نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 205  
آمار کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بازرگان لاری، عبدالرضا، ۱۳۲۸-,بازرگان، عبدالرضا، ۱۳۲۸-;لاری، عبدالرضا، ۱۳۲۸-,تالیف عبدالرضا بازرگان ...
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ب‎۲‎ آ‎۸
مقدمه ای بر آمار و احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زهره بخش، محمدعلی,مولفین زهره بخش - عبدالله زاده
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: نشر بشارت [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ز‎۹‎ م‎۷‎ ‎
شرح و حل مسائل احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمس، بیژن، ‎۱۳۱۰-;سلطانپور، محمدرضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬;صادقی حریری، رسول,صادقی، رسول;حریری، رسول,مولفان بیژ...
موضوع: احتمالات
نشر: فروردین تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ش‎۸‎ ش‎۴
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جلیلی خشنود، جلیل,جلیلی، جلیل;خشنود، جلیل,تالیف جلیل جلیلی خشنود...
موضوع: آمار;احتمالات;مدیریت
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران)، واحد جنوب تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HA‎ ۲۹‎ /ج‎۸‎ آ‎۸
احتمالات و آمار مهندسی برای رشته های مختلف مهندسی، فیزیک، مدیریت صنایع و تولید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میلر، اروین، ‎۱۹۲۸- م.، Miller, Irwin;فروند، جان، ‎۱۹۲۱- م، .Freund, John E;تاجداری، پرویز، ‎۱۳...
موضوع: مهندسی;احتمالات
نشر: اتا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۰‎ /م‎۹‎ الف‎۳
آموزش آمار و احتمال (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رحیم آبادی، هادی,تالیف هادی رحیم آبادی
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: نشر دانا تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ر‎۳‎ آ‎۸
شبیه سازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راس، شلدون، .Ross, Sheldon M;آذرنوش، حسنعلی، ‎۱۳۱۹-;نیرومند، حسینعلی، ۱۳۲۶-,تالیف شلدون. ام. راس؛ تر...
موضوع: متغیرهای تصادفی;احتمالات;کامپیوترها
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ر‎۲‎ ش‎۲
نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چانگ، کای لای، ‎۱۹۱۷- م.، Chung, Kai Lai;میامیی، ابوالقاسم، ‎۱۳۲۳-;وحیدی اصل، محمد قاسم، ‎۱۳۲۶-,...
موضوع: احتمالات;فراگردهای احتمالی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /‎چ‎۲۹‎ ‎ ‎ ‎
تصمیم گیری کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عرب مازار، علی اکبر، ‎۱۳۳۳-,تالیف علی اکبر عرب مازار
موضوع: تصمیم گیری;تصمیم گیری آماری;احتمالات
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۶۹‎ /ت‎۶‎ ع‎۴
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلدر، هنری، .Alder, Henry L;راسلر، ادوارد بیفر، ‎۱۹۰۲- م.، Roessler, Edward Biffer;زالی، عباسعلی،...
موضوع: احتمالات;آمار
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /‎آ‎۷۴‎ ‎ ‎ ‎
نظریه اساسی احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اش، رابرت، .Ash, Robert B;ایزددوستدار، نوروز، ‎۱۳۱۵-,ترجمه نوروز ایزد دوستدار...
موضوع: احتمالات
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /‎الف‎۵‎ ‎ ‎ ‎
احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زند، حسین,
موضوع: احتمالات
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ز‎۹۴
احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عمیدی، علی، ‎۱۳۱۲-,
موضوع: احتمالات
نشر: دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ع‎۸۹
نظریه احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فورته، ربر، Fortet, Robert;کامبوزیا، مهری;قینی، محمدعلی,کامبوزیا، خدیجه,ترجمه مهری خدیجه کامبوزیا و ...
موضوع: احتمالات
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /‎ف‎۸‎ ن‎۶‎ ‎
احتمال: (تمرین)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریف، آلبرت، Krief, Albert;لوی، شمایا، ‎۱۹۴۷-;قینی، محمدعلی;کامبوزیا، مهری,کامبوزیا، خدیجه,تالیف آ. ...
موضوع: احتمالات
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ک‎۴‎ الف‎۳
تئوری و مسائل احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیپشوتز، سیمور؛ Lipschuts, Seymour;ارشقی، عادل,لیپ چوتز، سیمور;لیپشوتس، سیمور,ترجمه عادل ارشقی...
موضوع: احتمالات
نشر: نشر نی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /ل‎۹۲
گام های نخست نظریه احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ونتسل، یلنا سرگی یونا، Venttsel, Elena Sergeevna;پریانی، کیومرث، ۱۳۲۸-,ون‍ت‍س‍ل‌، ال‍ن‍ا س‍رج‍ی‍ون‍ا...
موضوع: احتمالات
نشر: دانش پژوه تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۳‎ /‎و‎۹۲‎ ‎ ‎ ‎
ریاضیات پایه آمار و احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هومن، حیدرعلی، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.,نوشته حیدر علی هومن
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: بی‌نا] [بی‌جا ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎هـ‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
آمار و احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نفر، مهدی، ‏‫۱۳۵۸-,
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی تهران ۱۳۶۷ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ن‎۷‎ آ‎۸
مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راس، شلدون، .Ross, Sheldon M;اسدی، مجید، ۱۳۴۳-;بزرگ نیا، ابوالقاسم، ‎۱۳۱۲-,تالیف ش. م. راس؛ ترجمه مج...
موضوع: احتمالات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۰‎ /ر‎۲‎ م‎۷
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء