نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 48  
زندگی در دنیای متن: شش گفتگو، یک بحث
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریکور، پل، ۱۹۱۳-‎۲۰۰۵م.؛ Ricoeur, Paul;احمدی، بابک، ‎۱۳۲۷-,پل ریکور؛ ترجمه بابک احمدی...
موضوع: پدیده شناسی;فلسفه جدید - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /‎ر‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهدوی، یحیی، ۱۲۸۷-‎۱۳۷۹.;ورنو، روژه، ۱۹۰۶-، Verneaux, Roger,نوشته روژه ورنو، ژان وال... [و دیگران]؛ ...
موضوع: پدیده شناسی;فلسفه جدید
نشر: خوارزمی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /‎م‎۹‎ ن‎۸‎ ‎
پدیدارشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیمی، پریچهر,ترخمه وتالیف پریچهر ابراهیمی
موضوع: پدیده شناسی
نشر: نشر دبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /الف‎۲۴
تاملات دیکارتیه المدخل الی الظاهریات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هرسول، ادموند، ۱۸۵۹-۱۹۳۸، Husserl,Edmund;حسین، نازلی اسماعیل,ادموند هرسول؛ ترجمه و تقدیم حسین نازلی ...
موضوع: پدیده شناسی;دکارت، رنه، ۱۵۹۶-‎۱۶۵۰م. اصول فلسفه
نشر: دارالمعارف بمصر القاهره ۱۹۶۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /ه‎۹‎ ت‎۲
درآمدی پدیدارشناسانه به فلسفه ی دکارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ضیاءشهابی، پرویز، ‎۱۳۲۰-,ضیاء، پرویز، ‎۱۳۲۰-;شهابی، پرویز، ‎۱۳۲۰-,پرویز ضیاءشهابی...
موضوع: دکارت، رنه، ۱۵۹۶-‎۱۶۵۰م. اصول فلسفه;پدیده شناسی
نشر: هرمس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۸۷۵‎ /‎ض‎۹‎ د‎۴‎ ‎
پدیده شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیوتار، ژان-فرانسوا، ۱۹۲۵-‎۱۹۹۸م.، Lyotard, Jean-Francois;رشیدیان، عبدالکریم، ‎۱۳۲۷-,ژان فرانسوا لیو...
موضوع: پدیده شناسی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /ل‎۹‎ پ‎۴ ۱۳۷۵
پدیدارشناسی چیست؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دارتیگ، آندره، Dartigues, Andre;نوالی، محمود,آندره دارتیگ؛ ترجمه محمود نوالی...
موضوع: پدیده شناسی;جامعه شناسی پدیده شناختی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /‎د‎۲‎ پ‎۴‎ ‎
هایدگر و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیستگی، میگل د،‎۱۹۶۶ - م.، .Beistegui, miguel de;جمادی، سیاوش، ۱۳۳۰-,میگل دو بیستگی؛ ترجمه سیاوش...
موضوع: نازیسم;فضا و زمان;هستی شناسی;پدیده شناسی
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۲۷۹‎ /‎هـ‎۲‎ ب‎۹‎ ‎
درآمدی بر پدیدارشناسی در علوم زیستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیکمن، ویلم، Beekman, willem;منسولیت، یان دیک وان؛ Mansvelt, Jan Diek van;کوچکی، علیرضا، ‎۱۳۲۶- ;مهد...
موضوع: پدیده شناسی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /‎ب‎۹‎ د‎۴‎ ‎
ایده پدیده شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوسرل، ادموند، ۱۸۵۹-‎۱۹۳۸م.؛ Husserl, Edmund;رشیدیان، عبدالکریم، ‎۱۳۲۷-,ادموند هوسرل؛ ترجمه عبدالکری...
موضوع: پدیده شناسی
نشر: انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /ه‎۹‎ الف‎۹
تاملات دکارتی: مقدمه ای بر پدیده شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوسرل، ادموند، ۱۸۵۹-‎۱۹۳۸م.؛ Husserl, Edmund;رشیدیان، عبدالکریم، ‎۱۳۲۷-,ادموند هوسرل؛ ترجمه عبدالکری...
موضوع: پدیده شناسی
نشر: نی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /هـ‎۹‎ ت‎۲۴‎
تاملات هگلی: درسهایی درباره پدیدارشناسی ذهن هگل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جهانبگلو، رامین، ‎۱۳۳۵-,رامین جهانبگلو
موضوع: پدیده شناسی;روح;خودآگاهی;حقیقت
نشر: نی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۴۸‎ /ج‎۹‎ ت‎۲
مقالاتی درباره ی پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریختهگران، محمدرضا، ‎۱۳۳۶-,محمدرضا ریخته گران
موضوع: پدیده شناسی;هنر;تجدد
نشر: ساقی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /‎ر‎۸۳‎ م‎۷‎ ‎
فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملایری، محمدحسین، ‎۱۳۳۰-,محمدحسین ملایری؛ مقدمه از حسن روحانی، پاتریک هیلان...
موضوع: فلسفه جدید;هرمنوتیک;پدیده شناسی
نشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۷۹۸‎ /م‎۷‎ ف‎۸
وجود و زمان " درآمد "
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیدگر، مارتین، ۱۹۷۶-۱۸۸۹.، Heidegger, Martin;اسدی، منوچهر، ‎۱۳۳۸- ,مارتین هیدگر؛ ترجمان منوچهر اسدی...
موضوع: فضا و زمان;هستی شناسی;پدیده شناسی
نشر: نشر پرسش آبادان ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۱۹۹‎ /ه‎۲۳‎ و‎۳
پدیدارشناسی دین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاتمی، محمود، ‎۱۳۴۱-,محمود خاتمی
موضوع: دین;پدیده شناسی;جامعه شناسی پدیده شناختی
نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان انتشار تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۵۱‎ /خ‎۲‎ پ‎۴
آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اردبیلی، محمدمهدی، ۱۳۶۱-,تالیف محمدمهدی اردبیلی
موضوع: پدیده شناسی;نفس;خودآگاهی;حقیقت
نشر: روزبهان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۲۹‎ /الف‎۴‎ آ‎۷
افکار ممهده لعلم الظاهریات الخالص و للفلسفه الظاهریاتیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوسرل، ادموند، ۱۸۵۹-‎۱۹۳۸م.؛ Husserl, Edmund;مرزوقی، ابویعرب؛ Marzouki, Abu Yaarub,اب‍وی‍ع‍رب‌ ال‍م‍...
موضوع: پدیده شناسی
نشر: جداول بیروت م‎۲۰۱۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۳۲۷۹‎ /هـ‎۹‎ الف‎۷
پژوهش های تفسیری در سازمان: استراتژی های پدیدارشناسی و پدیدارنگاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانائی فرد، حسن، ‎۱۳۴۸-;کاظمی، سیدحسین، ‎۱۳۶۲-,دانایی فرد، حسن، ‎۱۳۴۸-;کاظمی، حسین,حسن دانائی فرد، ح...
موضوع: پدیده شناسی;شناخت (فلسفه);هستی شناسی;جامعه شناسی پدیده شناختی...
نشر: دانشگاه امام صادق(ع) تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۲۹/۵‎ /د‎۲‎ پ‎۴۲
پدیدارشناسی روح برحسب نظر هگل: براساس کتاب "تکوین و ساختار پدیدارشناسی روح هگل" اثر ژان هیپولیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجتهدی، کریم، ۱۳۰۹-؛ Mojtahedi, Karim;هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش، ۱۷۷۰-‎۱۸۳۱م.؛ Hegel, Georg Wilhelm ...
موضوع: پدیده شناسی;نفس;خودآگاهی;حقیقت
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۲۹۲۹‎ /م‎۳‎ پ‎۴
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء