نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 38  
نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرب، ادوارد جی.؛ Grabb, Edward G;سیاهپوش، محمد;غروی زاد، احمدرضا,گرب، ادوارد;گراب، ادوارد جی.,نویسند...
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری;قدرت (علوم اجتماعی)
نشر: نشر معاصر تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /‎گ‎۴‎ ن‎۲‎ ‎
نابرابری و دگرگونی اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بتهی، آندره، Beteille, Andre;میرحسینی، زیبا;صبوری، سیروس,به ترجمه زیبا میرحسینی، سیروس صبوری...
موضوع: برابری;تحولات اجتماعی;هند
نشر: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۴۶‎ /‎ب‎۲۹‎ ‎ ‎ ‎
جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی نظری و کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تامین، ملوین ماروین، ‎۱۹۱۹- م.، Tumin, Melvin Marvin,ملوین تامین؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر...
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری
نشر: توتیا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /‎ت‎۲‎ ج‎۲‎ ‎
کنیزک کردن زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میل، جان استوارت، ۱۸۰۶-‎۱۸۷۳م.، Mill, John Stuart;ریگی، خسرو,میل، جان استوارت,نوشته جان استوارت میل؛...
موضوع: زنان;حقوق زن;برابری
نشر: نشر بانو تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۵۴‎ /‎م‎۹‎ ک‎۹‎ ‎
آزادی و برابری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سن، آمارتیا، ‎۱۹۳۳- م.؛ Sen, Amartya;فشارکی، حسن، ,سن، آمارتیا کومار، ۱۹۳۳- م.,آمارتیا سن؛ [ترجمه...
موضوع: برابری;آزادی;اقتصاد رفاه
نشر: شیرازه تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۵۷۵‎ /س‎۹‎ آ‎۴
مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی: بررسی مقایسه ای نظری و تجربی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمالی، علی,علی کمالی
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /ک‎۸‎ م‎۷
جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیپست، سیمور مارتین، Lipset, Seymour Martin;افشارکهن، جواد، ‎۱۳۳۸- ,نویسندگان سیمور مارتین لیپست ...
موضوع: طبقات اجتماعی;جامعه شناسی;کمونیسم و جامعه ;برابری
نشر: نشر نیکا مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /ج‎۲
نابرابری و قشربندی اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لهسایی زاده، عبدالعلی، ۱۳۳۰-,لحسائی‌زاده، عبدالعلی;لهسائی زاده، عبدالعلی,عبدالعلی لهسایی زاده...
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /ل‎۹‎ ن‎۲
فلسفه سیاسی: راهنمایی مقدماتی برای دانشجویان و سیاستمداران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سویفت، آدام، ‎۱۹۶۱- م؛ Swift, Adam;موحد، پویا، ‎۱۳۵۸-,آدام سویفت؛ ترجمه پویا موحد...
موضوع: علوم سیاسی;عدالت اجتماعی;آزادی;برابری;اجتماع
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۱‎ /‎س‎۹‎ ف‎۸‎ ‎
مبدا المساواه امام القضاء و کفاله حق التقاضی: دراسه لمضمون و نطاق مبدا المساواه...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدالله، عبدالغنی بسیونی، Abd Allah, Abd al- Ghani Basyuni,عبدالغنی بسیونی عبدالله...
موضوع: عدالت;برابری;حقوق تطبیقی
نشر: منشاه المعارف اسکندریه [ش‎۱۳۶۲‎ =
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۳۲۵۰‎ /ع‎۲‎ م‎۲
توسعه و نابرابری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زاهدی مازندرانی، محمدجواد,زاهدی، محمدجواد,محمدجواد زاهدی...
موضوع: توسعه پایدار;طبقات اجتماعی;برابری
نشر: مازیار تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۷۵/۶‎ /ز‎۲‎ ت‎۹
انقیاد زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میل، جان استوارت، ۱۸۰۶-‎۱۸۷۳م.، Mill, John Stuart;طباطبائی، علاءالدین، ‎۱۳۳۶-,میل، جان استوارت;طباطب...
موضوع: آزادی;حقوق زن;برابری;حکومت انتخابی ;فایده گرایی;زنان
نشر: شهر کتاب، هرمس تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۵۸۵‎ /م‎۹‎ د‎۴
برابری فرصت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویمر، جان، ‎۱۹۴۵- م، Roemer, John E;خضری، محمد، ‎۱۳۵۱-,تالیف جان ای. رویمر؛ ترجمه محمد خضری...
موضوع: اقتصاد رفاه;عدالت توزیعی;برابری;رقابت;سیاست اجتماعی
نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۸۴۶‎ /ر‎۹‎ ب‎۴
نابرابری اقتصادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سن، آمارتیا، ‎۱۹۳۳- م.؛ Sen, Amartya;محمودی، وحید، ‎۱۳۴۳- ;عباسیان، عزت اله، ‎۱۳۴۶-,سن، آمارتیا کوما...
موضوع: اقتصاد رفاه;برابری
نشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۹۹/۳‎ /‎س‎۸‎ ن‎۲‎ ‎
گزارش توسعه جهانی سال ‎۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Perry, Fred Lehman,بانک جهانی؛ مترجم علی حبیبی
موضوع: نهادسازی;برابری;فقر;کشورهای در حال رشد
نشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۵۹/۷‎ /ب‎۲‎ گ‎۴
درباره ی عدالت: برداشت هایی فلسفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوفه، اوتفرید، ‎۱۹۴۳- م.، Hoffe, Otfried;طبری، امیر,نویسنده اتفرید هوفه؛ مترجم امیر طبری...
موضوع: عدالت;عدالت اجتماعی;برابری
نشر: اختران تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۵۷۸‎ /ه‎۹‎ د‎۴
جامعه شناسی قشربندی و تحرک اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قایمی زاده، محمدسلمان، ‎۱۳۴۰-,محمدسلمان قائمی زاده
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری;تحرک اجتماعی
نشر: دانشگاه بو علی‌سینا همدان ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /‎ق‎۲‎ ج‎۲‎ ‎
جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ربانی، رسول، ‎۱۳۴۳-;انصاری، ابراهیم، ‎۱۳۲۹-,رسول ربانی، ابراهیم انصاری...
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری;جامعه شناسی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /ر‎۲‎ ج‎۲
حوزه های عدالت: در دفاع از کثرت گرایی و برابری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  والتسر، مایکل، ‎۱۹۳۵ - م، Walzer, Michael;نجفی، صالح، ‎۱۳۵۴-,مایکل والزر؛ ترجمه صالح نجفی...
موضوع: برابری;عدالت توزیعی;کثرت گرایی فرهنگی
نشر: ثالث تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۵۷۵‎ /‎و‎۲‎ ح‎۹‎ ‎
قشربندی اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تالیف یحیی علی بابائی
موضوع: طبقات اجتماعی;برابری
نشر: نور علم همدان ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HT‎ ۶۰۹‎ /‎ع‎۸‎ ق‎۵‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء