نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 383  
آئین دادرسی مدنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، سیدجلال الدین، ‎۱۳۱۶-,مدنی، جلال‌ الدین، ‏‫۱۳۱۶-‏‬ ;م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱...
موضوع: حقوق جزا
نشر: کتابخانه گنج دانش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۴ ۱۳۷۲
حقوق جزای عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صانعی، پرویز، ‎۱۳۱۵-,پرویز صانعی
موضوع: حقوق جزا;جرم شناسی
نشر: کتابخانه گنج دانش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: K‎ /ص‎۲۲‎ ح‎۷۲
حقوق جزای عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولیدی، صالح، ۱۳۱۵-۱۳۹۴.,ولیدی، صالح,تالیف محمد صالح ولیدی...
موضوع: حقوق جزا;حقوق جزا (فقه)
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه [تهران] -۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎ج‎۴‎ و‎۸‎ ‎ ‎
تحلیل قضایی از قوانین جزائی: سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری ‎۱ و ‎۲ تهران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدپور، اسکندر,گردآوری اسکندر محمدپور
موضوع: حقوق جزا
نشر: گنج دانش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳ ۱۳۷۲
آئین دادرسی کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ضرابی، غلامرضا,تالیف غلامرضا ضرابی
موضوع: حقوق جزا
نشر: کتابخانه گنج دانش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: K‎ /ض‎۴‎ آ‎۹
مجموعه قوانین جزایی: تنظیم الفبایی، به انضمام آراء وحدت رویه نظریه های شورای نگهبان...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;فقیه نصیری، فیروز,فقیه، فیروز;نصیری، فیروز,تدوین و تنظیم فیروز فقیه نصیری...
موضوع: حقوق جزا;آیین دادرسی
نشر: نشر صدوق تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۸۳
کیفرشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بولک، برنار، Bouloc, Bernard;نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-,نجفی، علی;ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-;...
موضوع: جرم شناسی;حقوق جزا
نشر: مجمع علمی فرهنگی مجد [تهران] ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۰۲۵‎ /‎ب‎۹‎ ک‎۹‎ ‎
تاریخ اندیشه های کیفری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرادل، ژان؛ Pradel, Jean;نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-,نجفی، علی;ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-;نجفی...
موضوع: حقوق جزا;جرم شناسی;آیین دادرسی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی؛ نشر یلدا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۰۳۲‎ /پ‎۴‎ ت‎۲
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حبیب زاده، محمدجعفر، ‎۱۳۳۶-,محمدجعفر حبیب زاده
موضوع: حقوق جزا
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎ج‎۴‎ ح‎۲‎ ‎ ‎
آیین دادرسی کیفری: سلب آزادی تن، بازداشت و حبس در حقوق ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناصرزاده، هوشنگ، ۱۳۲۱-,تالیف هوشنگ ناصرزاده
موضوع: حقوق جزا
نشر: نشر دیدار تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: K‎ /ن‎۲‎ آ‎۹
مجموعه آئین دادرسی مدنی با واژه نامه تفصیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکریان، شاهرخ، ۱۳۴۵-;سلیمانی ، مصطفی ، ۱۳۱۵- ;روحانی، ,شاکریان، ۱۳۴۵-;س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ۱۳۱۵- ,تهیه ...
موضوع: حقوق جزا
نشر: Published for the British Library by British London c1977
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ ش‎۲ ۱۳۷۴
شرکت و معاونت در جرم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرادی، حسن، ۱۳۳۶-,تالیف حسن مرادی
موضوع: حقوق جزا (فقه);حقوق جزا;جرم شناسی
نشر: نشر میزان [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۴‎ ش‎۴
مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آراء وحدت رویه، سالهای (۱۳۷۴-‎۱۳۲۸)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;ناصرزاده، هوشنگ، ۱۳۲۱-,تدوین هوشنگ ناصرزاده...
موضوع: حقوق جزا
نشر: خورشید تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ م‎۳۸۵ ۱۳۷۴
حقوق کیفری بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی نژاد، حسینقلی، ‎۱۳۰۲- ,تالیف و ترجمه حسینقلی حسینی نژاد...
موضوع: حقوق جزا
نشر: نشر میزان [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۰۱۵‎ /‎ح‎۵‎ ح‎۷‎ ‎
قانون تعزیرات حکومتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عابدزاده، حسن، ‎۱۳۲۸-,حسن عابدزاده
موضوع: حقوق جزا
نشر: موسسه فرهنگی عابدزاده تهران ۱۳۷۵ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: K‎ /ع‎۲‎ ق‎۲۴
جرمشناسی (جبر روانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الطافی، رمضان، ‏‫۱۳۵۱-,طافی، رمضان، ‏‫۱۳۵۱-,تالیف رمضان الطافی...
موضوع: جرم شناسی;حقوق جزا
نشر: بعثت تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۰۲۵‎ /ط‎۲‎ ج‎۴
الموسوعة الجنائیة
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدالملک، جندی,تالیف جندی عبدالملک
موضوع: حقوق جزا
نشر: دارالمولفات القانونیه بیروت -۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: K‎ /م‎۶‎ ع‎۲
دفاع اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آنسل، مارک، -۱۹۹۰.، .Ancel, Marc;آشوری، محمد، ‎۱۳۲۱-;نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۳۱-,نجفی، علی;ا...
موضوع: حقوق جزا;جرم شناسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۰۲۹‎ /‎آ‎۸۵‎ د‎۷‎ ‎
واژه نامه حقوق جزا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرمحمدصادقی، حسین، ‎۱۳۳۵-,میرمحمد صادقی، حسین، ‎۱۳۳۵-;میرمحمد، حسین، ‎۱۳۳۵-;صادقی، حسین، ‎۱۳۳۵-,حسی...
موضوع: حقوق جزا
نشر: نشر میزان [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: KD‎ ۷۸۶۹‎ /م‎۹‎ و‎۲
قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات بانضمام الحاقات و متممهای قانون مجازات اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;عبداللهی، علی اکبر,تنظیم و تصحیح علی اکبر عبداللهی...
موضوع: حقوق جزا;دیات;قصاص (فقه);حدود (فقه);تعزیرات (فقه)
نشر: فروغ علم ری ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: K‎ /الف‎۹‎ ق‎۲۳۱ ۱۳۷۴
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء