نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 86  
حساب انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نارایان، شانتی؛ Narayan, Shanti;حاج آقایی,تالیف شانتی نارایان؛ ترجمه حاج آقایی...
موضوع: حساب انتگرال
نشر: ذوقی تبریز ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۸‎ /‎ن‎۲‎ ح‎۵‎ ‎
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یمینی، امیر هوشنگ، ‎۱۳۳۲ -;نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,امیرهوشنگ یمینی، مسعود نیکوکار...
موضوع: توابع;بردارها;حساب انتگرال
نشر: نور تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۲۰‎ /ی‎۸‎ ت‎۹
کاربرد ریاضیات در فیزیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روبین، الی، Roubine, Elie;یاسایی، هدایت، ;سلطانپور، محمدرضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬;روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-,تهیه...
موضوع: فیزیک ریاضی;حساب انتگرال;حساب دیفرانسیل
نشر: وزارت علوم و آموزش عالی، دبیرخانه شورای پژوهش تهران [۱۳۵۶-۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۰‎ /‎ک‎۲‎ ‎ ‎ ‎
سیری در حساب دیفرانسیل-انتگرال و هندسه تحلیلی: قابل استفاده دانشجویان علوم و مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسین زاده، حسن، ‎۱۳۲۸-,مولف حسن حسین زاده؛ ویراستار قاسم علیزاده افروزی...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;هندسه تحلیلی
نشر: دانشگاه مازندران بابلسر ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۵‎ /‎ح‎۵‎ س‎۹‎ ‎
تاریخ حساب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قانون، رنه، ۱۹۱۵-، Taton, Rene;شهریاری، پرویز، ۱۳۰۵-۱۳۹۱.,ترجمه پرویز شهریاری...
موضوع: حساب;حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: [امیرکبیر] تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۰۶‎ /ت‎۲‎ ت‎۲ ۱۳۵۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته شامل: ‎۲۹۵ مسئله حل شده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشپیگل، ماری رالف، Spiegel, Murray Ralph;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-;آقا تولایی، حمید;شمس، بیژن، ‎۱۳۱۰-,تول...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: خ. پاریاب، ح. آقا تولائی، ب. شمس تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ;عربزاده، بهمن,نوشته مسعود نیکوکار و بهمن عربزاده...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: نور تهران ۱۳۶۸-۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ن‎۹۷‎ ‎ ‎ ‎
آنالیز انتگرالهای چندگانه - آنالیز برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آق اولی، محمود، ۱۳۰۰-‎۱۳۷۱.,ترجمه و نگارش محمود آق اولی
موضوع: حساب انتگرال;آنالیز ریاضی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۳-[۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۸‎ /آ‎۷‎ آ‎۸
انتگرال ا: انتگرالهای معین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زند، حسین;فرخو، لیدا، ۱۳۲۹-,تالیف حسین زند؛ لیدا فرخو
موضوع: حساب انتگرال
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۸‎ /ز‎۹۴
حساب انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لدرمن، والتر، ‎۱۹۱۱ - م.، Ledermann, Walter;ایزدی، فرضعلی;تومانیان، مگردیچ، ‎۱۳۲۲-,تومانیان، مگی...
موضوع: حساب انتگرال
نشر: میقات تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۸‎ /‎ل‎۴۴‎ ‎ ‎ ‎
انتگرال ‎۲: روشهای انتگرال گیری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخو، لیدا، ۱۳۲۹-,لیدا فرخو
موضوع: حساب انتگرال;حساب
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۱۲‎ /ف‎۴۳
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;ادیبی، ایرج,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍ولا س‍ی‍م...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹‎ ح‎۵‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;ادیبی، ایرج,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍ولا س‍ی‍م...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دانشکده علم و صنعت ایران [تهران]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹‎ ح‎۵۱‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال ‎۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹۵‎ ‎ ‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیسکونوف، نیکالای سمیونوویچ؛ Piskunov, Nikolai Semenovich;پاریاب، خلیل، ‎۱۳۲۴-,پ‍ی‍س‍ک‍ان‍ف‌، ن‍ی‍ک‍...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: ابوالفضل حسینیان تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎پ‎۹۶‎ ‎ ‎ ‎
مفاهیم اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تاراسوو، لوواسیلویچ، Tarasov,lev Vasilevich;حقیری قزوینی، ابوالفضل,نوشته ل. و. تاراسوو؛ ترجمه ابوالف...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: مدرسه تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ت‎۲‎ م‎۷‎ ‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، جورج برینتون، ۱۹۱۴-‎۲۰۰۶م.؛ Thomas, George Brinton;فینی، راس، .Finney, Ross L;بهزاد، مهدی، ‎۱...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;حسابان;هندسه تحلیلی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /ت‎۹‎ ح‎۵۲
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیتهولد، لوییس؛ Leithold, Louis;هاشمی پرست، مقتدی، ‎۱۳۲۵-,لایت هولد، لوئیس;لیتهلد، لوئیس;لیتهولد، لو...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;هندسه تحلیلی
نشر: علم و صنعت تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ل‎۲۸‎ ح‎۵۳‎ ‎
مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرانویل، ویلیام آنتونی، ۱۸۶۳-‎۱۹۴۳م.؛ Granville, William Anthony;اسمیت، پرسی;لانگلی، ویلیام ریموند;آ...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دانشگاه تهران؛ فرانکلین تهران ۱۳۴۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۴‎ /‎گ‎۴‎ م‎۲‎ ‎
مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرانویل، ویلیام آنتونی، ۱۸۶۳-‎۱۹۴۳م.؛ Granville, William Anthony;اسمیت، پرسی;لانگلی، ویلیام ریموند;آ...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: دهخدا تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۴‎ /‎گ‎۴‎ م‎۲۲‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء