نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 91  
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، محمود، ‎۱۳۲۹-,تالیف و ترجمه محمود حسینی، ویرایش علمی وادبی محمدرضا یوسف ثانی...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ح‎۵‎ الف‎۵
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;استاتیک
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /ب‎۹‎ الف‎۵
مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
مکانیک برداری برای مهندسان [راهنما]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲۶‎‎
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیمز، اروینگ هرمن، ‎۱۹۲۳ - م.؛ Shames, Irving Herman;ملکان، مجید، ‎۱۳۳۶- ,شیمز، ایروینگ، ۱۹۲۳- م.;شم...
موضوع: دینامیک;مکانیک عملی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎ش‎۹‎ د‎۹‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باسین، میلتن، .Bassin, Milton G;برادسکی، استنلی، .Brodsky, Stanley M;وولکوف، هرولد، Wolkoff, Harold;...
موضوع: مکانیک عملی;مقاومت مصالح
نشر: ایران ارشاد تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /ب‎۵۹
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: دانشکده علم و صنعت ایران تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹‎‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیگلی، جوزف ادوارد؛ Shigley, Joseph Edward;فیروزبخش، کیخسرو، ‎۱۳۲۲-,جوزف ادوارد شیگلی؛ ترجمه کیخسرو ...
موضوع: مکانیک عملی;مقاومت مصالح
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ش‎۹‎ م‎۷‎ ‎
ایستائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی [تهران] ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹
تجزیه و تحلیل مسایل ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;فدایی ایام، اکبر,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: تلاش تبریز ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ ت‎۳
ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۵ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹ ۱۳۶۴
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: حسینیان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۴‎‎
مکانیک صنعتی( مقاومت مصالح)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تاد، عباس,نوشته عبای تاد (محمدی)
موضوع: مکانیک عملی;مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۲-۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ت‎۲‎ م‎۷‎ ‎
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تیموشنکو، استفن، ۱۸۷۸-۱۹۷۲، Timoshenko, Stephen;یونگ، د.هـ.;توکلی هشجین، تیمور، ‎۱۳۱۶- ، مترجم;می...
موضوع: مکانیک عملی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۶-۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ت‎۹‎ م‎۷‎ ‎
راهنمای حل مسائل دینامیک برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واحدیان، ابراهیم، ۱۳۰۴ -,مولف ابراهیم واحدیان
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: انتشارات فنی حسینیان تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰/۷‎ /‎و‎۲‎ د‎۹‎ ‎
ایستائی (استاتیک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;رهبری، مهرداد، ‎۱۳۳۵-,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲
ضمائم کتاب دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی
نشر: حسینیان [تهران] ۱۳۶۹-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۶۲‎‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;حقیقی تاجور، حسن...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: نشر کتاب دانشگاهی؛ مرکز خدمات فرهنگی سالکان تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲۱
مکانیک مهندسی استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;موتابی، هدایت، ۱...
موضوع: مکانیک عملی;استاتیک
نشر: آشینا تبریز ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /‎م‎۴‎ الف‎۹۵۲‎ ‎
تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برادران رحیمی، اصغر، ۱۳۲۹-;طاهری مقدم، مهدی,رحیمی، اصغر، ۱۳۲۹-;برادران، اصغر، ۱۳۲۹-;طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌...
موضوع: ریاضیات مهندسی;مکانیک عملی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۳۰‎ /‎ب‎۴‎ ت‎۹‎‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء