نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 55  
تاریخ ادبیات جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تراویک، باکنر، .Trawick, Buckner B;رضایی، عربعلی، ‎۱۳۱۹-,باکنر تراویک؛ ترجمه عربعلی رضایی؛ ویراستار ...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: فرزان تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۲۴‎ /‎ت‎۴‎ ت‎۲‎ ‎
عرفان و ادب در عصر صفوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تمیم داری، احمد، ۱۳۲۳-,تالیف احمد تمیم داری
موضوع: عرفان;ادبیات - تاریخ و نقد;عرفان در ادبیات
نشر: حکمت تهران -۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۷۵/۶‎ /‎ت‎۸‎ ع‎۴‎ ‎
آشنایی با نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein,عبدالحسین زرین کوب...
موضوع: نقد ادبی;نقد ادبی - تاریخ;ادبیات فارسی - تاریخ و نقد;ادبیات - تاریخ و نقد;منتقدان - ایران;منتقدان - ...
نشر: سخن تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎‎ ۸۱‎ /ز‎۴‎ آ‎۵‎
در شناخت ادبیات و اجتماع: مقاله، نقد و بررسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهقانی، بهروز، ۱۳۱۸-‎۱۳۵۰,بهروز تبریزی (مستعار)
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد;اوکیسی، شون، ۱۸۸۰-‎۱۹۶۴م.
نشر: نوپا تهران ۱۳۵۶-۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /‎د‎۹‎ د‎۴‎ ‎
درباره ادبیات و نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشیدورد، خسرو، ۱۳۰۸-‎.۱۳۸۸,نگارش خسرو فرشیدورد
موضوع: نقد ادبی;ادبیات - تاریخ و نقد;ادبیات فارسی - تاریخ و نقد
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /‎ف‎۴‎ د‎۴‎‎
پیشدرآمدی بر نظریه ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایگلتون، تری، ‎۱۹۴۳- م.؛ Eagleton, Terry;مخبر، عباس، ‎۱۳۳۲-,ای‍غ‍ل‍ت‍ن‌، ت‍ی‍ری‌، ۱۹۴۳-,تری ایگلتون؛...
موضوع: نقد ادبی - تاریخ - قرن ‎۲۰م.;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۹۴‎ /الف‎۹
مکتب های ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیدحسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,سید حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸;حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: زمان تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /ف‎۲۳‎ س‎۹
داستان و ادبیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرصادقی، جمال، ۱۳۱۲-,میرصادقی، حسین، ۱۳۱۲-,جمال میرصادقی...
موضوع: داستان نویسی - تاریخ و نقد;داستان - تاریخ و نقد;ادبیات - تاریخ و نقد;داستان های فارسی - تاریخ و نقد...
نشر: نگاه؛ نشر نخستین تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۳۴۹۱‎ /‎م‎۹‎ د‎۲‎ ‎
تاریخ اجتماعی هنر و ادبیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲-‎۱۹۷۸م.، Hauser, Arnold;جزنی، حشمت، ‎۱۳۰۸-,اثر آرنولد هاوزر؛ ترجمه حشمت جزنی...
موضوع: هنر و اجتماع;هنر - تاریخ;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: دانشگاه ملی ایران [تهران] ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: N‎ ۷۲‎ /‎هـ‎۲‎ ت‎۲‎ ‎
تاریخ اجتماعی هنر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲-‎۱۹۷۸م.، Hauser, Arnold;امین موید، مجید، ‎۱۳۰۹-,آرنولد هاوزر؛ ترجمه امین موید...
موضوع: هنر و اجتماع;هنر - تاریخ;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: چاپخش تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: NX‎ ۱۸۰‎ /‎هـ‎۲‎ ت‎۲۲‎‎
روزنه ای به زمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افکاری، جهانگیر، ۱۲۹۶-‎۱۳۸۲.,ترجمه جهانگیر افکاری
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: بامداد تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۶‎ /‎الف‎۷‎ ر‎۹‎ ‎
فرهنگ ادبیات جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیا، زهرا (خانلری)، ۱۲۹۴-‎۱۳۶۹.,تالیف زهرا خانلری
موضوع: نویسندگان;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: خوارزمی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۴۶۶‎ /ک‎۹‎ ف‎۴
سخن شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یگانی، اسماعیل، ‎۱۲۶۶-,اسماعیل یگانی
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد;سبک شناسی
نشر: ابن‌سینا تهران ۱۳۴۶
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /‎ف‎۲‎ ی‎۸‎ ‎
مکتبهای ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیدحسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,سید حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸;حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,رضا سیدحسینی؛ با مقدمه ئی ا...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: نیل تهران ۱۳۳۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /ف‎۲۳‎ س‎۹۲
مکتب های ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیدحسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,سید حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸;حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,رضا سیدحسینی...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: نیل تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /ف‎۲۳‎ س‎۹۴
مکتب های ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیدحسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,سید حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸;حسینی، رضا، ۱۳۰۵-۱۳۸۸,رضا سیدحسینی...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: موسسه انتشارات نگاه تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۵‎ /ف‎۲۳‎ س‎۹۳
شعر و سیاست و سخنی درباره ادبیات ملتزم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورقمی، ناصر، ‎۱۳۱۳-,قمی، ناصر، ‎۱۳۱۳-,ناصر پورقمی
موضوع: شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقد;شعر - تاریخ و نقد;ادبیات - تاریخ و نقد;سیاست در ادبیات...
نشر: مروارید تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۸۱۸‎ /‎پ‎۹‎ ش‎۷‎ ‎
نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمیسا، سیروس، ‎۱۳۲۸-,سیروس شمیسا
موضوع: نقد ادبی;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: میترا تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /ش‎۸‎ ن‎۷۴‎
نقد ادبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمیسا، سیروس، ‎۱۳۲۸-,سیروس شمیسا
موضوع: نقد ادبی;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: فردوس تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /ش‎۸‎ ن‎۷
روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پک، جان، ‎۱۹۴۷- م.؛ Peck, John;کویل، مارتین، Coyle, Martin، نویسنده همکار;جواهریان، سرورالسادات، ‎۱۳...
موضوع: نقد ادبی;ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: مروارید تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۸۱‎ /پ‎۸‎ ر‎۹
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء