نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 153  
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ‎۱۳۶۵: نتایج تفصیلی نیروی انسانی شهر مشهد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: نیروی انسانی;ایران
نشر: مرکز آمار ایران تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸۱۲/۵۶‎ /آ‎۶‎ م‎۴ ۱۳۶۵
نتایج آمارگیری نیروی انسانی ‎۱۳-
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران;ایران. وزارت کار و اموراجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی,وزارت برنامه و بودجه، مرک...
موضوع: نیروی انسانی;ایران
نشر: مرکز آمار ایران؛ وزارت کار و امور اجتماعی [تهران] -۱۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸۱۲/۵۶‎ /‎آ‎۵‎ م‎۴‎‎
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی: گزیده ای ازآثار تئودور شولتز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شولتس، تیودور ویلیام، ‎۱۹۰۲ - م.، Schultz, Theodore William;متوسلی، محمود، ‎۱۳۳۱-,تالیف و ترجمه ...
موضوع: نیروی انسانی;آموزش و پرورش
نشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه تحقیقات تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۴۹۰۴/۷‎ /‎ش‎۹‎ س‎۴‎ ‎
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ‎۱۳۶۵؛ نتایج تفصیلی نیروی انسانی کل کشور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: نیروی انسانی;ایران
نشر: مرکز آمار ایران تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸۱۲/۵۶‎ /آ‎۶‎ م‎۳۹ ۱۳۶۵
گزارش توسعه انسانی، ؟‎۱۹۹-
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حبیبی، علی، ‎۱۳۴۴-;سازمان ملل متحد. برنامه عمران؛ ‫United Nations. Development programme,برنامه توسع...
موضوع: رشد اقتصادی;شاخص های اجتماعی;درآمد ناخالص ملی;نیروی انسانی...
نشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - ا تهران -۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۲۵‎ /‎گ‎۴‎ ‎ ‎ ‎
آموزش عالی و برنامه ریزی انسانی: مطالعه تطبیقی اقتصادهای بازار و برنامه ریزی متمرکز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فولتن، اولیور، .Fulton, Oliver;گوردون، ا.;ویلیامز، گارث، Williams, Garth,نویسندگان ا.فولتن، ا.گوردون...
موضوع: آموزش عالی;نیروی انسانی;صنعت و آموزش;آموزش عالی و دولت;اقتصاد تطبیقی...
نشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - ا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: LC‎ ۶۷/۶‎ /ف‎۹‎ آ‎۸
اقتصاد کار و نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سبحانی، حسن، ‎۱۳۳۲-,تالیف حسن سبحانی
موضوع: اقتصاد کار;نیروی انسانی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۶۹۶۱‎ /س‎۲‎ الف‎۷
بررسی چگونگی اشتغال زایی بخش کشاورزی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهبهانی، آذر، ‎۱۳۲۴-;ایران، وزارت برنامه و بودجه، دفتر جمعیت و نیروی انسانی,پدید آورنده آذر بهبهانی...
موضوع: کشاورزی;دامپروری;نیروی انسانی
نشر: وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اج تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۵۳۷‎ /الف‎۹‎ ب‎۹
برنامه ریزی نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بنیسون، مالکوم، Bennison, Malcolm;کیسون، جاناتان، Casson, Janathan;جباری، علیرضا، ‎۱۳۴۷- ,نوشته ما...
موضوع: نیروی انسانی
نشر: نشر افکار تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /ن‎۹‎ ب‎۹
توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متوسلی، محمود، ‎۱۳۳۱-,تالیف محمد متوسلی
موضوع: ژاپن;نیروی انسانی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۶۲/۹‎ /م‎۲‎ ت‎۹
مجموعه مقالات منابع انسانی متخصص و توسعه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: توسعه صنعتی;نیروی انسانی;تکنولوژی;سیاست صنعتی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) [تهران] ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۷۹‎ /‎ت‎۹‎ م‎۳‎ ‎
تحقق استراتژی توسعه انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گریفین، کیت بی.؛ Griffin, Keith B;مکینلی، تری؛ McKinley, Terry;خواجه پور تادوانی، غلامرضا، ‎۱۳۲۸-,گ‍...
موضوع: رشد اقتصادی;توسعه اجتماعی ;نیروی انسانی;کیفیت زندگی;توسعه پایدار...
نشر: موسسه‌های پژوهش تامین اجتماعی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۸۲‎ /گ‎۴‎ ت‎۳
مدیریت منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جزنی، نسرین، ‎۱۳۲۵-,نسرین جزنی
موضوع: نیروی انسانی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ن‎۹‎ ج‎۴‎ ‎
مدیریت منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سعادت، اسفندیار، ۱۳۱۹-,سعادت دامغانی، اسفندیار، ۱۳۱۹-,اسفندیار سعادت...
موضوع: نیروی انسانی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ن‎۹‎ س‎۷‎ ‎
کتابشناسی گزیده جمعیت و نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لطفی، ماهرخ,گردآورنده ماهرخ لطفی
موضوع: جمعیت;نیروی انسانی
نشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - ا تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۷۱۶۴‎ /‎ج‎۸‎ ل‎۶‎‎
جمعیت و نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دفتر بین المللی کار;انصاری، امیرحسین,ترجمه امیر حسین انصاری...
موضوع: کشورهای در حال رشد;نیروی انسانی
نشر: موسسه کار و تامین اجتماعی تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۸۸۱‎ /‎د‎۷۲‎ ج‎۸‎ ‎
مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,حسین ابطحی
موضوع: نیروی انسانی
نشر: دانشگاه پیام‌نور [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /ن‎۹‎ الف‎۲
سازمان، مدیریت و توسعه منابع انسانی (جامعه شناسی توسعه ایران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلابی، سیاوش، ‎۱۳۲۳-,سیاوش گلابی
موضوع: مدیریت;سازمان;نیروی انسانی
نشر: فردوس تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎گ‎۷‎ س‎۲‎ ‎
تخصص و نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرمانفرماییان، عبدالعلی، ۱۳۱۳-‎۱۳۵۱.,باهتمام عبدالعلی فرمانفرمائیان...
موضوع: نیروی انسانی;تخصص
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع تهران ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۷۰۶‎ /ف‎۴۸
مجموعه بررسیهای مسائل نیروی انسانی سال ‎۱۳۴۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نیروی انسانی
نشر: وزارت کار و خدمات اجتماعی [تهران [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸۱۲/۵۶‎ /‎الف‎۹‎ م‎۳۸‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء