نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 51  
روشهای عددی پیشرفته به زبان بیسیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکراتن، .Scraton, R.E;مهری، بهمن، ‎۱۳۱۴-;محمودزاده نیکنام، مجید، ۱۳۳۵-,محمودزاده، مجید، ۱۳۳۵-;نیکنا...
موضوع: حساب عددی;بیسیک (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎الف‎۵‎ ر‎۹‎ ‎
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهری، بهمن، ‎۱۳۱۴-,تالیف بهمن مهری
موضوع: حساب عددی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎م‎۹‎ م‎۳‎ ‎
محاسبات عددی برای تیزهوشان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارشقی، عادل,عادل ارشقی
موضوع: حساب عددی
نشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ الف‎۴‎ م‎۳‎ ‎
حساب عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آق اولی، محمود، ۱۳۰۰-‎۱۳۷۱.,
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎آ‎۷‎ ح‎۵‎ ‎
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بابلیان، اسماعیل، ‎۱۳۲۵-;مالک نژاد، خسرو، ‎۱۳۲۳-,ترجمه و تالیف اسماعیل بابلیان، خسرو مالک نژاد...
موضوع: حساب عددی
نشر: نور تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ب‎۲۲‎ م‎۳‎ ‎
آنالیز عددی و روش های کامپیوتری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پنینگتون، رالف اچ.؛ Pennington, Ralph H;جبه دار مارالانی، پرویز، ‎۱۳۲۰-;نیکخواه بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-...
موضوع: حساب عددی;فورترن (زبان برنامه نویسی کامپیوتر);کامپیوتر
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۳ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /پ‎۹‎ آ‎۸
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ;درویشی، محمدتقی، ‎۱۳۴۴-,تالیف مسعود نیکوکار، محمدتقی درویشی...
موضوع: حساب عددی
نشر: نشر فرناز تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ن‎۹‎ م‎۳‎ ‎
محاسبات عددی با زبان فرترن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهروش، علاءالدین,تالیف علاءالدین بهروش
موضوع: حساب عددی;فورترن (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
نشر: سازمان چاپ و نشر هادی تبریز ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ب‎۹‎ م‎۳‎ ‎
حساب عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریاضی، عبدالله، ۱۲۸۵-‎۱۳۵۸,
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ر‎۹‎ ح‎۵‎ ‎
روشهای محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فراهی، محمدهادی، ۱۳۲۷-,تالیف و ترجمه محمدهادی فراهی
موضوع: حساب عددی
نشر: نشر نیما مشهد ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ف‎۴۲‎ ‎ ‎ ‎
روشهای محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قلی زاده، بهروز، ‎۱۳۳۴-,بهروز قلی زاده
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ق‎۸‎ ر‎۹
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرامتی، باقر، ۱۳۳۴-,باقر کرامتی، سعید محمدیان سمنانی
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه سمنان سمنان ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ک‎۳۵‎ م‎۳‎ ‎
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بریدلقمانی، قاسم,نگارش قاسم برید لقمانی
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه یزد یزد ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ب‎۴‎ م‎۳
کنکور کارشناسی ارشد محاسبات عددی: ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر ....
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-,مولف بهزاد خداکرمی
موضوع: حساب عددی
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /خ‎۴‎ ک‎۹ ۱۳۸۳
ریاضیات و برنامه نویسی در MATLAB
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمالی، رضا، ‎۱۳۵۹-,مولف رضا کمالی
موضوع: متلب ;حساب عددی;آنالیز عددی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳/۵‎ /‎د‎۲‎ ک‎۸‎ ‎
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صابری، هاشم، ‎۱۳۲۹-;بی آزار، جعفر، ‎۱۳۲۹-;پناهی، غلامرضا، ‎۱۳۲۷-,ص‍اب‍ری‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ه‍اش‍م‌، ‏‫۱۳۲۹-...
موضوع: حساب عددی
نشر: دانشگاه گیلان رشت ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ص‎۲‎ م‎۳‎ ‎
کنکور کارشناسی ارشد محاسبات عددی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر؛ خلاصه مطالب درسی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-,مولف بهزاد خداکرمی
موضوع: حساب عددی
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎خ‎۴‎ ک‎۹‎ ‎
کنکور کارشناسی ارشد محاسبات عددی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-,مولف بهزاد خداکرمی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;حساب عددی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ح‎۵‎ خ‎۴‎ ‎
محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهری، بهمن، ‎۱۳۱۴-;نخعی، رضا، ۱۳۴۰-,بهمن مهری، رضا نخعی
موضوع: حساب عددی
نشر: آییژ [تهران] ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /م‎۹‎ م‎۳ ۱۳۸۰
محاسبات عددی: آنالیز عددی کاربردی برای رشته های مهندسی و علوم همراه ‎۱۵۰ برنامه کامپیوتری به زبان های C [سی] و Pascal [پاسکال]، Fortran [فورترن]، Basic [بیسیک] شامل ‎۳۰۰ مساله با جواب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورپاک، علی محمد، ‎۱۳۲۶-;جرالد، کرتیس، ‎۱۹۱۵ - م.، .Gerald, Curtis F;ویتلی، پاتریک، .Wheatley, P...
موضوع: آنالیز عددی;حساب عددی;زبان های برنامه نویسی کامپیوتر
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران، دانشکده فنی) تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎‎ ۲۹۷‎ /پ‎۹‎ م‎۳۲‎
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء