نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 81  
التنبیه و الاشراف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مسعودی، علی بن حسین، -‎۳۴۵؟ق.;صاوی، عبدالله اسماعیل,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍س‍ع‍ودی‌، -۳۴۵؟ق.;م...
موضوع: کشورهای اسلامی - تاریخ;اسلام - تاریخ;جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴;تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن ...
نشر: دارالصاوی القاهره
شماره راهنمای کنگره: D‎ ۱۷‎ /م‎۵‎ ت‎۸۳
‎۵ [پنج] اثر ارزنده از انتشارات ایرانشهر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اقبال آشتیانی، عباس، ۱۲۷۵-‎.۱۳۳۴;کاظم زاده ایرانشهر، حسین، ۱۲۶۲-۱۳۴۰.، Kazimzadah Iranshar, Husayn;پ...
موضوع: ایران - تاریخ;شعر فارسی - قرن ‎۴ق.
نشر: اقبال [تهران] ۱۳۵۱
شماره راهنمای کنگره: AC‎ ۱۲۷‎ /پ‎۹
التنبیه و الاشراف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مسعودی، علی بن حسین، -‎۳۴۵؟ق.;پاینده، ابوالقاسم، ۱۲۹۰-‎.۱۳۶۳,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍س‍ع‍ودی‌، ...
موضوع: کشورهای اسلامی - تاریخ;اسلام - تاریخ;تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴;جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ...
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۵‎ ت‎۹۰۴۱‎ ‎
تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل والملوک (متن کامل با حذف سلسله رواق)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طبری، محمدبن جریر، ‎۲۲۴؟-‎۳۱۰ق.؛ Ṭabari,Muḥammad ibn Jarir ibn Rustam;پاینده، ابوالقاسم، ۱۲۹۰-‎.۱۳...
موضوع: تاریخ جهان;اسلام - تاریخ;ایران - تاریخ
نشر: بنیاد فرهنگ ایران تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎ط‎۲‎ ت‎۲۵‎ ‎
آفرینش و تاریخ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقدسی، مطهربن طاهر، -۳۵۵؟ق.;شفیعی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۱۸-,م‍طه‍رب‍ن‌ طاه‍ر ال‍م‍ق‍دس‍ی‌، -۳۵۵؟ق‌.;شفیع...
موضوع: اسلام - تاریخ;تاریخ جهان;ایران - تاریخ
نشر: بنیاد فرهنگ ایران [تهران] ۱۳۵۰
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۷‎ آ‎۷‎‎
طبقات ناصری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منهاج سراج، عثمان بن محمد، ۵۸۹-‏۶۹۸ق.‬ ;حبیبی، عبدالحی، ۱۲۸۹-‎۱۳۶۳.,جوزجانی، منهاج‌ الدین عثمان، ۵۸۹...
موضوع: کشورهای اسلامی - تاریخ;ایران - تاریخ
نشر: انجمن تاریخ افغانستان کابل ۱۳۴۳،‎۱۳۴۲
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۸۹۲‎ ‎ ‎ ‎
تاریخ کامل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابن اثیر، علی بن محمد، ۵۵۵-‎۶۳۰ق.;روحانی، محمدحسین، ,ابن الاثیر، علی بن محمد، ۵۵۵‬-‏۶۳۰ق.;ابن اثی...
موضوع: اسلام - تاریخ;کشورهای اسلامی - تاریخ - سالشمار;ایران - تاریخ...
نشر: اساطیر [تهران] -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۸/۲‎ /‎الف‎۲‎ ک‎۲۴‎‎
تاریخ مردم ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein,عبدالحسین زرین کوب...
موضوع: ایران - تاریخ;اسلام - ایران - تاریخ
نشر: امیرکبیر تهران -۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۰۹‎ /‎ز‎۴‎ ت‎۲‎‎
ایران در سپیده دم تاریخ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کمرون، جورج گلن، ۱۹۰۵-‎۱۹۷۸م.، Cameron, George Glenn;انوشه، حسن، ‎۱۳۲۳-,کامرون، جورج گلن,تالیف جورج ...
موضوع: ایران - تاریخ;عیلام - تاریخ
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۰۹‎ /‎ک‎۲۸‎ ‎ ‎ ‎
ایران قدیم و تهران قدیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجمی، ناصر، ۱۳۰۰-‎۱۳۸۲,ناصر نجمی
موضوع: ایران - تاریخ;شهرها و شهرستان ها;ایران - باستان شناسی
نشر: جانزاده تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۰‎ /‎ن‎۳۸‎ ‎ ‎ ‎
حماسه کویر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باستانی پاریزی، محمدابراهیم، ۱۳۰۴-۱۳۹۳.,باستانی پاریزی کرمانی، محمدابراهیم، ۱۳۰۴-۱۳۹۳.,محمدابراهیم ب...
موضوع: مقاله های فارسی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۷۹۶۳‎ /‎الف‎۵۶‎ ح‎۸۲‎‎
تاریخ الطبری، تاریخ الرسل و الملوک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طبری، محمدبن جریر، ‎۲۲۴؟-‎۳۱۰ق.؛ Ṭabari,Muḥammad ibn Jarir ibn Rustam;ابراهیم، محمدابوالفضل؛ Ibrah...
موضوع: اسلام - تاریخ;تاریخ جهان;ایران - تاریخ
نشر: دارالمعارف بمصر القاهره ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎ط‎۲‎ ت‎۲۹‎ ‎
التنبیه و الاشراف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مسعودی، علی بن حسین، -‎۳۴۵؟ق.,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍س‍ع‍ودی‌، -۳۴۵؟ق.;م‍س‍ع‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍...
موضوع: کشورهای اسلامی - تاریخ;اسلام - تاریخ;تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴;جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ...
نشر: مکتبه المثنی بغداد
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۵‎ ت‎۹۲‎ ‎
التنبیه و الاشراف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مسعودی، علی بن حسین، -‎۳۴۵؟ق.,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍س‍ع‍ودی‌، -۳۴۵؟ق.;م‍س‍ع‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍...
موضوع: کشورهای اسلامی - تاریخ;اسلام - تاریخ;تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴;جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ...
نشر: دارالتراث بیروت [۱۳۸۸]
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /‎م‎۵‎ ت‎۹۴‎‎
نادرشاه از نظر خاورشناسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضازاده شفق، صادق، ‏‫۱۲۷۴-‏۱۳۵۰. ,رض‍ازاده‌، ص‍ادق‌، ‏‫۱۲۷۴-‏۱۳۵۰. ;شفق، صادق، ‏‫۱۲۷۴-‏۱۳۵۰.,گردآورن...
موضوع: نادر افشار، شاه ایران، ۱۱۰۰-‎۱۱۶۰ق. - شعر;ایران - تاریخ;ایران - تاریخ - افشاریان، ۱۱۴۸-‎۱۲۱۸ق....
نشر: انجمن آثار ملی تهران ۱۳۳۹
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۹۴‎ /‎ر‎۶‎ ‎ ‎ ‎
طرفه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یغمایی، اقبال، ۱۲۹۵-‎۱۳۷۶.,تالیف اقبال یغمائی
موضوع: ایران - تاریخ
نشر: نشر آفرینش [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱‎ /‎ی‎۷‎ ط‎۴‎ ‎
آیین شاهنشاهی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفا، ذبیح الله، ۱۲۹۰-۱۳۷۸.، Safa, Zabih Allah,ذبیح الله صفا
موضوع: پادشاهی;فر (شاهی);تاجگذاری;ایران - تاریخ
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۶۵‎ /ش‎۲‎ ص‎۷
روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein,تالیف عبدالحسین زرین کوب...
موضوع: ایران - تاریخ
نشر: سخن تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۰۹‎ /‎ز‎۴‎ ر‎۹۲‎‎
مشروطه بی نقاب: درآمدی بر انقلاب مشروطه، سیاحت نامه درویش غریب، خاطرات عزیزاله خان میار: گزیده اسنادی از مرکز اسناد ملی ایران مربوط به حزب توده و حزب جنگل کلارستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یوسفی نیا، علی اصغر، ‎۱۳۲۱-,تدوین و نگارش علی اصغر یوسفی نیا...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ق.;مازندران - تاریخ - قرن ‎۱۳ق.- ‎۱۴ - جنبشها و قیامها;ایرا...
نشر: آرون تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۰۷‎ /ی‎۸۵‎ م‎۵
زیر چل چراغ توی شاچراغ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باستانی پاریزی، محمدابراهیم، ۱۳۰۴-۱۳۹۳.,باستانی پاریزی کرمانی، محمدابراهیم، ۱۳۰۴-۱۳۹۳.,نوشته باستانی...
موضوع: مقاله های فارسی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ
نشر: علم تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۷۹۶۳‎ /‎الف‎۵۶‎ ز‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء