نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 19  
من الفکر و القلب: فصول من النقد فی العلوم و الاجتماع و الاداب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوطی، محمدسعید رمضان، ‎۱۹۲۹- م، Buti, Muhammad Said Ramadan,محمدسعید رمضان بوطی;محمدسعید رمضان البوط...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);اسلام و علوم
نشر: مکتبه الفارابی دمشق ق‎۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /ب‎۹‎ م‎۸
...فارابی ‎۲: گزارش دومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (دومین: ‎۱۳۸۷: تهران),[تهیه و تنظیم دبیر...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);جشنواره ها;ادبیات فارسی
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /ج‎۵‎ ف‎۲ ۱۳۸۷
...فارابی ‎۱: گزارش نخستین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (اولین: ‎۱۳۸۶: تهران),تهیه و تنظیم دبیرخ...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);جشنواره ها;ادبیات فارسی
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /ج‎۵‎ ف‎۲ ۱۳۸۶
...فارابی ‎۳: گزارش سومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (سومین: ‎۱۳۸۸: تهران),تهیه و تنظیم دبیرخ...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);جشنواره ها;ادبیات فارسی
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /ج‎۵‎ ف‎۲ ۱۳۸۸
جایگاه علوم انسانی در تولید علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شریعتمداری، علی,علی شریعتمداری
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علوم;اسلام و آموزش و پرورش
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /‎ش‎۴‎ ج‎۲‎ ‎
انقلاب دینی و ساختارهای اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، سیدحسین، ‎۱۳۳۸-,تالیف سیدحسین حسینی
موضوع: اسلام و علوم اجتماعی;علوم انسانی (اسلام);اسلام و آموزش و پرورش;اسلام و علوم...
نشر: نشر علم تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /ح‎۵‎ الف‎۸
درآمدی بر علوم انسانی اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خندان، علی اصغر، ‎۱۳۴۸-,به اهتمام علی اصغر خندان
موضوع: علوم انسانی (اسلام);اثبات گرایی;توحید
نشر: دانشگاه امام صادق(ع) تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲‎ /‎خ‎۹‎ د‎۴‎ ‎
تولید و تکوین علوم انسانی اسلامی: تحریر درس گفتارهای دوره فلسفه علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خسروپناه، عبدالحسین، ‎۱۳۴۵-;عاشوری، مهدی، ‎۱۳۵۹-;پارسانیا، حمید، ۱۳۳۷- ؛ Parsania, Hamid,خسرو‌پناه د...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علوم انسانی
نشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دفتر مطالعات تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲‎ /خ‎۴۷‎ ت‎۹
در جستجوی علوم انسانی اسلامی: تحلیل نظزیه های علم دینی و آزمون الگوی حکمی - اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خسروپناه، عبدالحسین، ‎۱۳۴۵-,خسرو‌پناه دزفولی، عبدالحسین‏، ‫۱۳۴۵‬- ;دزفولی، عبدالحسین، ‏‫۱۳۴۵‬-,عبدال...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علم و دین
نشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف قم ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲‎ /‎خ‎۴‎ د‎۴‎ ‎
روایت های موازی در علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میری، سیدجواد، ۱۳۵۰-,میری، جواد، ۱۳۵۰-;میری‌ منیق، سیدجواد، ‏‫۱۳۵۰-‏‬,سیدجواد میری...
موضوع: علوم انسانی;علوم انسانی (اسلام)
نشر: انتشارات جامعه شناسان تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۷۷۳‎ /‎م‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ذاکری، آرمان، ۱۳۶۳-;شریعتی، سارا,شریعتی مزینانی، سارا,نوشته ی آرمان ذاکری؛ با مقدمه سارا شریعتی...
موضوع: اسلام و علوم اجتماعی;علوم انسانی (اسلام);شیعیان - تاریخ
نشر: نگاه معاصر تهران ‏‫۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۰‎ /‎ذ‎۲‎ م‎۷‎ ‎
تمدن پژوهی: مطالعات مفهومی تمدن اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، سیدحسین، ‎۱۳۴۴-,حسینی، حسین، ‎۱۳۴۴-,مقدمه، تهیه و تنظیم سیدحسین حسینی؛ با همکاری محمدعلی توان...
موضوع: تمدن اسلامی;تمدن اسلامی - تاثیر ایران;علوم;علوم انسانی (اسلام);فرهنگ و جهانی شدن...
نشر: انتشارات جامعه‌شناسان تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۲‎ /‎ح‎۵‎ ت‎۸‎ ‎
...فارابی ‎۴: گزارش چهارمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (چهارمین: ‎۱۳۸۹: تهران),تهیه و تنظیم دبی...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);جشنواره ها;ادبیات فارسی
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۸۹ ۲ف ۵ج/ ۲۳۰ BP
ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهیه و تنظیم مجمع عالی حکمت اسلامی
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علوم اسلامی
نشر: انتشارات حکمت اسلامی قم ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: ۴۱ظ/ ۲۳۲ BP
اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، عبدالله، ‎۱۳۵۶-,عبدالله محمدی
موضوع: خبر واحد;اسلام - عقاید;علوم انسانی (اسلام);حدیث - علم الروایه...
نشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۶۱/۳۴‎ /‎م‎۳‎ الف‎۶‎‎
بیست گفتار: درباره فلسفه و فقه علوم اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خسروپناه، عبدالحسین، ‎۱۳۴۵-,خسرو‌پناه دزفولی، عبدالحسین‏، ‫۱۳۴۵‬- ;دزفولی، عبدالحسین، ‏‫۱۳۴۵‬-,عبدال...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علوم اجتماعی - مقاله ها و خطابه ها;فلسفه - مقاله ها و خطابه ها;علم و دین;اسلام و...
نشر: موسسه بوستان کتاب قم ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲‎ /‎خ‎۵‎ ب‎۹‎‎
درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسنی، سیدحمیدرضا، ‎۱۳۴۶-,حسنی، حمیدرضا، ۱۳۴۶-,‏‫سیدحمیدرضا حسنی...
موضوع: علوم انسانی (اسلام);علوم انسانی - فلسفه;علوم - فلسفه;علم و دین...
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲‎ /‎ح‎۴۶‎ د‎۴‎‎
‏‫روش شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی- تطبیقی- اسلامی- کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;فرهادی نهاد، رومینا، ۱۳۶۳-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;فرهادی، رومی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی (اسلام)...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۴‎‎
‏‫روش شناسی تحقیق در عملیات نرم: با تاکید بر مبانی فلسفی و رویکردهای چند روشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;محمدی دولت آبادی، حسین، ۱۳۳۸-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;دولت‌ آبا...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;تحقیق عملیاتی;علوم انسانی (اسلام)
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۳‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء