نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 35  
سازمانها: سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکات، ریچارد، Scott, W. Richard;بهرنگی، محمدرضا، ‎۱۳۲۳-,دبلیو ریچارد اسکات؛ ترجمه محمدرضا بهرنگی (ب...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: محمدرضا برنجی (بهرنگی) تهران -۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎الف‎۵‎ س‎۲‎ ‎
سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکات، ریچارد، Scott, W. Richard;میرزائی اهرنجانی، حسن، ۱۳۲۱-۱۳۹۰.;سلطانی تیرانی، فلورا، ‎۱۳۳۵-,اهرن...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت تهران -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎الف‎۵‎ س‎۲۲‎ ‎
جامعه شناسی سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صبوری کاشانی، منوچهر، ۱۳۱۴-,کاشانی نژاد، منوچهر;کاشانی، منوچهر;صبوری کاشانی نژاد، منوچهر;صبوری، منوچ...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: نشر شب تاب تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎ص‎۲۲‎ ج‎۲‎ ‎
سازمان: ساختار، فرآیند و ره آوردها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هال، ریچارد،، ‎۱۹۳۴- م.، .Hall, Richard H;اعرابی، سیدمحمد، ‎۱۳۳۰-;پارساییان، علی، ۱۳۲۲-,پارسایی...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;تحول سازمانی
نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎هـ‎۲‎ س‎۲‎ ‎
سازمانها: سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکات، ریچارد، Scott, W. Richard;بهرنگی، محمدرضا، ‎۱۳۲۳-,نوشته ریچارد اسکات؛ ترجمه محمدرضا بهرنگی (ب...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: نشر کمال تربیت تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /الف‎۵‎ س‎۲ ۱۳۸۰
تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هچ، مری جو؛ Hatch, Mary Jo;دانائی فرد، حسن، ‎۱۳۴۸-,هچ، ماری جو;دانایی فرد، حسن، ‎۱۳۴۸-,نوشته ی ماری ...
موضوع: رفتار سازمانی;جامعه شناسی سازمانی;سازمان
نشر: افکار تهران ۱۳۸۵-
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸/۷‎ /‎هـ‎۳‎ ت‎۹‎ ‎
تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برویرتن، پل، Brewerton, paul;میلوارد، لین، Millward, Lynne;اعرابی، سیدمحمد، ‎۱۳۳۰-;آقازاده، هاشم، ‎۱...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;سازمان;رفتار سازمانی
نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /ب‎۴‎ ت‎۳
نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرهنگی، علی اکبر، ‎۱۳۲۱-;شاهمیرزایی، وحید، ‎۱۳۵۸-;حسین زاده، علی، ‎۱۳۵۶-,شاه میرزایی، وحید، ‎۱۳۵۸-,ت...
موضوع: مدیریت;مدیران;جامعه شناسی سازمانی
نشر: فراندیش تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ف‎۴‎ ن‎۶‎
نظریه پردازان علم سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیو، درک سالمن؛ Pugh, Derek Salman;هیکسون، دیوید جان، Hickson, David John;ارضی، اردشیر، ‎۱۳۲۶-;میرکم...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;مدیریت صنعتی
نشر: یسطرون تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎پ‎۹‎ ن‎۶‎ ‎
جامعه شناسی سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلابی، سیاوش، ‎۱۳۲۳-,سیاوش گلابی
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;مدیریت
نشر: نشر میترا تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /گ‎۷۶‎ ج‎۲
روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی: به ضمیمه پرسشنامه های رضایت شغلی، شناخت شغل، تعهد سازمانی، مقیاس کمترین ترجیح همکار و رضایت مینوسوتا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برایمن، آلن، Bryman, Alan;انصاری، محمداسماعیل، ‎۱۳۳۲- ;غضنفری، احمد، ۱۳۴۳-;یزدانی، فضل الله، ‎۱۳۳۹-,...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: آوای نور تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /‎ب‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
جامعه شناسی سازمانها و توانسازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلشن، محمد رسول، ‎۱۳۱۲ -,محمدرسول گلشن فومنی
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;ساختار اجتماعی
نشر: نشر دوران تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎گ‎۸‎ ج‎۲‎ ‎
درآمدی بر نظریه نهادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایروانی، محمدجواد، ‎۱۳۲۷ -,تالیف محمدجواد ایروانی
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;نهادهای اجتماعی
نشر: سیاست تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /‎الف‎۹‎ د‎۴‎ ‎
نظریه پردازان کلاسیک سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیو، درک سالمن؛ Pugh, Derek Salman;هیکسون، دیوید جان، Hickson, David John;هاینینگز، کریستوفر رابین، ...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;مدیریت صنعتی
نشر: مجتمع آموزشی عالی قم قم ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎پ‎۹‎ ن‎۶۲‎ ‎
تحلیل روایت وپیشا روایت: روش های روایی در تحقیقات اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بویه، دیوید، Boje, David M;محدثی، حسن، ۱۳۴۵-,گیلوایی، حسن، ‏‫۱۳۴۵-‏‬ ;محدثی گیلوایی، حسن، ‏‫۱۳۴۵-‏‬...
موضوع: ارتباط در سازمانها;جامعه شناسی سازمانی;گفتمان روایی
نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۳‎ /ب‎۹‎ ت‎۳
سازمانها: سیستمهای حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی) و باز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکات، ریچارد، Scott, W. Richard;بهرنگی، محمدرضا، ‎۱۳۲۸- ,تالیف دبلیو، ریچارد اسکات؛ ترجمه محمدرضا...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: نشر کمال تربیت؛ تابان تهران -۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎الف‎۵‎ س‎۲۳‎ ‎
ماهیت انسانی سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براون، جیمز داگلاس، ‎۱۸۹۸- م، Brown, James Douglas;‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا...
موضوع: رهبری;جامعه شناسی سازمانی;کارمندان
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۴۱‎ /‎ب‎۴‎ م‎۲‎ ‎
مبانی فلسفی تئوری سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزائی اهرنجانی، حسن، ۱۳۲۱-۱۳۹۰.,اهرنجانی، حسن;میرزایی، حسن,حسن میرزائی اهرنجانی...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;بوروکراسی;سازمان
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /‎م‎۹‎ م‎۲‎ ‎
پارادایمهای جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارل، گیبسن، Barrell, Gibson;مورگان، گرت، ‎۱۹۴۳- م.؛ Morgan, Gareth;نوروزی، محمدتقی، ‎۱۳۳۴ -,مورگان،...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی;جامعه شناسی صنعتی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /ب‎۲‎ پ‎۲ ۱۳۸۳
جامعه شناسی سازمانها: (شناخت سازمانها از دیدگاه جامعه شناسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدپور لیما، هرمز، ۱۳۴۶-,محمدپور، هرمز، ۱۳۴۶-,هرمز محمدپور لیما...
موضوع: جامعه شناسی سازمانی
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی (آستارا) آستارا ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۷۸۶‎ /م‎۳‎ ج‎۲
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء