خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 97  
ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شکورزاده، ابراهیم، ۱۳۰۳-‎۱۳۸۱.,تالیف ابراهیم شکورزاده
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;فارسی;ضرب المثلهای ایرانی
نشر: مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی تهران 1365
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /الف‎۹‎ ش‎۷
قند و نمک: ضرب المثلهای تهرانی بزبان محاوره
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهری باف، جعفر، ۱۲۹۳-۱۳۷۸.,شهری، جعفر,نوشته جعفر شهری (شهری باف)...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;ضرب المثلهای تهرانی
نشر: Van Nostrand Reinhold New York c1989
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۹۹۶‎ /ش‎۸۶‎ ق‎۹
امثال و حکم فارسی به روسی: برای زبان آموزان زبان روسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوراوغلی، خالق، ‎۱۹۱۹-,تهیه و تنظیم خالق کوراوغلی
موضوع: فارسی;ضرب المثلهای فارسی
نشر: ترانه؛ نشر درخشش مشهد 1373
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ ر‎۹۸
فرهنگ مثلهای فارسی با معادلهای انگلیسی و فرانسه شامل: هشتصد مثل فارسی و معادلهای آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابریشمی، احمد، ‎۱۳۰۳-,تالیف احمد ابریشمی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: [بی‌نا] تهران 1373
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ الف‎۲ ۱۳۷۳
از مجموعه ارسال المثل در شعر فارسی از شاهنامه فردوسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منصورموید، علیرضا;فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق,فردوسی طوسی;فردوسی، منصوربن حسن;فردوسی، ابوالقاسم حس...
موضوع: فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. - سرگذشتنامه;شعر فارسی;ضرب المثلهای فارسی...
نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1373
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۴۴۹۵‎ /ت‎۸‎ م‎۸
گنج بی رنج: تکمله ضرب المثل های مشهور فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اویسی، فضل الله,مولف فضل الله اویسی؛ با مقدمه ای از محمدابراهیم باستانی پاریزی...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;شعر فارسی
نشر: [بی‌نا] تهران 1371،‎1363
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ الف‎۸
ضرب المثلها، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویتینگ، کلیفورد، Witting, Clifford;ریدوت، رونالد;بلوچ، حمیدرضا، ۱۳۳۸-;میرزایی، مسعود، ۱۳۳۴-,بلوچ، حم...
موضوع: ضرب المثلهای انگلیسی;ضرب المثلهای فارسی
نشر: نشر پارسا تهران 1371
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۴۰۵‎ /و‎۹‎ ض‎۴
تمثیل و مثل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم، ۱۳۰۰-‎۱۳۷۲;وکیلیان، سیداحمد، ‎۱۳۲۶-,ان‍ج‍وی‌، سیداب‍وال‍ق‍اس‍م‌‏‫، ۱۳۰۰-...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;ضرب المثلها;تمثیلها
نشر: امیرکبیر تهران -1352
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /الف‎۹‎ الف‎۸
ریشه های تاریخی امثال و حکم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرتوی آملی، مهدی، ۱۲۹۶-‎۱۳۶۸.,مهدی پرتوی آملی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;فارسی
نشر: سنایی تهران 1365
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /الف‎۹‎ پ‎۴ ۱۳۶۵
امثال و حکم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸ - ۱۳۳۴,دخو،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬ ;اسیرالجوال،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬;برهنه خوشحال،‏‫...
موضوع: ضرب المثلهای ایرانی;ضرب المثلهای فارسی;ضرب المثلهای عربی;فارسی...
نشر: امیرکبیر] [تهران 1352،‎133
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /الف‎۹‎ د‎۹ ۱۳۵۲
متل ها: گزینه امثال و حکم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸ - ۱۳۳۴;میرمرتضوی، اکرم السادات,دخو،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬ ;اسیرالجوال،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ...
موضوع: ضرب المثلهای ایرانی;ضرب المثلهای فارسی
نشر: نشر نوید مشهد 1365
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /الف‎۹‎ د‎۹۱۱
کاوشی در امثال و حکم فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برقعی قمی، یحیی,برقعی، یحیی;حکمت، یحیی,تالیف سید یحیی برقعی...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;ضرب المثلهای ایرانی;اصطلاحها و تعبیرها...
نشر: فروغی [تهران] 1351
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ب‎۴‎ ک‎۲
برخی از مثلها و تعبیرات فارسی (ادبی و عامیانه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رجب زاده، هاشم، ‎۱۳۲۰-,تالیف هاشم رجب زاده
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;ضرب المثلها
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد 1372
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ر‎۳‎ ب‎۴
مثلهاو حکمتها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عفیفی، رحیم، ۱۳۰۲-‎۱۳۷۵.,تالیف رحیم عفیقی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: سروش تهران 1371
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ ع‎۷
ضرب المثلهای منظوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خرمی، حسین,حسین خرمی با مقدمه محمدابراهیم باستانی پاریزی...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: نشر خرم قم 1376
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ خ‎۴
فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امینی، امیرقلی، ۱۲۷۶-‎۱۳۵۷.,گردآورنده امیرقلی امینی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;فارسی
نشر: دانشگاه اصفهان اصفهان 1369
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۳۷۵‎ /الف‎۸۸‎ ف‎۴
فرهنگ عوام: یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امینی، امیرقلی، ۱۲۷۶-‎۱۳۵۷.;نواب، عبدالباقی,گردآورنده امیرقلی امینی...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی;فارسی
نشر: دانشگاه اصفهان اصفهان 1354-1350
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۳۷۵‎ /الف‎۸۹
فرهنگ پنج زبانه امثال و حکم: فرهنگ تطبیقی امثال و حکم فارسی با معادلهای انگلیسی - فرانسه - آلمانی - اسپانیایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابریشمی، احمد، ‎۱۳۰۳-,تالیف احمد ابریشمی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: احمد ابریشمی تهران 1375
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۹۹۶‎ /الف‎۲‎ ف‎۴
مثلهای فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی اصفهانی، صادق,از کتاب شاهد صادق؛ ویراسته صادق کیامهر...
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: [بی‌نا] تهران 1356
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۵۱۹‎ /ف‎۲‎ ص‎۲
داستانهای کوتاه ایرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خراسانی، حسین,حسین خراسانی
موضوع: داستانهای کوتاه فارسی;ضرب المثلهای فارسی
نشر: اقبال تهران 1341
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۵۶۵‎ /ر‎۲‎ د‎۲
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;