خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 12  
منظومه کردی سعید و میر سیف الدین بیگ (متن کردی و ترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سعید و میر سیف الدین. کردی - فارسی;فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ضبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قا...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عرفانی فارسی ;موسیقی محلی ایرانی...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1355
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /س‎۷
منظومه کردی بهرام و گلندام (متن کردی و ترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهران و گلندام;فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ظبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عاشقانه...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1347
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /ب‎۹
منظومه کردی شیخ فرخ و خاتون استی (متن کردی وترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیخ فرخ و خاتون استی;فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ظبط و ترجمه از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عاشقانه...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1351
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /ش‎۹
منظومه کردی شورمحمود و مرزینگان (متن کردی و ترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شورمحمد و مرزینگان;فتاحی، قادر,ظبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عاشقانه;شعر عامه کردی...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز .‎1348
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /ش‎۹۱
منظومه کردی شیخ صنعان (متن کردی و ترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیخ صنعان. کردی - فارسی.;فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ضبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عرفانی فارسی ...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1346
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /ش‎۹۳
منظومه کردی مهر و وفا (متن کردی و ترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ضبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عاشقانه;موسیقی محلی ایرانی...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1345
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۹۰۸/۵‎ /م‎۹
منظومه کردی لاس و خزال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,تدوین و گردآوری قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های عاشقانه کردی
نشر: دانشگاه تبریز تبریز 1379
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۲۵۶‎ /آ‎۲۵‎ ف‎۲
افسانه ها و متل های کردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  درویشیان، علی اشرف، ۱۳۲۰-۱۳۹۶.,درویشان، علی اشرف;تلخستانی، لطیف,تالیف و گردآوری علی اشرف درویشیان...
موضوع: افسانه ها و قصه های کردی;ادبیات عامه کردی;افسانه ها و قصه های ایرانی...
نشر: نشر خنیا [تبریز] 1375
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۸۵۹۵‎ /د‎۴‎ الف‎۷
منظومه کردی شیخ فرخ و خاتون استی (متن کردی وترجمه فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیخ فرخ و خاتون استی;فتاحی قاضی، قادر، ‎۱۳۱۴- ,ضبط و ترجمه و توضیح از قادر فتاحی قاضی...
موضوع: ادبیات عامه کردی;منظومه های داستانی فارسی ;منظومه های عاشقانه...
نشر: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز 1351
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۲۵۶‎ /آ‎۲۴۵‎ ش‎۹۳
استانهای لرستان و ایلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پهلوان، کیوان، ‎۱۳۳۹-,کیوان پهلوان
موضوع: ترانه های محلی ایرانی ;فرهنگ عامه;ادبیات عامه لری ;ادبیات عامه کردی...
نشر: آرون تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۵۷الف ۹پ/ ۱۸۲۰ M
فولکلور و تاریخ کرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمس، اسماعیل، ۱۳۵۴-,اسماعیل شمس
موضوع: افسانه ها و قصه های کردی;ادبیات عامه کردی
نشر: ‏‫مجمع ذخایر اسلامی‭‬: موسسه تاریخ علم و فرهنگ قم 1393
شماره راهنمای کنگره: ۸ش ۲۵آ/ ۳۲۵۶ PIR
افسانه هایی از ده نشینان کرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یاقوتی، منصور، ‎۱۳۲۷-,گردآوری منصور یاقوتی
موضوع: افسانه ها و قصه های کردی;ادبیات عامه کردی;افسانه ها و قصه های ایرانی...
نشر: شباهنگ تهران 1358
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۲۵۶‎ /‎آ‎۲۵‎ ی‎۲۲‎‎
; ;