نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 104  
راهنمای نظریه ادبی معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سلدن، رامان؛ Selden, Raman;مخبر، عباس، ‎۱۳۳۲-,نویسنده رامان سلدن؛ مترجم عباس مخبر...
موضوع: نقد
نشر: طرح نو تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۹۴‎ /س‎۸‎ ر‎۲
تاریخ نقد جدید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولک، رنه، ۱۹۰۳-‎۱۹۹۵م.، Wellek, Rene;ارباب شیرانی، سعید، ۱۳۱۶-‎۱۳۸۹.,رنه ولک؛ ترجمه سعید ارباب شیراز...
موضوع: نقد;ادبیات غرب
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۸‎ /‎و‎۸‎ ت‎۲‎‎
حلقه انتقادی: ادبیات، تاریخ هرمنوتیک فلسفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوی، دیوید کازنز، Hoy, David Couzens;فرهادپور، مراد، ‎۱۳۳۷-,نوشته دیوید کوزنز هوی؛ ترجمه مراد فرهادپ...
موضوع: هرمنوتیک;نقد;تاریخ
نشر: گیل؛ روشنگران تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۲۴۱‎ /‎هـ‎۹‎ ح‎۸‎ ‎
در نقد و ادب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مندور، محمد، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م.؛ Mandur, Muhammad;شریعتی، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶؛ Shariati, Ali,محمد مندور، ۱۹۰۷-۱۹...
موضوع: نقد
نشر: کتابفروشی امیرکبیر مشهد ۱۳۴۶
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎م‎۸۴‎ ‎ ‎ ‎
گفتاری در باره نقد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوف، گراهام گولدن، ‎۱۹۰۸- م.، Hough, Graham Goulden;پروینی، نسرین، ‎۱۳۳۵-,ه‍وف‌، گ‍راه‍ام‌ گ‍ل‍دن‌...
موضوع: نقد
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎هـ‎۹۷‎ ‎ ‎ ‎
نظریه ادبیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولک، رنه، ۱۹۰۳-‎۱۹۹۵م.، Wellek, Rene;وارن، اوستین، ۱۸۹۹-، Warren, Austin;موحد، ضیا، ‎۱۳۲۱-;مهاجر، پر...
موضوع: ادبیات - فلسفه;نقد;ادبیات;ادبیات - زیبایی شناسی
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۴۵‎ /‎و‎۸‎ ن‎۶‎ ‎
چشم اندازی از ادبیات و هنر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولک، رنه، ۱۹۰۳-‎۱۹۹۵م.، Wellek, Rene;یوسفی، غلامحسین، ۱۳۰۶-‎.۱۳۶۹;صدقیانی، محمدتقی، ۱۳۰۲-‎۱۳۶۲.,نوشت...
موضوع: ادبیات;نقد
نشر: معین تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۴۵‎ /چ‎۵۸
راهنمای رویکردهای نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گورین، ویلفرد، .Guerin, Wilfred L;میهنخواه، زهرا,تالیف ویلفرد ال. گورین...(و دیگران)؛ ترجمه زهرا میه...
موضوع: نقد
نشر: اطلاعات تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎گ‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
در نقد و ادب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مندور، محمد، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م.؛ Mandur, Muhammad;شریعتی، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶؛ Shariati, Ali;یوسفی، غلامحسین، ۱۳...
موضوع: نقد;نقد ادبی
نشر: امت بی‌جا ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎م‎۸۴‎ د‎۴‎ ‎
دیدگاههای نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکات، ویلبر استیوارت، ‎۱۹۱۴- م.، Scott, Wilbur Stewart;الیوت، تامس استرنز، ۱۸۸۸-‎۱۹۶۵م.، Eliot,...
موضوع: نقد
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۴۸
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۵‎ /الف‎۵‎ د‎۹
روش نقد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفائی حائری، علی، ۱۳۳۰-۱۳۷۸.,صاد، علی، ۱۳۳۰-۱۳۷۸.;صاد، عین، ۱۳۳۰-۱۳۷۸.;عین - صاد، ۱۳۳۰-۱۳۷۸.;صفایی ح...
موضوع: فلسفه;فلسفه تطبیقی;نقد
نشر: لیله القدر قم ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۷۹۹‎ /‎ص‎۲‎ ر‎۹‎‎
مبانی نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گورین، ویلفرد؛ Guerin, Wilfred;طاهری، فرزانه، ‎۱۳۳۷-,گ‍ری‍ن‌، وی‍ل‍ف‍رد,ویلفرد گرین... [ودیگران]؛ تر...
موضوع: نقد
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎م‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
نقد و حقیقت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارت، رولان، ۱۹۱۵-‎۱۹۸۰م.؛ Barthes, Roland;دقیقیان، شیرین دخت، ‎۱۳۳۶-,رولان بارت؛ ترجمه شیرین دخت دق...
موضوع: نقد
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۹۹‎ /‎ف‎۴‎ ب‎۲‎ ‎
فی المیزان الجدید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مندور، محمد، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م.؛ Mandur, Muhammad,محمد مندور، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م‌.,بقلم محمد مندود...
موضوع: نقد
نشر: دارالنهضة المصریه القاهره [۱۹۷۳]
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /م‎۸‎ ف‎۹
دراسات فی النقد و الشعر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حانی، ناصر,ناصر الحانی
موضوع: نقد;نقد ادبی
نشر: المکتبة العصریه بیروت [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /ح‎۲‎ د‎۴
النقد و النقاد المعاصرون؛ حسین المرصفی، میخائیل نعیمه، عبدالرحمن شکری...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مندور، محمد، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م.؛ Mandur, Muhammad,محمد مندور، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م‌.,بقلم محمد مندور...
موضوع: نقد;نقد ادبی
نشر: دارالنهضة المصریه القاهره ۱۹۹۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /م‎۸‎ ن‎۷۴
مقالات فی النقد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آرنولد، متیو، ۱۸۲۲-‎۱۸۸۸م.، Arnold, Matthew;مرقص، لویس,تالیف ماثیو آرنولد؛ ترجمه و تقدیم لویس مرقص...
موضوع: نقد
نشر: دارالمصریه القاهره ۱۹۶۶
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۴۰۲۲‎ /آ‎۴‎ م‎۷
النظریة الادبیة المعاصرة
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سلدن، رامان؛ Selden, Raman;عصفور، جابر، Usfur, Jabir,جابر عصفور,تالیف رامان سلدن؛ ترجمه جابر عصفور...
موضوع: نقد
نشر: دارقباء القاهره ۱۹۹۸
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۹۴‎ /س‎۸‎ ن‎۶
الحلقه النقدیه: الادب و التاریخ و الهرمنیوطیقا الفلسفیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوی، دیوید کازنز، Hoy, David Couzens;حامد، خالده,دیفید کورنز هویی؛ ترجمه خالدة حامد...
موضوع: هرمنوتیک;نقد;تاریخ
نشر: مرکز الانماء الحضارة م‎۲۰۰۸
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۲۴۱‎ /هـ‎۹‎ ح‎۸۱
النقد و النقاد المعاصرون: حسین المرصفی، میخائیل نعیمه، عبدالرحمن شکری...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مندور، محمد، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م.؛ Mandur, Muhammad,محمد مندور، ۱۹۰۷-۱۹۶۵م‌.,بقلم محمد مندور...
موضوع: نقد;نقد ادبی;نویسندگان عرب
نشر: مکتبة نهضة مصر قاهره
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /م‎۸۱‎ ن‎۷۴
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء