نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 41  
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یمینی، امیر هوشنگ، ‎۱۳۳۲ -;نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,امیرهوشنگ یمینی، مسعود نیکوکار...
موضوع: توابع;بردارها;حساب انتگرال
نشر: نور تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۲۰‎ /ی‎۸‎ ت‎۹
مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
مکانیک برداری برای مهندسان [راهنما]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲۶‎‎
حسابان توابع چند متغیره و آنالیز برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیویس، هری;طالبیان، سیدمحمود، ‎۱۳۲۸-,طالبیان، محمود، ‎۱۳۲۸-,مولفان هری ف. دیویس، آرتور دیوید اشنایدر...
موضوع: بردارها
نشر: دانشگاه تربیت معلم سبزوار ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳۳‎ /‎د‎۹‎ ح‎۵‎ ‎
دستگاه مختصات خطی و بردار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بت داود، جمس، ‎۱۳۳۱-,
موضوع: جبر خطی;بردارها;دستگاه مختصات
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۸۴‎ /‎ب‎۲‎ د‎۴‎ ‎
آنالیز برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گولدفاین، یودا آبلیویچ، Goldfain, Iuda Abelevich;شهریاری، پرویز، ۱۳۰۵-۱۳۹۱.,تالیف آ. آ. گولدفاین؛ تر...
موضوع: بردارها;فیزیک ریاضی
نشر: فاطمی تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۶۱‎ /گ‎۹۸
بردارها و هندسه تحلیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زند، حسین,
موضوع: هندسه تحلیلی;بردارها
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۵۵۶‎ /ز‎۹۴
مبانی مکانیک نیوتنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسن زاده، سیامک,
موضوع: مکانیک تحلیلی;بردارها
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۰۳‎ /‎ح‎۵۹‎ ‎ ‎ ‎
دینامیک برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکخواه بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-,بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-;بهرامی، نیکخواه، ۱۳۱۸-;نیکخواه، منصور، ۱۳۱۸-,تالیف...
موضوع: دینامیک;بردارها
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ [تهران] ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۵۲‎ /‎ن‎۹‎ د‎۹‎ ‎
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: دانشکده علم و صنعت ایران تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹‎‎
دوره مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: حسینیان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۴‎‎
راهنمای حل مسائل دینامیک برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واحدیان، ابراهیم، ۱۳۰۴ -,مولف ابراهیم واحدیان
موضوع: مکانیک عملی;بردارها
نشر: انتشارات فنی حسینیان تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰/۷‎ /‎و‎۲‎ د‎۹‎ ‎
آنالیز برداری و موارد استعمال آن، شامل ‎۱۰۰ مساله حل شده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابی زاده، داور;بلوچ، مهدی، ,داور ابی زاده و مهدی بلوچ
موضوع: بردارها
نشر: امیرکبیر تهران
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۶۱‎ /الف‎۲‎ آ‎۸
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,فردیناند پی بیر...[و دیگران]؛ [مترجم] بهرام پوستی...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: موسسه انتشاراتی فکر خلاق (نوین)؛ امید انقلاب تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲‎‎
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۲۷‎‎
حساب برداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متیوز، پل؛ Mathews, Paul;علیمحمدی، محسن، ‎۱۳۴۳- ,تالیف پاول متئو؛ ترجمه محسن علیمحمدی...
موضوع: بردارها;حسابان
نشر: دانشگاه مازندران بابلسر ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳۳‎ /‎م‎۲‎ ح‎۵‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;آیزنبرگ، الیوت آر.؛ .Eisenberg, Elliot R;جان...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی;بردارها
نشر: جویبار تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ب‎۸۷‎ الف‎۵۳
مکانیک برداری برای مهندسان: استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: استاتیک;بردارها;مکانیک عملی
نشر: متفکران تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۹۳‎ ‎
از فیثاغورس تا اینشتین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدریشس، کورت اتو، ۱۹۰۱ - ‎۱۹۸۲م.، Friedrichs, Kurt Otto;معین، همایون,کورت اوتو فردریشس؛ ترجمه همای...
موضوع: فیثاغورس، قضیه;دینامیک;نسبیت (فیزیک);بردارها
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۶۰‎ /ف‎۹‎ ف‎۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره (ریاضیات عمومی ‎۲)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آدامز، رابرت الگزاندر، ‎۱۹۴۰- م.؛ Adams, R. A. (Robert Alexander);جذبی، بتول، ‎۱۳۲۹ -,آدامز، رابرت ا...
موضوع: توابع چندمتغیره حقیقی;بردارها;حسابان
نشر: مبتکران: پیشروان تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۳۱/۵‎ /‎آ‎۴‎ ح‎۵‎‎
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء