نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 16  
طراحی مدارهای عملی الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلکسی، جروم، .Oleksy, Jerome E;مافی نژاد، خلیل، ‎۱۳۲۶-;کفایی رضوی، محسن,رضوی، محسن,جروم ای. آلکسی؛ ت...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای ترانزیستوری;نیمه هادیها...
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎آ‎۷‎ ط‎۴‎ ‎
طراحی و اندازه گیری مدارات فرکانس بالا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ییپ، پیتر، .Yip, Peter C. L;سلیمانی، محمد،‏‫ ۱۳۳۳- ‏,نوشته پیتر سی. ال. ئیپ؛ ترجمه محمد سلیمانی...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ی‎۹‎ ط‎۴‎ ‎
فیلتر و سنتز مدار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دلیرروی فرد، رسول,رسول دلیر روی فرد
موضوع: پالایه های برقی فعال;مدارهای الکترونیکی - تجزیه و تحلیل;مدارهای الکترونیکی - طراحی...
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، واح تفرش ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۷۲‎ /‎پ‎۲‎ د‎۸‎ ‎
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفیعی، تقی، ‎۱۳۴۷ -,تقی شفیعی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: نشر شیخ بهائی اصفهان ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ش‎۷‎ ت‎۳‎‎
الکترونیک ‎۲: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۸۸-
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ن‎۵‎ الف‎۷۲
طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی (فیلتر و سنتز مدار)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دلیرروی فرد، رسول، ‎۱۳۴۳-,مولف رسول دلیرروی فرد
موضوع: پالایه های برقی فعال;مدارهای الکترونیکی - تجزیه و تحلیل;مدارهای الکترونیکی - طراحی...
نشر: دانش‌نگار تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۷۲‎ /‎پ‎۲‎ د‎۸۹‎ ‎
الکترونیک ‎۳: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ن‎۵‎ الف‎۷۳
طراحی فیلتر و سنتز مدار همراه با پروژه های کامپیوتری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدادادی، حمیدرضا، ۱۳۴۹-,تالیف حمیدرضا خدادادی
موضوع: پالایه های برقی فعال;مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: دانشگاه امام حسین(ع) تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۷۲‎ /‎پ‎۲‎ خ‎۴‎ ‎
تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: نص تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ ت‎۳‎‎
الکترونیک ‎۱: بررسی و طراحی مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نص تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ الف‎۷‎
آشنایی با نقشه های الکتریکی، طراحی مدارات برق صنعتی و ترسیم مدارات با استفاده از EPLAN P8
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کشاورز باحقیقت، علیرضا، ‎۱۳۶۵-;رضوی، فرزاد، ‎۱۳۵۴-,مولفین علیرضا کشاورز باحقیقت، فرزاد رضوی...
موضوع: مهندسی برق;مهندسی برق - داده پردازی;مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی...
نشر: سیمای دانش تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۱۵۳‎ /‎ک‎۵‎ آ‎۵۲‎ ‎
تحلیل مدارهای الکتریکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی، محسن، ۱۳۶۵-;مقدم سرای، عبدالعلی، ۱۳۴۸-,مقدم، عبدالعلی، ۱۳۴۸-,مولفین محسن قاسمی، عبدالعلی مقدم...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی
نشر: بال تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ق‎۲‎ ت‎۳‎ ‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی: الکترونیک ‎۲
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,مولف محمدحسن نشاطی؛ آماده سازی تشریح مسائل و CD همراه کتاب حمیدرضا مصطفی زاده...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۴‎ ‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی مدارهای مخابراتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۲‎‎
مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی: الکترونیک ۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نشاطی، محمدحسن، ‎۱۳۳۸-,محمدحسن نشاطی
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;مدارهای الکترونیکی
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ن‎۵‎ م‎۲۳۲‎‎
۳۰۸ [سیصد و هشت] مدار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حدادشرق، کیهان، ۱۳۴۴-,حداد، کیهان;شرق، کیهان,شرکت الکتور الکترونیکس؛ مترجم کیهان حدادشرق...
موضوع: مدارهای الکترونیکی - طراحی;کامپیوترها - مدارها
نشر: کانون نشر علوم: سیمین دخت تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۹۵۸‎‎‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء