نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 46  
ابعاد انسانی: نوع آدمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهزاد، محمود، ۱۲۹۲-‎.۱۳۸۵,محمود بهزاد
موضوع: انسان;روان شناسی فیزیولوژیکی;مغز
نشر: هدایت رشت ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۴۵۰‎ /ب‎۹‎ الف‎۲
روان شناسی فیزیولوژیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کالات، جیمز؛ .Kalat, James W;بیابانگرد، اسماعیل، ‎۱۳۴۶ -;علی پور، احمد، ۱۳۴۵- ;غضنفری، احمد، ۱۳۴۳-;ن...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی;روانشناسی عصبی;زیست شناسی روانی...
نشر: دانشگاه شاهد تهران ۱۳۷۳-
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۰‎ /‎ک‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
مغز و رفتار: زیست شناسی در زندگی روزمره
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمبل، فرانک، Campbell, Frank;باطنی، محمدرضا، ‎۱۳۱۳-,کمپبل، فرانک,فرانک کمپ بل، جورج سینگر؛ ترجمه محم...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی;مغز
نشر: فرهنگ معاصر تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۰‎ /ک‎۸‎ م‎۶
مبانی روان شناسی فیزیولوژیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارلسون، نیل، ‎۱۹۴۲- م.، .Carlson, Neil R;پژهان منش، علی اکبر، ‏‫‏۱۳۱۶-,نایل آر. کارلسون؛ ترجمه...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: غزل اصفهان ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۰‎ /ک‎۲‎ م‎۲
کار و مغز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرولوف، یوری;تهرانی، مزدک;بیدگلی، امیر، ,یوری فرولوف؛ مترجمان مزدک تهرانی و امیر بیدگلی...
موضوع: جسم و جان;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: شباهنگ تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۶۱‎ /‎ف‎۴‎ ‎ ‎ ‎
از آدمی تا آدمیت: شناخت علمی انسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مخیر ایرانی، هاشم، ۱۳۰۷-,مخیر، هاشم، ۱۳۰۷-,نگارش و اقتباس هاشم مخیر...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: پاژنگ تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۵/۲‎ /م‎۳۹
منتخب آثار پاولوف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاولوف، ایوان پتروویچ، ۱۸۴۹-‎۱۹۳۶م.؛ Pavlov, Ivan Petrovich;پوپوف، او؛ Popov, O;رخلین، ل;گوشتر یانتز...
موضوع: روان شناسی;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۶‎ /‎پ‎۲‎ م‎۸‎ ‎
رویکرد پاولفی به روانپزشکی و روانشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاولوف، ایوان پتروویچ، ۱۸۴۹-‎۱۹۳۶م.؛ Pavlov, Ivan Petrovich;روخلین، لیون لازاریویچ، ‎۱۹۰۳-;پوپوف، ی....
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی;فیزیولوژی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۰‎ /‎پ‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
فیزیولژی روانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهتدی، نادره، ‎۱۳۱۱-,ترجمه و نگارش و انتخاب منابع از نادره مهتدی...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: دانشگاه ابوریحان بیرونی تهران ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۱‎ /‎م‎۹۲‎ ‎ ‎ ‎
ساخت و کار ذهن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بلیک مور، کالین، Blakemore, Colin;باطنی، محمدرضا، ‎۱۳۱۳-,ترجمه محمدرضا باطنی...
موضوع: مغز;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: فرهنگ معاصر تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۷۶‎ /‎ب‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
زیست شناسی و رفتار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آیدوسن، سمیویل، Eiduson, Samuel;بهزاد، محمود، ۱۲۹۲-‎.۱۳۸۵;امانت، ابراهیم,تالیف سامیوئل آیدوسن [و دیگ...
موضوع: زیست شیمی;رفتارگرایی;روان شناسی فیزیولوژیکی;بیماری های روانی - تشخیص و آمار...
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۵۲-۱۳۵۱
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۵۲۱‎ /‎آ‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
یادگیری و رفتار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلاند، جیمزگوردن، Holland, James Gordon;اسکینر، بوروس فردریک، ۱۹۰۴-‎۱۹۹۰م.؛ Skinner, Burrhus Frederi...
موضوع: رفتار انسانی;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: دانشگاه پهلوی شیراز شیراز ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۷۷‎ /ه‎۸۲
اندیشه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بقیعی، غلامحسین,
موضوع: اندیشه و تفکر;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: کیهان تهران ۱۳۴۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۵۵‎ /ب‎۶۹
اندیشه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بقیعی، غلامحسین,غلامحسین بقیعی
موضوع: اندیشه و تفکر;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: بی‌نا [بی‌جا [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۵۵‎ /ب‎۶۹‎ الف‎۸
برگزیده کارهای پاولوف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاولوف، ایوان پتروویچ، ۱۸۴۹-‎۱۹۳۶م.؛ Pavlov, Ivan Petrovich;پویازند، محمدصادق،‏‫ ۱۳۲۳- ‏‬,پ‍اول‍ف‌، ...
موضوع: روان شناسی;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: مازیار [تهران] ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۲‎ /پ‎۲‎ ب‎۴
کارهای اساسی پاولوف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاولوف، ایوان پتروویچ، ۱۸۴۹-‎۱۹۳۶م.؛ Pavlov, Ivan Petrovich;کاپلان، رابرت-مایکل؛ Kaplan, Robert-Mich...
موضوع: فیزیولوژی;روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: پیام تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۲‎ /‎پ‎۲‎ ک‎۲‎ ‎
روانشناسی فیزیولوژیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مورگان، کلیفورد تامس؛ Morgan, Clifford Thomas;بهزاد، محمود، ۱۲۹۲-‎.۱۳۸۵,مورغان، کلیفورد ت.;مورگان، ک...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر: فرانکلین ۱۳۵۷ ،‎۱۳۴
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۵‎ /‎م‎۹‎ ‎ ‎ ‎
پسیکولوژی علم روح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارانی، تقی، ۱۲۸۱-‎۱۳۱۸.,
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی;روح
نشر: آبان تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۵/۲‎ /الف‎۴‎ پ‎۵
نکاتی چند درباره روانشناسی فیزیولوژیک، (برای استفاده دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاهها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهزاد، محمود، ۱۲۹۲-‎.۱۳۸۵,
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۵۵/۲‎ /ب‎۹‎ ن‎۸
مجموعه درسنامه روانشناسی فیزیولوژیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گودرزی ملایری، بهزاد,گودرزی، بهزاد;ملایری، بهزاد,بهزاد گودرزی ملایری...
موضوع: روان شناسی فیزیولوژیکی;زبان پریشی
نشر: آوای نور [تهران] ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۶۰‎ /گ‎۹‎ م‎۳
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء