نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 78  
حساب دیفرانسیل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نارایان، شانتی؛ Narayan, Shanti;حاج آقایی، هاشم,تالیف شانتی نارایان؛ هاشم حاج آقائی...
موضوع: حساب دیفرانسیل;معادله های دیفرانسیل
نشر: پیشتاز علم تهران ۱۳۷۱‎ تاری
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۴‎ /‎ن‎۲‎ ح‎۵‎ ‎
مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، جورج برینتون، ۱۹۱۴-‎۲۰۰۶م.؛ Thomas, George Brinton;عالم زاده، علی اکبر، ‎۱۳۲۲-,توماس، جرج بری...
موضوع: حساب دیفرانسیل;هندسه تحلیلی
نشر: نشر علوم نوین [تهران] ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ت‎۹‎ ح‎۵۱۱‎ ‎
کاربرد ریاضیات در فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روبین، الی، Roubine, Elie;یاسایی، هدایت، ;سلطانپور، محمدرضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬;روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-,تهیه...
موضوع: فیزیک ریاضی;حساب انتگرال;حساب دیفرانسیل
نشر: وزارت علوم و آموزش عالی، دبیرخانه شورای پژوهش تهران [۱۳۵۶-۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۰‎ /‎ک‎۲‎ ‎ ‎ ‎
سیری در حساب دیفرانسیل-انتگرال و هندسه تحلیلی: قابل استفاده دانشجویان علوم و مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسین زاده، حسن، ‎۱۳۲۸-,مولف حسن حسین زاده؛ ویراستار قاسم علیزاده افروزی...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;هندسه تحلیلی
نشر: دانشگاه مازندران بابلسر ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۵‎ /‎ح‎۵‎ س‎۹‎ ‎
تاریخ حساب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قانون، رنه، ۱۹۱۵-، Taton, Rene;شهریاری، پرویز، ۱۳۰۵-۱۳۹۱.,ترجمه پرویز شهریاری...
موضوع: حساب;حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: [امیرکبیر] تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۰۶‎ /ت‎۲‎ ت‎۲ ۱۳۵۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپوستل، تام ام.؛ Apostol, Tom M;ذکایی، علیرضا,اپاستل، تام ام.;آپوستل، تام;آپوستول، تام,نوشته تام م. ...
موضوع: آنالیز ریاضی;حساب دیفرانسیل
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران -۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎الف‎۲‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته شامل: ‎۲۹۵ مسئله حل شده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشپیگل، ماری رالف، Spiegel, Murray Ralph;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-;آقا تولایی، حمید;شمس، بیژن، ‎۱۳۱۰-,تول...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: خ. پاریاب، ح. آقا تولائی، ب. شمس تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشتاین، شرمن، Stein, Sherman, K;جلیلیان، علی,جلیلیان عطار، علی,شرمن ک. اشتاین؛ ترجمه علی جلیلیان...
موضوع: حساب دیفرانسیل;هندسه تحلیلی
نشر: خراسان مشهد [۱۳۷۰‎ تار
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۵۲‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، جورج برینتون، ۱۹۱۴-‎۲۰۰۶م.؛ Thomas, George Brinton;جعفریان، علی اکبر، ‎۱۳۲۴-;میامیی، ابوالقاس...
موضوع: هندسه تحلیلی;حساب دیفرانسیل;حسابان
نشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی تهران ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ت‎۹‎ ح‎۵۶‎‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ;عربزاده، بهمن,نوشته مسعود نیکوکار و بهمن عربزاده...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: نور تهران ۱۳۶۸-۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ن‎۹۷‎ ‎ ‎ ‎
حساب دیفرانسیل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارتان، هانری پل، ‎۱۹۰۴ - م.، Cartan, Henri Paul;شادمان، ارسلان، ‎۱۳۱۷-,تالیف هانری کارتان؛ ترجم...
موضوع: حساب دیفرانسیل;معادله های دیفرانسیل
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۴‎ /‎ک‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپوستل، تام ام.؛ Apostol, Tom M;عالم زاده، علی اکبر، ‎۱۳۲۲-,اپاستل، تام ام.;آپوستل، تام;آپوستول، تام...
موضوع: آنالیز ریاضی;حساب دیفرانسیل
نشر: دهخدا تهران -۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎الف‎۲‎ ح‎۵۱‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;ادیبی، ایرج,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍ولا س‍ی‍م...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;ادیبی، ایرج,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍ولا س‍ی‍م...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دانشکده علم و صنعت ایران [تهران]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹‎ ح‎۵۱‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال ‎۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹۵‎ ‎ ‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: ابوالفضل حسینیان تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹۶‎ ‎ ‎ ‎
مفاهیم اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تاراسوو، لوواسیلویچ، Tarasov,lev Vasilevich;حقیری قزوینی، ابوالفضل,نوشته ل. و. تاراسوو؛ ترجمه ابوالف...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: مدرسه تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ت‎۲‎ م‎۷‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، جورج برینتون، ۱۹۱۴-‎۲۰۰۶م.؛ Thomas, George Brinton;فینی، راس، .Finney, Ross L;بهزاد، مهدی، ‎۱...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;حسابان;هندسه تحلیلی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /ت‎۹‎ ح‎۵۲
حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلدستاین، آرنولد پی.، ۱۹۳۳- م.؛ .Goldstein, Arnold P;لی، دیوید، .Lay, David C;اشنایدر، دیوید، .Schne...
موضوع: حساب دیفرانسیل
نشر: علمی و فنی تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎گ‎۸۴‎ ‎ ‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیتهولد، لوییس؛ Leithold, Louis;هاشمی پرست، مقتدی، ‎۱۳۲۵-,لایت هولد، لوئیس;لیتهلد، لوئیس;لیتهولد، لو...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;هندسه تحلیلی
نشر: علم و صنعت تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ل‎۲۸‎ ح‎۵۳‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء