نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 89  
دینامیک مهندسی، سیستم متریک SI
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;حقیقی تاجور، حسن...
موضوع: دینامیک
نشر: اترک مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹‎ ‎
مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فدایی ایام، اکبر,ایام، اکبر;فدائی ایام، علی اکبر,اکبر فدائی ایام...
موضوع: دینامیک
نشر: آزاده؛ سحر تهران -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /ف‎۴‎ ت‎۳
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;ملکان، مجید، ‎۱۳...
موضوع: دینامیک
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۳‎‎
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیمز، اروینگ هرمن، ‎۱۹۲۳ - م.؛ Shames, Irving Herman;ملکان، مجید، ‎۱۳۳۶- ,شیمز، ایروینگ، ۱۹۲۳- م.;شم...
موضوع: دینامیک;مکانیک عملی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎ش‎۹‎ د‎۹‎ ‎
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشاد، مهدی، ‎۱۳۲۰-,تالیف مهدی فرشاد
موضوع: مکانیک;استاتیک;دینامیک;مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۲۵‎ /‎ف‎۴‎ م‎۷‎ ‎
دینامیک ذره - حالت کلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدرحمانی، یوسف,
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۴۵‎ /‎ع‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
دینامیک برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکخواه بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-,بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-;بهرامی، نیکخواه، ۱۳۱۸-;نیکخواه، منصور، ۱۳۱۸-,تالیف...
موضوع: دینامیک;بردارها
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ [تهران] ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۵۲‎ /‎ن‎۹‎ د‎۹‎ ‎
متمم دینامیک مریام: شامل حل تمامی مسایل دینامیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محجوب مقدس، سعید، ‎۱۳۳۴-,م‍ح‍ج‍وب‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴- ;م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴-,تالیف سعید محجوب مقدس...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ م‎۵۱
در قلمرو مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هامفری، داگلاس، ۱۸۸۰-۱۹۴۵، Humphery, Douglas;تاپینگ، د.، .Topping, D;شریف زاده، هوشنگ، ۱۳۱۷ - ‎۱۳۶۹,...
موضوع: مکانیک;دینامیک;استاتیک
نشر: موسسه انتشارات فاطمی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۰۵‎ /‎هـ‎۲‎ د‎۴‎‎
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;محجوب مقدس، سعید...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲‎ ‎
دینامیک کلاسیک: ذرات و سسیستم ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماریون، جری؛ Marion, Jerry B;تورنتون، استیون؛Thornton, Stephen T;پاشایی راد، جلال الدین، ‎۱۳۲۴-;معلم...
موضوع: دینامیک
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۴۵‎ /‎م‎۲‎ د‎۹‎ ‎
متمم دینامیک مریام = Dynamics شامل حل تمامی مسایل دینامیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محجوب مقدس، سعید، ‎۱۳۳۴-,م‍ح‍ج‍وب‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴- ;م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴-,تالیف سعید محجوب مقدس...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۷ ۱۳۷۵
آشنایی با دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرسیوال، ایان، ‎۱۹۳۱- م.؛ Percival, Ian;ریچاردز، درک، Richards, Derek;رابط، نادر، ‎۱۳۱۵-,ایان پرسیوا...
موضوع: دستگاههای دینامیکی دیفرانسیل پذیر;دستگاههای هامیلتونی;دینامیک...
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۶۱۴/۸‎ /پ‎۴‎ آ‎۵
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حجازی،,
موضوع: دینامیک;حرکت شناسی
نشر: بی‌نا [بی‌جا [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۱۳۳‎ ‎ح‎۳۲‎ ‎ ‎ ‎
متمم دینامیک مریام = Dynamics
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محجوب مقدس، سعید، ‎۱۳۳۴-;مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop,م‍ح‍ج‍وب‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه امام حسین، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۷‎ ۱۳۷۵الف
پرسش و پاسخ دینامیک مریام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;نخعی، رضا، ۱۳۴۰-,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-...
موضوع: دینامیک
نشر: نشر هگمتان تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /م‎۴‎ د‎۹۲۸
دینامیک کلاسیک: ذرات و سیستمها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماریون، جری؛ Marion, Jerry B;تورنتون، استیون؛Thornton, Stephen T;رابط، فریدون، ‎۱۳۱۵-;مصلحی فرد، محم...
موضوع: دینامیک
نشر: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۴۵‎ /‎م‎۲‎ د‎۹۲‎ ‎
دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;کریگ، ال. گلن؛ Kraige, L. Glenn;محجوب مقدس، سعید...
موضوع: دینامیک
نشر: سپاهان اصفهان ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎م‎۴‎ د‎۹۲۳‎ ‎
دینامیک سیستم ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوگاتا، کاتسوهیکو، ۱۹۲۵‏-‏ م.‏‬؛ Ogata, Katsuhiko ;موحدی، مسعود، ۱۳۳۸-,اگاتا، کاتسوهیکو، ۱۹۲۵- م.,تا...
موضوع: مهندسی - الگوهای ریاضی;دینامیک;تجزیه و تحلیل سیستم ها
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۲‎ /‎الف‎۷‎ د‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء