نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 410  
مفاهیم، مسائل و حل آنها در فیزیک عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سروی، ریموند ا.؛ .Serway, Raymond A;بهکامی، عزیز، ‎۱۳۱۵-;گلستانیان، نعمت الله، ‎۱۳۱۳-,سروی، ریموند,ر...
موضوع: فیزیک
نشر: Blackwell London 1972
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱/۲‎ /س‎۴۹ ۱۳۶۹
تست و مسائل ژرف فیزیک و مکانیک: شامل تستها و مسائل گوناگون از مباحث مختلف فیزیک و مکانیک ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیسکی، تولچی;بازرگان، غضنفر,تالیف تولچی نیسکی؛ مترجم غضنفر بازرگان...
موضوع: فیزیک;مکانیک
نشر: ایران تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /ن‎۹‎ ت‎۵
مسائل فیزیک دانشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استرلکوف، .Strelkov, S.P;گینزبورگ، ویتالی لازاریویچ، ۱۹۱۶-‎۲۰۰۹م.، Ginzburg, Vitalii Lazarevich;امیر...
موضوع: فیزیک
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎م‎۵‎ ‎ ‎ ‎
فیزیک نوین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اهانیان، هانس، .Ohanian, Hans C;پاشایی راد، جلال الدین، ‎۱۳۲۴-;معلمی، بهرام، ۱۳۲۶-,پاشایی، جلال الدی...
موضوع: فیزیک
نشر: کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز) تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱/۲‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۹۲‎ ‎
فیزیک در خدمت علوم بهداشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیو، کارل، .Nave, Carl;نیو، برندا، Nave, Brenda;تکالو، علی اصغر,کارل آر. نیوبرندا، سی. نیو؛ ترجمه عل...
موضوع: فیزیک;فیزیک زیستی
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۳‎ /‎ن‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
فیزیک دانشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیرز، فرانسیس وستون، ۱۸۹۸- ۱۹۷۵م.؛ Sears, Francis Weston;زیمانسکی، مارک والدو، ۱۹۰۰-، Zemansky, Mark...
موضوع: فیزیک
نشر: نیما مشهد ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۳‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹۴‎ ‎
از کوارک تا کوازار: مدخلی برفیزیک جدید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، ادوارد جان، Thomas, Edward John;میرزابیگی، جهانشاه، ۱۳۲۸-‏‬,ادوارد توماس؛ ترجمه جهانشاه میرزا...
موضوع: فیزیک;فیزیک هسته ای
نشر: انجمن فیزیک ایران تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱/۲‎ /ت‎۹‎ الف‎۴
دوره درسی فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لندسبرگ، گریگوری سامویلوویچ، ۱۸۹۰-‎۱۹۵۷م.، Landsberg, Grigorii Samuilovich;کاشیگر، لطیف، ۱۳۰۸-;مقبلی...
موضوع: فیزیک
نشر: فاطمی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۳‎ /‎ل‎۹‎ د‎۹‎ ‎
حل تشریحی مسائل فیزیک جدید و مکانیک کوانتوم ‎۱ و‎۲ (به ضمیمه حل مسائل آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عربشاهی، هادی، ‎۱۳۴۸-,هادی عربشاهی
موضوع: فیزیک;کوانتوم
نشر: گام الکترونیک مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎ع‎۴‎ ح‎۸‎ ‎
فیزیک PSSC
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هابر-شیم، یوری، ‎۱۹۲۶ - م.، Haber-Schaim, Uri;داج، جان، .Dodge, John H;والتر، جیمز ا.، .Walter, ...
موضوع: فیزیک
نشر: فاطمی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎هـ‎۲‎ ف‎۹‎ ‎
نگاهی به فیزیک کنکور، مبانی و روش های فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شادرخ، احمد، ۱۳۳۶-,شادرخ، سیداحمد، ۱۳۳۶-,نوشته: احمد شادرخ...
موضوع: فیزیک
نشر: راه علم تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎ش‎۲‎ ن‎۸‎ ‎
تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلشنی، مهدی، ۱۳۱۷- ,نوشته مهدی گلشنی
موضوع: فیزیک;فیزیکدانان
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۶‎ /گ‎۸‎ ت‎۳
تشریح مسایل فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هالیدی، دیوید، ‎۱۹۱۶- م.؛ Halliday, David;رسنیک، رابرت، ‎۱۹۲۳- م.؛ Resnick, Robert;جوادی جهانی، حمید...
موضوع: فیزیک
نشر: راه روشن [بی‌جا] -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱/۲‎ /ه‎۲‎ ت‎۵ ۱۳۷۴
فیزیک دانشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیرز، فرانسیس وستون، ۱۸۹۸- ۱۹۷۵م.؛ Sears, Francis Weston;زمانسکی، مارک والدو، ‎۱۹۰۰- م.، Zemansk...
موضوع: فیزیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۳‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولز، دیر، ‎۱۸۹۹- م.، .Wells, Dare A;اسلوشر، هرولد شولتس، Slusher, Harold Schultz;پاشایی راد، جلال ...
موضوع: فیزیک
نشر: خوارزمی ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱/۲‎ /‎و‎۸‎ ف‎۹‎ ‎
آزمایش های الکتریسیته و مغناطیس: فیزیک پایه دو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قرآن نویس، محمود، ۱۳۲۸-;ملکی دربندی، محمود، ۱۳۱۶-,دربندی، محمود، ۱۳۱۶-;ملکی، محمود، ۱۳۱۶-,تالیف محمو...
موضوع: برق;مغناطیس;فیزیک
نشر: یادواره کتاب تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۵۲۲‎ /ق‎۴‎ آ‎۴
توسعه علمی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منصوری، رضا، ۱۳۲۶-,تالیف رضا منصوری
موضوع: تحقیق;فیزیک;آموزش عالی
نشر: کمیسیون ملی یونسکو - ایران تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰‎ /الف‎۹‎ م‎۸
طبیعت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هومز، جرمی، ‎۱۹۴۳- م.، Holmes, Jeremy;فرورقی، علی اکبر,تصنیف ارسطو؛ ترجمه علی اکبر فرورقی...
موضوع: فیزیک
نشر: دانشگاه ملی ایران تهران -۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۵۱‎ /الف‎۴‎ ط‎۲
جهان هفت عنصری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استانیو کوویچ، کیریل پتروویج، ‎۱۹۱۱-;فرهیخته، نورالدین,مولفین ام. واسیلیف، ک. استانیوکوویچ؛ مترجم نو...
موضوع: فیزیک;ماده
نشر: عطائی تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۱‎ /‎و‎۲‎ ج‎۹‎ ‎
سه هزار مسئله حل شده فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هالپرن، آلوین، .Halpern, Alvin M;جاویدی، سوسن,نوشته آلوین هال پرن؛ ترجمه سوسن جاویدی...
موضوع: فیزیک
نشر: بشری تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎هـ‎۲‎ س‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء