نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 86  
سرم شناسی عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ربانی، احمد، ‎۱۲۹۶-,نگارش احمد ربانی
موضوع: سرم و سرم شناسی;ایمنی شناسی
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۳۰
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۳‎ /‎ر‎۲‎ س‎۴‎ ‎
ایمونولوژی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استیتز، Stites D. P;استوبو، جان .Stobo, J. D;ولز، .Wells, J.V;فروغی زاده مقدم، محسن,فروغی زاده، محسن...
موضوع: بیماریهای ایمنی;ایمنی شناسی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی) تهران -۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۵۸۲‎ /الف‎۹۴
مروری کوتاه بر: ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بنیامین، الی، Benjamini, Eli;لسکویتس، سیدنی، Leskowitz, Sidney;فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-;برادران، حسن,فر...
موضوع: ایمنی شناسی;پاسخ ایمنی
نشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ب‎۹‎ م‎۴‎ ‎
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-,فرید، رضا;حسینی، رضا,تالیف رضا فریدحسینی...[و دیگران]...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ف‎۴‎‎ الف‎۹‎‎
فرآورده های بیولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صمصام شریعت، هادی، ‎۱۳۱۷-,تالیف هادی صمصام شریعت
موضوع: واکسن ها;سرم و سرم شناسی;سمها;ایمنی شناسی
نشر: فانی اصفهان ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: RM‎ ۲۷۶‎ /‎ص‎۸‎ ف‎۴‎ ‎
تفسیر و کاربرد روشهای آزمایشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرانسر، علی، ‎۱۳۲۱-,گران سر، علی، ‎۱۳۲۱-,تالیف علی گرانسر...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی آزمایشگاهی
نشر: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) تهران ۱۳۷‎؟
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /گ‎۴‎ ت‎۷
کلیات ایمنولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریوز، گوردون، Reeves, W. Gordon;تود، ایان، Todd, Ian;صادق پناهی، مرجان,پناهی، مرجان;صادق، مرجان,گورد...
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: دانش پژوه تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ ک‎۸‎ ‎
باکتری و ایمنی شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برادران، حسن;ناظم، محمد، ‎۱۳۱۵-,تالیف حسن برادران، محمدناظم...
موضوع: باکتری شناسی;ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۱/۲‎ /ب‎۴۲
از ایمونولوژی بالینی تا آلرژی شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آخوندزاده، حیدر,
موضوع: ایمنی شناسی;حساسیت
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /آ‎۳
اصول ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;کیهانی، عبدالحسین، ‎۱۳۲۶-;صراف نژاد، عبدالفتاح;اشتیاقی...
موضوع: ایمنی (پزشکی);ایمنی شناسی
نشر: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌) تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۶۸‎ ‎
آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-;زهتابچی، شهریار,فرید، رضا;حسینی، رضا;ذهتابچی، شهریار,تالیف رضا فریدحسینی؛ با ه...
موضوع: ایمنی شناسی;حساسیت
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ف‎۴‎ آ‎۷
مبانی ایمنی شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-,فرید، رضا;حسینی، رضا,تالیف رضا فریدحسینی...
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه مشهد مشهد ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ف‎۴‎ م‎۲‎ ‎
ایمنی شناسی عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرشمسی، حسین,
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /م‎۹‎ الف‎۹
ایمنی شناسی برای دانشجویان پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میردامادی، حسن، ‎۱۲۸۰-,
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /م‎۹۴‎ الف‎۹
بدن ما چگونه از خود دفاع می کند (مصونیت شناسی جدید)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پتروف، رم ویکتوروویچ؛ Petrov, Rem Viktorovich;یاسین، محمد,پتروف، ر. و.,نوشته ر.و . پتروف؛ ترجمه محمد...
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: نشر سپیده تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۲‎ /پ‎۲۴
گفتاری در زمینه مصونیت شناسی جدید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پتروف، رم ویکتوروویچ؛ Petrov, Rem Viktorovich;دونس، ی,پتروف، ر. و.,نوشته: ر.و. پتروف؛ ترجمه ی. دونس...
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: گوتنبرگ تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۴‎ /‎پ‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
اساس ایمنی شناسی وایمنی شناسی خونی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برلیان، فروزنده (جهانشاهی),جهانشاهی، فروزنده (برلیان),فروزنده برلیان...
موضوع: ایمنی شناسی خونی;ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۱
شماره راهنمای کنگره: RB‎ ۱۴۵‎ /ب‎۴‎ الف‎۵
آلرژی و بیماریهای خودایمنی: گزارش سمپوزیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سمپوزیم آلرژی و بیماریهای خودایمنی(اولین: ‎۱۳۶۳: مشهد);فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-,فرید، رضا;حسینی، رضا,بک...
موضوع: حساسیت;بیماریهای خودایمنی;ایمنی شناسی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۵۸۳/۲‎ /س‎۸۲
بیماریهای نقص ایمنی تشخیص و درمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرهودی، ابوالحسن، ‎۱۳۰۳-;اسلامی، محمدباقر,تالیف ابوالحسن فرهودی، با همکاری محمدباقر اسلامی، قدرت الل...
موضوع: بیماریهای نقص ایمنی;ایمنی شناسی
نشر: علمی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۶۰۶‎ /ف‎۴۹
اصول ایمونولوژی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تیزارد، ایان، .Tizard. Ian R;رضایی پور کاردوست، ربابه، ‎۱۳۲۹-;شهراز، سعید، ۱۳۴۹-,شهرزاد، سعید,[تیزار...
موضوع: ایمنی شناسی
نشر: مرکز نشر اشارت تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ت‎۹‎ الف‎۶
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء