نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 157  
حقوق جزای عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولیدی، صالح، ۱۳۱۵-۱۳۹۴.,ولیدی، صالح,تالیف محمد صالح ولیدی...
موضوع: حقوق جزا;حقوق جزا (فقه)
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه [تهران] -۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎ج‎۴‎ و‎۸‎ ‎ ‎
نظری به قوانین جزایی اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسنی، علی اکبر، ‎۱۳۱۷-,نگارش علی اکبر حسینی
موضوع: حقوق جزا (فقه)
نشر: وزارت آموزش و پرورش تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎ح‎۵۹‎ ‎ ‎ ‎
شرکت و معاونت در جرم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرادی، حسن، ۱۳۳۶-,تالیف حسن مرادی
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق جزا;جرم شناسی
نشر: نشر میزان [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۴‎ ش‎۴
دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن، ۱۳۱۶-۱۳۸۷.,مرعشی شوشتری، محمدحسن، ۱۳۱۶-۱۳۸۷.;مرعشی، محمدحسن، ۱۳۱۶-۱۳۸۷.;شو...
موضوع: حقوق جزا (فقه)
نشر: نشر میزان [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۴‎ د‎۹
حقوق جزای اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عوده، عبدالقادر، ۱۹۰۷-‎۱۹۵۴م.;قربان نیا، ناصر;رهائی، سعید، ۱۳۴۱-;جعفری، حسین، ‎۱۳۴۸-,تالیف عبدالقادر...
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق تطبیقی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)، معاونت فر تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎ع‎۹‎ ت‎۵۴‎ ‎
سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلامی و ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیری، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف عباس شیری
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق جزا - ایران;گذشت
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎ش‎۹‎ س‎۷‎ ‎
حقوق جزای اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عوده، عبدالقادر، ۱۹۰۷-‎۱۹۵۴م.;قربان نیا، ناصر;منصوری، مهدی;الفت، نعمت الله;شیری، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف ع...
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق تطبیقی
نشر: نشر میزان تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎ع‎۹‎ ت‎۵۴۱‎ ‎
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اصغری، شکرالله، ۱۳۱۴-‎۱۳۶۳.,پیشگفتار به قلم محمد اصغری
موضوع: حقوق جزا (فقه)
نشر: بعثت تهران [۱۳۶۶‎ تار
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎الف‎۶۶‎ س‎۹۲‎ ‎
بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حبیب زاده، محمدجعفر، ‎۱۳۳۶-,نوشته محمد جعفر حبیب زاده
موضوع: حقوق جزا (فقه);محاربه (فقه)
نشر: سازمان انتشارات کیهان تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /ح‎۲‎ ب‎۴
تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیض، علیرضا، ۱۳۰۴-، Fayz, Ali Riza,علیرضا فیض
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق تطبیقی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎ف‎۹‎ ت‎۶‎‎
مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیض، علیرضا، ۱۳۰۴-، Fayz, Ali Riza,علیرضا فیض
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق تطبیقی
نشر: وزارت ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات تهران ۱۳۶۴-
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎ف‎۹‎ م‎۷۲‎‎
حقوق جزاء
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولیدی، صالح، ۱۳۱۵-۱۳۹۴.,ولیدی، صالح,صالح ولیدی
موضوع: حقوق جزا (فقه)
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎و‎۷۹‎ ح‎۷‎ ‎
حدود الهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی، حسین، ۱۳۱۰-,مراغه‌ای، حسین;کریمی مراغه، حسین;منتقم,...
موضوع: حدود (فقه);حقوق جزا (فقه)
نشر: دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی، گروه فرهنگ تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۶‎ /‎ک‎۴۹‎ ‎ ‎ ‎
دیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهید ثانی، زین الدین بن علی، ۹۱۱-‎۹۶۶ق.؛Silsilat Muallafat al-Shahid al-Than;محقق حلی، جعفربن حسن، ۶...
موضوع: دیات;حقوق جزا (فقه)
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۷‎ /‎ش‎۹‎ د‎۹‎ ‎
حقوق جنائی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه و مقایسه آن با حقوق عرفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عوده، عبدالقادر، ۱۹۰۷-‎۱۹۵۴.;غفوری، اکبر,عبدالقادر عوده؛ با تعلیقات اسماعیل صدر؛ ترجمه اکبر غفوری...
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق تطبیقی
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎ع‎۹‎ ت‎۵۴‎ ‎
قتل شبه عمد و مسائل آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غفارپور مراقی، حسن,تالیف حسن غفارپور مراغی
موضوع: قتل;حقوق جزا (فقه)
نشر: کتابخانه گنج دانش تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎غ‎۷‎ ق‎۲‎ ‎
حقوق جزای عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شامبیاتی، هوشنگ، ‎۱۳۱۸-,هوشنگ شامبیاتی
موضوع: حقوق جزا - ایران;جرم شناسی;حقوق جزا (فقه)
نشر: موسسه انتشاراتی ویستار تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۸۰۰‎ /‎ش‎۲‎ ح‎۷۶‎‎
سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اصغری، شکرالله، ۱۳۱۴-‎۱۳۶۳.,نوشته شکرالله اصغری
موضوع: حقوق جزا (فقه);قصاص (فقه)
نشر: کیهان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۳‎ /‎الف‎۶۶‎ س‎۹‎ ‎
مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الهام، غلامحسین، ۱۳۳۸-,مولف غلامحسین الهام
موضوع: حقوق جزا (فقه);جرم شناسی
نشر: بشری [بی‌جا] ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /‎الف‎۷‎ م‎۲‎ ‎
حقوق کیفری اسلام؛ ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص، دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، ابوالحسن، ‎۱۳۱۱-;محقق حلی، جعفربن حسن، ۶۰۲-۶۷۶ق.؛ Muhaqqiq al-Hilli, Jafar ibn al-Hasan;شهید ...
موضوع: حقوق جزا (فقه);حدود (فقه);قصاص (فقه);دیات;فقه جعفری
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۶‎ /‎م‎۳۲‎ ح‎۷‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء