نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 55  
آئین نامه سازه های بتن آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسسه بتن امریکا؛ American Concrete Institute,انجمن بتن آمریکا ;انستیتو بتن آمریکا ,زیر نظر امیرمسعو...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۵‎ /م‎۸‎ آ‎۹
آئین نامه سازه های بتن آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسسه بتن امریکا؛ American Concrete Institute;نقیه، مجیدرضا، ۱۳۴۷-,انجمن بتن آمریکا ;انستیتو بتن آمر...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: ارکان اصفهان ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۵‎ /م‎۸‎ آ‎۹۲
دستگاه طراحی کامپیوتری سازه های بتن آرمه CAD concrete
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همتی، یحیی، ‎۱۳۰۸-;مختارزاده، عباس، ۱۳۴۵- ,یحیی همتی، عباس مختارزاده...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;سازه - برنامه های کامپیوتری
نشر: مرکز خدمات فرهنگی سالکان تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎هـ‎۸‎ د‎۵‎ ‎
روش های خمیری برای سازه های فولادی و بتنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موی، استیوارت، .Moy, Stuart S.J;اصفهانی، محمدرضا,نوشته استوارت موی؛ ترجمه محمدرضااصفهانی...
موضوع: تحلیل خمیری;ساختمان های فلزی;ساختمان های بتن مسلح
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۵۲‎ /‎م‎۸‎ ر‎۹‎ ‎
طراحی سازه های بتن آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیلای، اس. اونی کریشنا، ۱۹۵۵- م.؛ Pillai, S. Uniikrishina;کرک، دونالد واین، ۱۹۳۴-، Kirk, Donald Wayn...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران) تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎پ‎۹‎ ط‎۴‎ ‎
طراحی سازه های بتن مسلح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,شاپور طاحونی
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح
نشر: دهخدا تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎ط‎۲۳‎ ‎ ‎ ‎
طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای آیین نامه بتن ایران (آبا)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,مولف شاپور طاحونی
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح - طرح و محاسبه
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎ط‎۲۳‎ ط‎۴‎ ‎
دستورالعمل طرح: محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قالیبافیان، مهدی، ۱۳۱۴-,قالیبافان، مهدی,مهدی قالیبافیان...
موضوع: طراحی سازه;ساختمان های بتن مسلح
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۵۸‎ /‎ق‎۲۸‎ ‎ ‎ ‎
طرح و محاسبات اعضای بتن آرمه سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارشنگ، رحیم,
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;مهندسی سازه
نشر: انتشارات نوبل تبریز ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳‎ /‎الف‎۴‎ ط‎۴‎ ‎
طرح و محاسبه بتون مسلح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیراحمدی، محمود,
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح - طرح و محاسبه
نشر: [مهران] تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳‎ /‎الف‎۸‎ ط‎۴‎ ‎
طرح و محاسبه بتون مسلح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیراحمدی، محمود,محمود امیر احمدی
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح
نشر: نشر امید [تهران] ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳‎ /‎الف‎۸‎ ط‎۴۲‎ ‎
بتون آرمه: تکنیک ساختمان و محاسبات ایستائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخ سرشت، ابراهیم,
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح
نشر: دهخدا تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳‎ /ف‎۴‎ ب‎۲
بتون و روش اجرای آن (براساس آئین نامه ۱۱۰ CP )
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارنبروک، جورج;انصاری، امیرمسعود,بارنبروک، جرج;مسعود انصاری، امیر,تالیف: جی - بارنبروک و دیگران؛ ترج...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن
نشر: حاجی حسینی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /ب‎۲۹
سازه های بتن مسلح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تعاونی، شاهین، ‎۱۳۲۶-,
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;مهندسی سازه
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎ت‎۶۲‎ ‎ ‎ ‎
طرح و تحلیل سازه های بتن مسلح، بر اساس آئین نامه CP IIO
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فلامکی، مسعود,ترجمه و تالیف مسعود فلامکی
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: انتشار [تهران] ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /‎ف‎۸‎ ط‎۴‎ ‎
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کی نیا، امیر مسعود,تالیف امیرمسعود کی نیا
موضوع: ساختمان های بتن مسلح;بتن مسلح
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) اصفهان ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲‎ /ک‎۹‎ آ‎۹
محاسبات ساختمانهای بتنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سوداگر، حسین، ‎۱۳۲۳-,ترجمه و تالیف حسین سوداگر
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: حسینیان تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲۲‎ /‎س‎۹‎ م‎۳‎ ‎
آئین نامه ساختمانهای بتن مسلح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حکیم، خسرو;امربر، حسین,ترجمه و تنظیم خسرو حکیم و حسین امربر...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲۴‎ /ح‎۷‎ آ‎۹
آئین نامه بتون آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدالحسین زاده، اکبر,
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: دانشجو تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۳/۲۴‎ /ع‎۲۴
آئین نامه سازه های بتن آرمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسسه بتن امریکا؛ American Concrete Institute,انجمن بتن آمریکا ;انستیتو بتن آمریکا ,ترجمه 83 - 318 A...
موضوع: ساختمان های بتن مسلح
نشر: دانشگاه اصفهان، جهاد دانشگاهی اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۱۵۰۱‎ /م‎۸۵
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء