نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 99  
اقتصاد بین الملل تجارت بین الملل مالیه بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,طهماسب محتشم د...
موضوع: اقتصاد بین الملل;بازرگانی بین المللی;مالیه بین المللی
نشر: خجسته تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۴۱۱‎ /م‎۳‎ الف‎۷
حقوق تجارت بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرفانی، محمود، ۱۳۱۶- . Erfani‏‫‬‏, Mahmoud,تالیف و ترجمه محمود عرفانی...
موضوع: بازرگانی بین المللی;حقوق تجارت;حقوق تطبیقی;حقوق تجارت - ایران...
نشر: جهاد دانشگاهی (ماجد) تهران -۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۷۹‎ /‎ع‎۴‎ ح‎۷‎‎
قراردادهای نمونه در تجارت بین المللی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشرف زاده، حمیدرضا، ‎۱۳۳۵-,کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا؛ ترجمه حمیدرضا اشرف زاده...
موضوع: بازرگانی متقابل;بازرگانی بین المللی;صادرات و واردات
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۴۱۴/۳‎ /‎ق‎۴۲‎ ‎ ‎ ‎
مباحثی از حقوق تجارت بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکینی، ربیعا,ربیعا اسکینی
موضوع: بازرگانی بین المللی;حقوق بین الملل
نشر: نشر دانش امروز تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۷۹‎ /‎الف‎۵‎ م‎۲‎‎
مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت : فرصتها و چالشها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش راهبرد توسعه اقتصادی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت: فرصتها و چالشها(‎۱۳۸۱: تهران),[برگزا...
موضوع: سیاست بازرگانی;بازرگانی بین المللی;ایران
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۵۸۶/۴‎ /ه‎۸‎ م‎۳ ۱۳۸۱
راهنمای اینکوترمز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عسگرشیرزاد,[اتاق بازرگانی بین المللی]؛ ترجمه عسگر شیرزاد...
موضوع: صادرات;بازرگانی بین المللی
نشر: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۰۲۹/۳‎ /‎الف‎۲‎ ر‎۲‎ ‎
تجارت و توسعه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسدی، مرتضی، ‎۱۳۳۹-;قرهباغیان، مرتضی، ‎۱۳۳۳-,مولفین مرتضی اسدی، مرتضی قره باغیان؛ ویراستار مرضیه دهق...
موضوع: کشورهای در حال رشد;رشد اقتصادی;بازرگانی بین المللی
نشر: دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی [تهران] ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۵۹/۷‎ /الف‎۵‎ ت‎۳
اینکوترمز ‎۱۹۹۰
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اتاق بازرگانی بین المللیInternational chamber of commerce;طارم سری، مسعود، ‎۱۳۲۹-,طارم، مسعود، ‎۱۳۲۹...
موضوع: صادرات;بازرگانی بین المللی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، واحد تحقیق ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۱۰۲۹/۳‎ /الف‎۲‎ الف‎۹
فرهنگ انگلیسی، آلمانی، فارسی تجارت بین الملل: مشتمل بر واژه های: تجارت، بازرگانی، حسابداری، بازاریابی، حقوق، تولید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهرامی، علی، ‎۱۳۳۸-,علی بهرامی
موضوع: بازرگانی بین المللی;واژه نامه های چندزبانه
نشر: رهنما تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۷۳‎ /ب‎۹‎ ف‎۴
تجارت بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سالواتوره، دومینیک؛ Salvatore, Dominick;ارباب، حمیدرضا، ‎۱۳۳۶-,سالواتوره، دومنیک,دومینیک سالواتوره؛ ...
موضوع: اقتصاد بین الملل;بازرگانی بین المللی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۴۱۱‎ /س‎۲‎ ت‎۳
تجارت بین المللی؛ نظریه و شواهد تجربی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلر، هاینتس روبرت، Heller, Heinz Robert;فتحیان پور کندلزی، ملک آفاق;نونژاد، معصومه,فتحیان‌پور، ملک‌آ...
موضوع: بازرگانی بین المللی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۴۱۱‎ /ه‎۸‎ ت‎۳
نظم نوین اقتصاد جهانی و کشورهای جنوب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برکشلی، فریدون، ‎۱۳۲۶-;گات، ریچارد، ‏‫۱۹۳۸- م.‏؛‬ Gott, Richard,تالیف فریدون برکشلی...
موضوع: گات (‎۱۹۴۷);بازرگانی بین المللی
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۴۶۰۳‎ /‎ب‎۴‎ ن‎۶‎ ‎
بررسی تطبیقی آزادسازی تجارت و تبعات و پیامدهای آن در چند کشور منتخب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شکیبایی، علیرضا، ‎۱۳۴۵ -;کمالی دهکردی، پروانه,دهکردی، پروانه;کمالی، پروانه,تهیه کنندگان علیرضا شکیبا...
موضوع: بازرگانی آزاد;اقتصاد تطبیقی;بازرگانی بین المللی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۷۱۳‎ /ش‎۸‎ ب‎۴
سند نهایی آنکتاد ‎۸: مشارکتی جدید برای توسعه: تعهدات کارتاهنا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان ملل متحد. کنفرانس تجارت و توسعه؛ United Nations Conference on Trade and Development;رفعتی، مح...
موضوع: اقتصاد بین الملل;بازرگانی بین المللی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۵۲‎ /‎ک‎۹‎ س‎۹۲‎ ‎
حقوق معاملات بین المللی (نظری و کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سماواتی، حشمت الله، ۱۳۳۸-,حشمت الله سماواتی
موضوع: بازرگانی بین المللی;حقوق تجارت
نشر: ققنوس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۳۹۴۳‎ /‎س‎۸‎ ح‎۷‎ ‎
مالیه بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپل یارد، دنیس؛ .Appleyard, Dennis R;فیلد، آلفرد، Field, Alfred J;مانی، محمدعلی، ‎۱۳۲۰-,دنیس اپل یار...
موضوع: بازرگانی بین المللی;سیاست بازرگانی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۵۹‎ /‎الف‎۲‎ م‎۲‎ ‎
مجموعه مقالات اولین همایش سیاستهای بازرگانی و تجارت بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش سیاستهای بازرگانی و تجارت بین الملل (نخستین: ‎۱۳۷۷: تهران);موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی,ا...
موضوع: سیاست بازرگانی;بازرگانی بین المللی;ایران
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۵۸۶/۴‎ /ه‎۸ ۱۳۷۷
تجارت آزاد و فرهنگ: اصول و الزامات سازمان جهانی تجارت در زمینه سیاست فرهنگ ملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوسشه، پتر وان دن، Bossche, Peter Van Den;صباغیان، علی، ‎۱۳۴۴ -;بزرگی، وحید، ‎۱۳۴۴-,پیتر فان دن بوشه...
موضوع: بازرگانی آزاد;بازرگانی بین المللی;صادرات و واردات
نشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۷۱۳‎ /ب‎۹‎ ت‎۳
تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لشکری، علیرضا، ‎۱۳۴۱-,لشگری، علیرضا,مولف علیرضا لشکری
موضوع: جهانی شدن;بازرگانی بین المللی
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: JZ‎ ۱۳۱۸‎ /ل‎۵‎ ت‎۳
مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راشدی اشرفی، علیرضا، ‎۱۳۲۵-,علیرضا راشدی اشرفی
موضوع: بازرگانی بین المللی
نشر: نشر قانون تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۷۹‎ /‎ر‎۲۳‎ م‎۳‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء