خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 21  
نقاشی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گری، بزیل، ‎۱۹۰۴ - م.، Gray, Basil;شروه، عربعلی، ۱۳۱۸-۱۳۹۰.,شروه، ع.,نوشته بازیل گری؛ ترجمه عربع...
موضوع: تذهیب;مینیاتور ایرانی
نشر: عصر جدید تهران 1369
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۹۸۰‎ /گ‎۴‎ ن‎۷
همگامی نقاشی با ادبیات در ایران. (از سده ششم تا یازدهم هجری قمری)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقدم اشرفی، م;پاکباز، روئین، ۱۳۱۸-,ترجمه رویین پاکباز
موضوع: مینیاتور ایرانی;تذهیب
نشر: نگاه تهران 1367
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /الف‎۵‎ ه‎۸
مینیاتورهای استاد علی اصغر تجویدی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تجویدی، علی اصغر، ‎۱۳۲۷-,علی اصغر تجویدی
موضوع: مینیاتور ایرانی;تجویدی، علی اصغر، ‎۱۳۲۷
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران 1369
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /ت‎۳۹
نگاهی به نگارگری در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کری، بازل، ۱۹۰۴-، Gray, Basil;شیروانلو، فیروز، ۱۳۱۷-‎۱۳۶۷.,ترجمه و حواشی از فیروز شیروانلو...
موضوع: تذهیب;مینیاتور ایرانی
نشر: توس تهران 1355
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /گ‎۴۹ ۱۳۵۵
مینیاتورهای دوره صفوی: مکتب اصفهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آثاری از آقارضا، رضا عباسی، محمد قاسم ، معین مصور
موضوع: مینیاتور ایرانی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران 1368
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /م‎۹۸۱
مینیاتورهای هفت اورنگ جامی: مرقع سلطان ابراهیم میرزا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سلطان ابراهیم میرزای صفوی ،‏‫ ۹۴۶ - ‏۹۸۴ق .‏‬;میرزا علی,اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ی‍رزای‌ ص‍ف‍وی‌،‏‫ ۹۴۶ - ‏۹۸۴ق...
موضوع: مینیاتور ایرانی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) [تهران] [بیتا]
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /م‎۹۸
کتابشناسی نگارگری ایران: از آغاز تا هزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی، نقاشی مینیاتور، تذهیب، شرح احوال هنروران ایران و فهرست نگاره های چاپی در مطبوعات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلبن، محمد، ۱۳۱۵-۱۳۹۲.,محمد گلبن
موضوع: نقاشی;تذهیب;مینیاتور ایرانی;هنر
نشر: نشر نقره تهران 1363
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۵۹۲۱‎ /گ‎۷۲
آثار ایران در مصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجفی، محمدباقر، ۱۳۲۵-۱۳۸۱.;فلاطوری، جواد، ۱۳۰۴-۱۳۷۵. Falaturi, Javad,فلاطوری، عبدالجواد,تالیف محمدبا...
موضوع: نسخه های خطی فارسی;مینیاتور ایرانی;هنر ایرانی;ایران
نشر: آکادمی علوم اسلامی کلن [1989
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۶۶۲۱‎ /م‎۶‎ ن‎۳
باغهای خیال: هفت قرن مینیاتور ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کورکیان، آن - ماری، Kevorkian, Anne - Marie;سیکر، ژان پیر، Sicre, Jean - Pierre;مرزبان، پرویز، ‎۱۲۹۶...
موضوع: تذهیب;تذهیب ایرانی;مینیاتور ایرانی
نشر: فرزان روز تهران 1377
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /ک‎۹‎ ب‎۲
فرش بر مینیاتور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حصوری، علی، ‎۱۳۱۶-;گیتی، فرهاد، ‎۱۳۱۷- ,علی حصوری؛ مترجم به انگلیسی فرهاد گیتی؛ ویراستار بخش فارسی...
موضوع: قالی و قالیبافی;مینیاتور ایرانی
نشر: فرهنگان تهران 1376
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ ح‎۵۶
نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تجویدی، اکبر، ۱۳۰۵ -، - 1926 ,Tadjvidi, Akbar,نگارش اکبر تجویدی
موضوع: نقاشیهای ایرانی;مینیاتور ایرانی
نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتش تهران 1375
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۹۸۳‎ /ت‎۳‎ ن‎۷ ۱۳۷۵
نقاشی ایرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنبی، شیلا، ‎۱۹۳۹- م، .Canby, Sheila R;حسینی، سیدمهدی، ۱۳۱۳-,حسینی بیرجندی، مهدی، ۱۳۱۳-,شیلا ر. کن...
موضوع: تذهیب ایرانی;مینیاتور ایرانی
نشر: دانشگاه هنر تهران 1378
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /ک‎۸۷‎ ن‎۷
مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان (‎۱۳۸۵: تهران و اصفهان);آژند، یعقوب، ۱۳۲۸-,میاندوآبی، ی.، ۱۳۲۸-,[به ...
موضوع: مکتب نگارگری اصفهان;مینیاتور ایرانی
نشر: فرهنگستان هنر تهران 1385
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۱۳۳۷‎ /الف‎۹‎ گ‎۳ ۱۳۸۵
مجموعه آثار رضا عباسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بختیار، مظفر، ‎۱۳۲۲-,گردآورنده مظفر بختیار
موضوع: مینیاتور ایرانی;نقاشیهای ایرانی;عباسی، رضابن علی اصغر، ۹۷۴...
نشر: بی‌نا [بی‌جا [بیتا
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۹۸۹‎ /ع‎۲‎ ب‎۳
نقاشی های برگزیده (۱۳۴۳ - ‎۱۳۷۹)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشچیان، محمود، ‎۱۳۰۸-,محمود فرشچیان
موضوع: مینیاتور ایرانی;نقاشیهای ایرانی
نشر: زرین و سیمین تهران 1381
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۹۸۹‎ /ف‎۹‎ آ‎۴
تصویرسازی در عصر صفویه و قاجار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فدوی، محمد، ‎۱۳۳۵-,تالیف محمد فدوی
موضوع: مینیاتور ایرانی;نقاشی
نشر: دانشگاه تهران تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۱۳۳۷‎ /الف‎۹‎ ف‎۴
مینیاتور ایرانی، رنگهای نور: آینه و باغ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسحاق پور، یوسف، ‎۱۳۱۸-;ارجمند، جمشید، ‎۱۳۱۸-,تالیف یوسف اسحاق پور؛ ترجمه جمشید ارجمند...
موضوع: مینیاتور ایرانی
نشر: فرزان روز تهران 1379
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۱۳۳۷‎ /الف‎۹‎ الف‎۵
مرقع شاهنامه شاه طهماسبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یساولی، جواد، ‎۱۳۳۳-;افسر، کرامت الله,گردآوری جواد یساولی؛ آثاری از آقا میرک...[و دیگران]...
موضوع: فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. - سرگذشتنامه;تذهیب;مینیاتور ایرانی...
نشر: فرهنگسرا(یساولی) تهران 1369
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۳۹۹‎ /ف‎۴‎ ی‎۵
شاهنامه دموت (ایلخانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، سیدمحمود، ‎۱۳۳۰-,تالیف سیدمحمود حسینی
موضوع: شاهنامه دموت(ایلخانی) ;تصویرگری کتاب;مینیاتور ایرانی;هنر ایلخانی...
نشر: عطار تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: NC‎ ۹۶۰‎ /ح‎۵‎ ش‎۲
نگارگری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکندرپور، پرویز، ۱۳۳۸-,خرمی، پرویز;اسکندرپورخرمی، پرویز,نویسنده پرویز اسکندرپورخرمی ...
موضوع: نقاشی ایرانی;مینیاتور ایرانی
نشر: شرکت انتشارات سوره مهر: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ت‍ه‍ران‌ 1391
شماره راهنمای کنگره: ۷ن ۵الف/ ۹۸۳ ND
قبلی 1 2 بعدی
; ;