نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 14  
مبانی تاریخ پارتیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیپمان، کلاوس، ‎۱۹۲۴ - م.، Schippmann, Klaus;منتظری، حامد، ‎۱۳۵۹-,کلاوس شیپمان؛ ترجمه هوشنگ صادق...
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: نشر و پژوهش فرزان روز تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۳۳۳‎ /‎ش‎۹‎ م‎۲‎ ‎
شاهنشاهی اشکانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولسکی، یوزف، Wolski, Jozef;ثاقب فر، مرتضی، ۱۳۲۱-,یوزف ولسکی؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر...
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۳۳۳‎ /و‎۸‎ ش‎۲
سایه های صحرا: ایران باستان در جنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخ، کاوه؛ Farrokh, Kaveh;صارمی، شهربانو، ‎۱۳۴۳-,کاوه فرخ؛ ترجمه شهربانو صارمی...
موضوع: تاریخ نظامی باستان;ایران - تاریخ - هخامنشیان، ۵۵۸-‎۳۳۰ق.م.;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م....
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۷‎ /‎ف‎۴‎ س‎۲‎ ‎
شاهنشاهی اشکانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرتیس، وستا، ‎۱۳۳۰- م.، .Curtis, Vesta S;استوارت، سارا، Stewart, Sarah Rosemary Anne;صالحی علامه،...
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۲ش/ ۳۳۳ DSR
پارتیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;کرتیس، وستا، ‎۱۳۳۰- م.، .Curtis, Vesta S;استوارت، سارا، Stewart, Sarah Rose...
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: نشر مرکز تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۲پ/ ۳۳۳ DSR
اشکانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدادادیان، اردشیر، ‎۱۳۲۰-,اردشیر خدادادیان
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: به دید: قلم آشنا تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: ۵الف ۴خ/ ۳۳۳ DSR
اشکانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امینی زاده، علی، ۱۳۵۲-,علی امینی زاده
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: امید مهر مشهد ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۳۳۳‎ /‎الف‎۸‎ الف‎۵۴‎‎
باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خسروزاده، علیرضا، ۱۳۵۲-,علیرضا خسروزاده
موضوع: حفاری ها (باستان شناسی);خلیج فارس;خلیج فارس - تاریخ;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.;ایران ...
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۱۳۴‎ /‎خ‎۵‎ ب‎۲‎‎
تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیلمقانی، جلال، ۱۳۲۳-,تالیف سیدجلال دیلمقانی
موضوع: سکه های اشکانی;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: پازینه تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: CJ‎ ۱۳۶۳‎ /‎د‎۹‎ ت‎۲‎‎
زوال و فروپاشی ساسانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورشریعتی، پروانه، ‏‫۱۳۴۵-;بهاری، خشایار، ‎۱۳۴۰-,شریعتی، پروانه، ‏‫۱۳۴۵-‏‬,پروانه پورشریعتی؛ ترجمه خ...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.;ایران - تاریخ - پیش ا...
نشر: نشر فرزان روز تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۳‎ /‎پ‎۸۷‎ الف‎۷‎‎
ایران در عهد اشکانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیلمقانی، جلال، ۱۳۲۳-,تالیف جلال دیلمقانی
موضوع: ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.
نشر: پازینه تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۳۳۳‎ /‎د‎۹‎ الف‎۹‎‎
افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی: اتحادیه ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عرب ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورشریعتی، پروانه، ‏‫۱۳۴۵-;واحدی نوایی، آوا، ۱۳۵۱-,شریعتی، پروانه، ‏‫۱۳۴۵-‏‬;واحدی، آوا، ۱۳۵۱-;نوایی...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م.;ایران - روابط خارجی -...
نشر: نشر نی تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۳‎ /‎پ‎۸۷‎ الف‎۷۲‎‎
تبارشناسی فرمانروایی های قفقاز در دوران باستان (هخامنشی، اشکانی، ساسانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی بابایی درمنی، علی، ۱۳۵۴-,درمنی، علی، ‏‫۱۳۵۴-‏‬ ;علی‌ بابایی، علی، ‏‫۱۳۵۴-‏‬,علی علی بابایی درمنی...
موضوع: قفقاز - تاریخ;ارمنستان - تاریخ;گرجستان - تاریخ;ایران - تاریخ;ایران - تاریخ - هخامنشیان، ۵۵۸-‎۳۳۰ق.م....
نشر: انتشارات هزار کرمان تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: DK‎ ۵۰۹‎ /‎ع‎۸‎ ت‎۲‎‎
روابط خارجی ایران در عصر سلوکی و اشکانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملکی، محمد، ‏‫۱۳۵۹-‏‏‏,محمد ملکی
موضوع: ایران - روابط خارجی - پیش از اسلام;ایران - تاریخ - سلوکیان، ۳۲۳-‎۲۴۹ق.م.;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎...
نشر: انتشارات شفیعی تهران ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۵‎ /‎م‎۸‎ ر‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء