نااجتماعی: مناسبات قدرت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باقری، یاسر، ۱۳۶۲-,‏‫یاسر باقری؛ ویراستار الهه عین بخش...
موضوع: سیاست اجتماعی;سیاست گذاری;یارانه;ایران - سیاست اجتماعی - ۱۳۵۸- ;ایران - سیاست اجتماعی;ایران - سیاست ...
نشر: نشر نی تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۶۷۰/۲‎ /‎ب‎۲‎ ن‎۶‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء