خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
بهنژادی گیاهان زراعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یزدی صمدی، بهمن، ‎۱۳۱۶-;محمدی، ولی الله، ‎۱۳۵۰-;عبد میشانی، سیروس، ‎۱۳۲۲-,بهمن یزدی صمدی، ولی اله مح...
موضوع: گیاهان زراعی;اصلاح نژاد;گیاهان
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران 1389
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۱۸۵/۷‎ /ی‎۴‎ ب‎۹
مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد (با تکیه بر ژنتیک کیفی و ژنتیک جمعیت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه غیاثی، پیمان، ‎۱۳۴۴-,گردآوری و تدوین پیمان خواجه غیاثی...
موضوع: ژنتیک;اصلاح نژاد;ژنتیک جمعیت
نشر: عالم‌افروز کاشمر 1382
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۴۳۰‎ /خ‎۹‎ م‎۲
اصول به نژادی گیاهان زراعی و باغی (علمی - کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقیان مطهر، یعقوب، ‎۱۳۳۵-,مولف یعقوب صادقیان مطهر
موضوع: گیاهان;گیاهان زراعی;اصلاح نژاد
نشر: سازمان تحقیقات و آموزش کشاوزی، معاونت آموزش و کرج 1387
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۱۲۳‎ /ص‎۲‎ الف‎۶
فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و اصلاح نژاد: کمی و سلولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خجستهکی، مهدی، ‎۱۳۵۷-,مهدی خجسته کی؛ ویراستار رضا پیله چیان لنگرودی...
موضوع: ژنتیک;اصلاح نژاد;زبان انگلیسی
نشر: آییژ تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۴۲۷‎ /خ‎۳‎ ف‎۴
انتخاب ژنومی در دام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولر، جوئل آیرا؛ Weller, Joel Ira;شریعتی، محمدمهدی، ‏‫۱۳۵۲-‏‬;نصرتی، مریم,ولر,ژول ایرا ولر؛ ترجمه مری...
موضوع: حیوان های اهلی - ژنتیک ;دامها - ژنتیک ;حیوان ها;اصلاح نژاد...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد 1397
شماره راهنمای کنگره: SF‎ ۱۰۵‎ /‎و‎۸‎ الف‎۸‎‎
; ;