نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 46  
پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار= Essai sur les Donnees immediates de la conscience رهیافتی به نخستین داده های وجدان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برگسون، هانری لوئی، ۱۸۵۹-‎۱۹۴۱م.؛ Bergson, Henri Louis;بیانی، علیقلی، ۱۲۹۱-۱۳۸۸.,برگسون، هانری لویی،...
موضوع: خودآگاهی;جبر و اختیار;فضا و زمان;شناخت (فلسفه)
نشر: انتشار تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۲۲‎ /ب‎۴‎ پ‎۴
آتش درون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱-‎۱۹۹۸م.؛ Castaneda, Carlos;کندری، مهران، ۱۳۲۳-;کاظمی، مسعود,گاستاندا، کارلوس،...
موضوع: سرخپوستان یاکوئی;دون خوان، ‎۱۸۹۱;کاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱;سرخپوستان مکزیکی;خودآگاهی;عرفان سرخپوستی...
نشر: فردوسی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: F‎ ۱۲۲۱‎ /ی‎۲‎ ک‎۲
آتشی از درون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱-‎۱۹۹۸م.؛ Castaneda, Carlos;صالحی، ادیب,گاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱-‎۱۹۹۸م.,نوشته ک...
موضوع: سرخپوستان یاکوئی - دین;دون خوان، ‎۱۸۹۱- ;کاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱;سرخپوستان مکزیکی - دین;خودآگاهی;عر...
نشر: شباویز تهران ۱۳۶۵ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: F‎ ۱۲۲۱‎ /‎ی‎۲‎ ک‎۲۱‎ ‎
زمان و اراده آزاد؛ تحقیق در باب معطیات بیواسطه خودآگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برگسون، هانری لوئی، ۱۸۵۹-‎۱۹۴۱م.؛ Bergson, Henri Louis;سعادت نژاد، احمد,برگسون، هانری لویی، ۱۸۵۹-‎۱۹...
موضوع: خودآگاهی;جبر و اختیار;فضا و زمان
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۲۲‎ /ب‎۴۷
راه سوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-,سبحانی، جعفر، ۱۳۰۸-;آیت‌ الله سبحانی، جعفر، ۱۳۰۸-,نوشته جعفر سبحانی...
موضوع: خودآگاهی;اسلام
نشر: غدیر تهران [۱۳۵۵]
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /س‎۲‎ ر‎۲
راه سوم به ضمیمه خودآگاهی، استحمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شریعتی، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶؛ Shariati, Ali,پایدار، رضا، شریعتی، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶.;سربداری، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶.;...
موضوع: خودآگاهی;اسلام - تجدید حیات فکری
نشر: تشیع تهران ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /‎ش‎۴‎ ر‎۲‎ ‎
تحلیل ذهن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راسل، برتراند، ۱۸۷۲-‎۱۹۷۰م.؛ Russell, Bertrand ;بزرگمهر، منوچهر، ۱۲۸۹-‎۱۳۶۵.,راسل، برتراند آرتور ویل...
موضوع: روان شناسی;خودآگاهی;شناخت (فلسفه);ذهنیت
نشر: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۲۱‎ /‎ر‎۲‎ ت‎۳‎‎
ارغنون سوم، سومین قانون اندیشه کلیدی برای حل اسرار جهان هستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوسپنسکی، پیوترد میانوویچ، ۱۸۷۸-۱۹۴۷، (Uspenskii,P.O.(Peter Dem Lanovhch;بهرامی حران، محمدتقی، ‎۱۳۱...
موضوع: بعد چهارم;خودآگاهی
نشر: چاپ و نشر بنیاد تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۴۲۷۹‎ /الف‎۸‎ الف‎۴
آتش درون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاستاندا، کارلوس، ۱۹۳۱-‎۱۹۹۸م.؛ Castaneda, Carlos;کندری، مهران، ۱۳۲۳-;کاظمی، مسعود,گاستاندا، کارلوس،...
موضوع: سرخپوستان مکزیکی;سرخپوستان یاکوئی;دون خوان، ‎۱۸۹۱;خودآگاهی;عرفان سرخپوستی...
نشر: نشر میترا تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: F‎ ۱۲۲۱‎ /ی‎۲‎ ک‎۲ ۱۳۷۷
به دنبال شادکامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کایز، کن، ‎۱۹۲۱ - م.، Keyes, Ken;بورکان، تالی، Burkan, Tolly;شجری، فتح الله، ‎۱۳۳۵ -;شاهلویی پور...
موضوع: خوشبختی;خودآگاهی;موفقیت
نشر: انجمن قلم ایران تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۵۷۵‎ /خ‎۹‎ ک‎۲۴
هستی در زمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوید، ژنویو، .Lloyd, Genevieve;حقیقی راد، منوچهر، ‎۱۳۳۳ -,ژنویو لوید؛ مترجم منوچهر حقیقی راد...
موضوع: زمان;درون نگری (نظریه شناخت);خودآگاهی;ادبیات
نشر: دشتستان تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۶۳۸‎ /‎ل‎۹‎ هـ‎۵‎ ‎
مبانی نظری و کاربردهای آموزشی: نظریه فراشناخت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آقازاده، محرم، ۱۳۴۷ -;احدیان، محمد، ‎۱۳۲۳-,تالیف محرم آقازاده، محمد احدیان...
موضوع: فراشناخت;شناخت (روان شناسی);خودآگاهی
نشر: نوپردازان کرمانشاه ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۳۱۱‎ /آ‎۷‎ م‎۲
تاملات هگلی: درسهایی درباره پدیدارشناسی ذهن هگل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جهانبگلو، رامین، ‎۱۳۳۵-,رامین جهانبگلو
موضوع: پدیده شناسی;روح;خودآگاهی;حقیقت
نشر: نی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۴۸‎ /ج‎۹‎ ت‎۲
خودآگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امامی نایینی، نسرین، ‎۱۳۵۱-,گردآوری و تالیف نسرین امامی نائینی؛ [برای] دفتر پیشگیری از آسیب های اجتم...
موضوع: مهارت های زندگی;خودآگاهی;خودشناسی;راه و رسم زندگی
نشر: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۲۰۳۷‎ /الف‎۸‎ خ‎۹
ذهن هولوتراپیک: راهی به سوی جهان هولوگرافیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گروف، استانیسلاو، ‎۱۹۳۱- م.؛ Grof, Stanislav;بنت، هال زینا، ‎۱۹۳۶- م.، Bennett, Hal Zina;گذرآ...
موضوع: ناخودآگاهی;خودآگاهی;نفس;عرفان
نشر: هرمس تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۳۱۵‎ /گ‎۴‎ ذ‎۹
خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جینز، جولیان، ۱۹۲۰-‎۱۹۹۷م، Jaynes, Julian;پارسا، خسرو، ‎۱۳۱۵-,جولیان جینز؛ ترجمه ی خسرو پارسا...[و د...
موضوع: خودآگاهی;خودآگاهی - تاریخ
نشر: آگاه تهران -۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۳۱۱‎ /‎ج‎۹‎ خ‎۲‎ ‎
خلقت و تکامل مغز و روان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیمیایی، محمدتقی، ‎۱۳۲۶-,نگارش تقی کیمیایی اسدی
موضوع: مغز - تکامل;زیست شناسی تکوینی اعصاب;خودآگاهی;حافظه
نشر: نگاه معاصر تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۷۶‎ /‎ک‎۹۴‎ خ‎۸‎ ‎
ماده و آگاهی: درآمدی به فلسفه ی ذهن امروز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چرچلند، پل، ‎۱۹۴۲- م، Churchland, Paul M;غلامی، امیر، ‎۱۳۵۵- ,پاول چرچلند؛ ترجمه امیر غلامی...
موضوع: فلسفه ذهن;هوش;خودآگاهی;شناخت (روان شناسی);هوش مصنوعی
نشر: نشرمرکز تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۳۱‎ /‎چ‎۴‎ م‎۲‎ ‎
فنومنولوژی روح (پدیدارشناسی ذهن)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش، ۱۷۷۰-‎۱۸۳۱م.؛ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich;جبلی، زیبا، ‎۱۳۴۵- ,ه‍گ‍ل‌،...
موضوع: نفس;خودآگاهی;حقیقت;شناخت (فلسفه)
نشر: شفیعی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۲۸‎ /‎ف‎۲‎ ج‎۲‎ ‎
آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اردبیلی، محمدمهدی، ۱۳۶۱-,تالیف محمدمهدی اردبیلی
موضوع: پدیده شناسی;نفس;خودآگاهی;حقیقت
نشر: روزبهان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۲۹‎ /الف‎۴‎ آ‎۷
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء