نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 17  
دیده ها و شنیده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین المللی، ۱۹۱۸-‎۱۹۱۴
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کحال زاده، ابوالقاسم، ۱۲۷۷-‎۱۳۶۰.;کامران، مرتضی,کحال زاده؛ بکوشش مرتضی کامران...
موضوع: جنگ جهانی اول، ۱۹۱۴-‎۱۹۱۸م.;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
نشر: نشر فرهنگ تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۶۰‎ /‎ک‎۳۲‎ ‎ ‎ ‎
ریشه های انقلاب ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گواهی، عبدالرحیم، ۱۳۲۳-,تالیف نیکی آر. کدی؛ ترجمه عبدالرحیم گواهی...
موضوع: ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎ ۱۳۵۷...
نشر: قلم تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۷۶‎ /‎ک‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
ایران دیروز: خاطرات پرنس ارفع (ارفع الدوله)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارفع، رضا، ‏‫۱۲۳۳-‏۱۳۱۶.,دان‍ش‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، رض‍ا، ‏‫۱۲۳۳-‏۱۳۱۶.;ارف‍ع‌ دان‍ش‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، رض‍ا، ‏‫۱۲...
موضوع: ارفع، رضا، ‎۱۲۲۹؟-‎۱۳۱۶ - خاطرات;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: فرهنگ و هنر تهران ۱۳۴۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۹۱‎ /‎الف‎۴‎ الف‎۹‎ ‎
صحنه هایی از تاریخ معاصر ایران: مجموعه مقالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، ۱۳۰۹-,مهدوی، عبدالرضا;مهدوی، هوشنگ;هوشنگ مهدوی، عبدالرضا,عبدالرضا هوشنگ مهدوی...
موضوع: ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: علمی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۶۸‎ /‎م‎۹‎ ص‎۳‎ ‎
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-;هراتی، محمدجواد، ‎۱۳۵۶-,محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی م...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: دفتر نشر معارف قم ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎ع‎۹‎ د‎۴۴‎‎
دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران ۱۳۵۷-‎۱۲۹۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینایی، وحید، ۱۳۳۹-,وحید سینایی
موضوع: ایران - ارتش;سیاست نظامی;ایران - تاریخ نظامی;استراتژی نظامی;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: کویر تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: UA‎ ۸۵۳‎ /‎الف‎۹‎ س‎۹‎ ‎
انقلاب اسلامی و نبرد نمادها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوار، مجید، ۱۳۵۶ - ,‏‫نوشته مجید استوار
موضوع: ایرانیان - هویت;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ‎۱۳۵۷ - - علل;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: نگاه معاصر تهران ‏۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۸الف ۵الف/ ۱۵۵۱ DSR
عشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قائد شرفی، محمد، ۱۳۲۹-,قائد، محمد، ۱۳۲۹-;قائد، م.، ۱۳۲۹-;شرفی، محمد، ۱۳۲۹-,نویسنده محمد قائد...
موضوع: شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقد;روشنفکران - ایران - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: ماهی تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۷۷۷۸‎ /‎ق‎۴‎ ع‎۵۲‎ ‎
واقعیت های جهان امروزی: (پیشرفت یا عقب رفتگی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دبیرسیاقی، منوچهر، ‎۱۳۱۲-,سیدمنوچهر دبیرسیاقی
موضوع: تخریب محیط زیست ;تجدد;تجدد - ایران;مقاله های فارسی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: مهرگان دانش: سایه گستر قزوین ‏‫ ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: GE‎ ۱۴۰‎ /‎د‎۲‎ و‎۲‎‎
گزیده مقالات دستنوشته های تاریخی سیدمحمدعلی جمال زاده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمال زاده، سیدمحمدعلی، ۱۲۷۰-۱۳۷۶.;لعل شاطری، مصطفی، ۱۳۶۸-,جمالزاده، شاهرخ، ۱۲۷۰-۱۳۷۶.;جمالزاده، محمد...
موضوع: مقاله های فارسی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
نشر: مرندیز مشهد ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۸۰۰۵‎ /‎آ‎۱۴۲‎‎‎‎
پرستیدن و جنگیدن: گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آشتیانی، منوچهر، ‎‏‫۱۳۰۹‏-‎۱۳۹۹.‬;نساجی، رضا، ۱۳۶۴-,زواره، رضا، ‏‫۱۳۶۴‏-‬ ;نساجی زواره، رضا، ‏‫۱۳۶۴‏...
موضوع: علوم انسانی;جامعه شناسان;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
نشر: نشرنی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۷۷۳‎ /‎آ‎۵‎ آ‎۵‎‎
پرسیدن و جنگیدن: گفت و گو با دکتر منوچهر آشتیانی درباره تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آشتیانی، منوچهر، ‎‏‫۱۳۰۹‏-‎۱۳۹۹.‬;نساجی، رضا، ۱۳۶۴-,زواره، رضا، ‏‫۱۳۶۴‏-‬ ;نساجی زواره، رضا، ‏‫۱۳۶۴‏...
موضوع: علوم انسانی;جامعه شناسان;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
نشر: نشر نی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۷۷۳‎ /‎آ‎۵‎ آ‎۵۲‎‎
ایران پرتلاطم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گریفیتس، الدن، ۱۹۲۵- م.؛ Griffiths, Eldon;جواهرکلام، فرید، ۱۳۰۴-,الدون گریفیث؛ [مترجم] فرید جواهرکلا...
موضوع: انرژی اتمی;ایران - سیاست و حکومت - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: ‏‫آبی‬ ‏‫تهران‬ ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۹۱۰۷‎ /‎گ‎۴‎ الف‎۹‎‎
‏‫دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، از ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سینایی، وحید، ۱۳۳۹-;صابری، حسین، ‎۱۳۴۵-,وحید سینائی؛ ویراستار علمی حسین صابری...
موضوع: ایران;ایران. ارتش;استراتژی نظامی;ایران - تاریخ نظامی;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: ‏‫دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: UA‎ ۸۵۳‎ /‎الف‎۹‎ س‎۹‎‎۲
ایران در جنگ: از چالدران تا جنگ تحمیلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخ، کاوه؛ Farrokh, Kaveh;صارمی، شهربانو، ‎۱۳۴۳-,کاوه فرخ؛ ترجمه شهربانو صارمی...
موضوع: ایران - تاریخ نظامی;تاریخ نظامی;ایران - تاریخ - قرن ۱۰-‎۱۴ق.;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۶‎ /‎ف‎۴۳‎ الف‎۹‎‎
گرگ و میش هوای خردادماه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیدآبادی، احمد، ۱۳۴۴-,احمد زیدآبادی؛ ویراستار الهه عین بخش...
موضوع: روزنامه نگاران ایرانی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، ‎۱۳۵۸- ;ایران - تاریخ - جمهوری اسلا...
نشر: نشر نی تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۴۴۹‎ /‎الف‎۹‎ ز‎۹‎‎
دوران سلام: خاطرات/ یادداشت های سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارغنده پور، کریم، ۱۳۴۷-,ارغنده، کریم، ۱۳۴۷-,کریم ارغنده پور...
موضوع: روزنامه نگاران ایرانی;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴
نشر: نشر نگاه امروز تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۴۴۹‎ /‎الف‎۹‎ الف‎۴‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء