نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 25  
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-,فرید، رضا;حسینی، رضا,تالیف رضا فریدحسینی...[و دیگران]...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ف‎۴‎‎ الف‎۹‎‎
کلیات میکروبشناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میردامادی، محمد,تالیف محمد میردامادی
موضوع: میکرب شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: دانشگاه مشهد مشهد ۱۳۴۳-۱۳۴۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۱‎ /‎م‎۹‎ ک‎۸‎ ‎
اصول ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;کیهانی، عبدالحسین، ‎۱۳۲۶-;صراف نژاد، عبدالفتاح;اشتیاقی...
موضوع: ایمنی (پزشکی);ایمنی شناسی
نشر: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌) تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۶۸‎ ‎
سیستم کمپلمان (سازگان متمم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجیدفر، فرزان، ‎۱۳۴۵-;سامانی، امیرعباس، ‎۱۳۴۵-,تحقیق نظری از فرزان مجیدفر و امیرعباس سامانی، با نظار...
موضوع: کمپلمان (ایمنی شناسی);ایمنی (پزشکی)
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۵/۸‎ /‎ک‎۸‎ م‎۳‎ ‎
فشرده ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیمی، پریوش، ‎۱۳۳۱-;نیک انجام، نپتون، ‎۱۳۳۳ -,تالیف پریوش ابراهیمی، نپتون نیک انجام...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /الف‎۲‎ ف‎۵ ۱۳۸۸
فشرده ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیمی، پریوش، ‎۱۳۳۱-;نیک انجام، نپتون، ‎۱۳۳۳ -,تالیف پریوش ابراهیمی، نپتون نیک انجام...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎الف‎۲‎ ف‎۵‎ ‎
ایمونولوژی پایه: اعمال و نقص های سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;سالک مقدم، علیرضا,ابول عباس;ابوالعبا...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ع‎۲‎ الف‎۹۸
مبانی ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-;اسلامی، محمدباقر,فرید، رضا;حسینی، رضا,تالیف رضا فریدحسینی، با همکاری محمدباقر ...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: شرکت به‌نشر مشهد ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ف‎۴‎ م‎۲۴‎ ‎
ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میل، دیوید، ‎۱۹۵۴- م.، .Male, David K;کیهانی، عبدالحسین، ‎۱۳۲۶-,دیوید میل... [و دیگران]؛ ترجمه عب...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: ارجمند تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ر‎۹‎ الف‎۶۲
ایمونولوژی چهار استادAbbas - Kuby - Stites - Roitt [عباس - کوبی - استایس - رویت]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غضنفری، هادی;موسوی، رضا، ‎۱۳۲۶-;وجگانی، محمد، ‎۱۳۳۹ -,ترجمه و گردآوری هادی غضنفری، رضا موسوی؛ زیرنظر...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی)
نشر: کتاب میر تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /غ‎۶‎ الف‎۹
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: شهرآب؛ آینده‌سازان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ر‎۹‎ الف‎۹۲
ایمونولوژی کوبای ‎۲۰۰۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کایند، تامس، ‎۱۹۳۹- م.، Kindt, Thomas J;گلدرنی، ریچارد ا.؛ .Goldsby, Richard A;آزبرن، باربارا ...
موضوع: ایمنی شناسی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)
نشر: خسروی تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ک‎۲‎ الف‎۹
ایمونولوژی و ورزش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مکینون، لورل تی.، ‎۱۹۵۳- م.؛ Mackinnon, Laurel T;موسوی، طاهره;Herzen, Aleksandr,م‍ک‍ی‍ن‍ون‌، لارل‌ ت...
موضوع: تمرین های ورزشی ;ایمنی (پزشکی)
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۳۰۱‎ /م‎۷۵‎ الف‎۹
ایمونولوژی پایه: عملکرد و اختلالات سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;میراحمدیان، ماهرو، ‎۱۳۱۹ -,ابول عباس...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: سماط تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ع‎۲‎ الف‎۹
ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: گلبان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۹‎ ‎
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: سماط تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۶۷‎ ‎
گنجینه جامع تست های معتبر ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رحیمی نژاد، علی، ‎۱۳۴۵-;کیهانی، عبدالحسین، ‎۱۳۲۶-,تالیف علی رحیمی نژاد؛ زیرنظر عبدالحسین کیهانی...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;ایمنی (پزشکی)
نشر: پورسینا تهران -۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۲/۶‎ /‎ر‎۳‎ گ‎۹‎ ‎
مبانی ایمونولوژی: اعمال و اختلالات سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-;محمودی، محمود،...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: جهاد دانشگاهی مشهد مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ع‎۲‎ م‎۲‎‎
مروری بر اصول ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;دلویس، پیتر، Delves, Peter J;واحدی، طاهره، ‎۱۳۲۴ - ...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی
نشر: شهر آب؛ آینده‌سازان تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۲/۶‎ /ر‎۹‎ م‎۴
مبانی ایمنی شناسی معنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاغذیان، هومن، ‎۱۳۵۲ -;فریدحسینی، فرهاد، ۱۳۵۴-,فرید، فرهاد، ۱۳۵۴-;حسینی، فرهاد، ۱۳۵۴-,تالیف هومن کاغ...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);علم و عرفان
نشر: شرکت به‌نشر مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ک‎۲‎ م‎۲‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء