نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 55  
فرش دستباف و وضعیت اجتماعی - اقتصادی تولیدکنندگان استان خراسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. وزارت جهادسازندگی. سازمان جهادسازندگی استان خراسان,سازمان جهاد سازندگی استان خراسان ، معاونت ...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: سازمان جهاد سازندگی استان خراسان مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۹۳۷‎ /الف‎۹‎ ف‎۴
قالیبافی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چینی، حبیب,تالیف حبیب چینی
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران [تهران] ۱۳۴۵
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ چ‎۹
غروب زرین فرش ساروق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صوراسرافیل، شیرین، ۱۳۲۰-,شیرین صوراسرافیل
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: شیرین صوراسرافیل تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ص‎۹۲‎ ‎
فرشها و پارچه های ایرانی عهد هخامنشی مکشوف درسیبریه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصطفوی، سیدمحمدتقی، ۱۲۸۴-۱۳۵۹.,سید‌محمدتقی مصطفوی‏‫، ۱۳۵۹-۱۲۸۴. ;مصطفوی، محمدتقی‏‫، ۱۳۵۹-۱۲۸۴. ;م‍ص‍...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۳۴
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /م‎۶‎ ف‎۴
فرهنگ جامع فرش یادواره (دانشنامه ایران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگر، احمد، ‎۱۳۱۲-,نویسنده احمد دانشگر به همراه ره آوردهایی از محمود فرشچیان، رسام عرب زاده (ابوا...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ د‎۲ ۱۳۷۶
تاریخ منقوش فرش همدان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صوراسرافیل، شیرین، ۱۳۲۰-,شیرین صوراسرافیل
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: نشر مینا [تهران] ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ ص‎۹۴
قالیها و قالیچه های ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یساولی، جواد، ‎۱۳۳۳-;آشنبرنر، اریک؛ Aschenbrenner, Erich,اشنبرنر، اریک;آشنبرنر، اریش,تدوین جواد یساو...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ی‎۴‎ ‎
قالیهای ایرانی: مواد و ابزار، سوابق نقوش، شیوه های بافت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هانگلدین، آرمن، Hangeldin, Armen E;کریمی، اصغر، ۱۳۱۹-,آرمن هانگلدین؛ ترجمه اصغر کریمی...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ هـ‎۲‎ ‎
گزیده قالیچه های موزه دفینه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جوادیان، امیرعلی,اسلایدها از امیرعلی جوادیان
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتش تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ گ‎۴‎ ‎
قالی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ادواردز، آرتورسسیل، ۱۸۸۱- ۱۹۵۱، Edwards, Arthur cecil;صبا، مهیندخت,نوشته سسیل ادواردز؛ ترجمه مهین دخ...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: دوستداران کتاب تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ الف‎۴‎ ‎
نیازجان و فرش ترکمن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذبیح الله بداغی
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: فرهنگان تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ب‎۴‎ ‎
قالیچه های شیری فارس از مجموعه منیژه و پرویز تناولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تناولی، پرویز، ‎۱۳۱۶-;اتینگهاوزن، ریچارد، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۹م.، Ettinghausen, Richard,نوشته پرویز تناولی؛ با...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ت‎۹‎ ‎
قالیچه های تصویری ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تناولی، پرویز، ‎۱۳۱۶-,پرویز تناولی؛ ویراستار سیدمحمد بحر...
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: سروش تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎ت‎۹‎ ق‎۲‎ ‎
کارگاه قالی و گلیم و نگاهی به تاریخچه قالیبافی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمالی، مهین,
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل آفرینش هنری وادبی تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ج‎۸‎ ‎
فرهنگ جامع فرش ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگر، احمد، ‎۱۳۱۲-,نویسنده احمد دانشکر
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: نشر دی [تهران] ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ د‎۲
با تاروپود عشق: گبه ها و قالی های عشایری فارس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فسایی، محمدصادق,به کوشش محمد صادق فسایی
موضوع: قالی و قالیبافی;گلیم ها;ایلات و عشایر
نشر: نگار [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ ف‎۵
قالی ها و قالیچه های ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: قالی و قالیبافی;نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ ق‎۲
هنر و صنعت قالی درایران (مشتمل بر سیری در تاریخ رنگرزی و طرح و بافت قالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ورزی، منصور,
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: رز تهران ۱۳۵۰
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ و‎۴‎ ‎
مقدمه ای بر شناخت قالی ایران : مواد و ابزار...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یساولی، جواد، ‎۱۳۳۳-,تالیف جواد یساولی
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ی‎۵‎ ‎
... فرش ایران: سیری در مراحل تکمیلی فرش، طراحی، رنگرزی، رفو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صوراسرافیل، شیرین، ۱۳۲۰-,شیرین صوراسرافیل
موضوع: قالی و قالیبافی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /ص‎۹‎ ف‎۴
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء